Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging2

Psychatrie

QuestionAnswer
Wat zijn depressieve wanen? armoed, zonde, hypochondrisch (alle stemmingscongruent)
Wat is een schizofrene waan? betrekkingswaan
Zijn wanen bij een waanstoornis bizar? per definitie niet! - min. 1 maand niet bizar
Medicatie bij depressie na MI en hoezo niets anders? SSRI; contraindicatie voor TCA
speciefieke boodschappen in journaal? betrekkingswaan
Waaneer zijn SSRI's geindiceerd boven TCA's? glaucoom
Patient slaapt meer, heeft toegenomen eetlust, sterk vermoeid - depressie? Nee, symptomen kunnen samenhangen of niet.
Wat heeft een invloed op onstaan van PTSS? omgevings- en erfelijke factoren
Medicatie bij PTSS? SSRI - check
Erick 22 jaar gebruik een farmaca. Nu krijgt hij last van een onduidelijke spraak, onsamenhangendheid, sufheid en een nystagmus. Welk middel gebruikt hij? anxiolytica (benzo)
Wat is de volgorde van de DSM-IV klassificatie? 1.primaire symptomen, 2.persoonlijkheidstoornis, 3.somatische ziekte, 4.psychosociale en uitlokkende factoren, 5.niveau van functioneren
Bij welke stoornis haren uit hoofd trekken van de spanning? drangstoornis
Wat is waar over antipsychotica? Ze remmen de dopaminerge neurotransmissie; Bij gebruik verminderen hallucinaties binnen een week; Bij gebruik verdwijnen bij +/- 70% van de patienten de psychotische verschijnselen binnen 10 weken
Hoe moeten antipsychotica gedoseerd worden? niet direct hoog doseren
Welke van bijwerkingen komt zelden of niet voor bij het gebruik van antipsychotica? priapisme
Welke bijwerkingen komen voor bij het gebruik van antipsychotica? leukopenie, acute dzstonie, adipositas
Klaas heeft sinds zijn 18e schizofrenie hij wordt behandeld met een anti-psychotisch medicijn. Sinds hij dit middel gebruikt heeft hij last van een verstopte neus. Dit is een voorbeeld van een …. Effect? anti-dopaminerg
Wat zijn de ontwenningsverschijnselen van cocaïne? angst, vermoeidheid, dysforie
Tot de symptomen van inattentie behoort bij ADHD ... Geen aandacht voor details, Raakt vaak dingen kwijt, Kan taken niet organiseren
Wanneer een patiënt bevestigend antwoordt op de vraag of hij beschikt over bijzondere gaven en/of krachten, wijst dit op: Wanen
Alle symptomen van delier bewustzijn - aandacht (gestoord), alertheid (hoog of laag) desorientatie - plaats, tijd, misinterpretatie bekende geheugen - korttetermijn, amnesie waarneming - visuele despercepties, hallucinaties (ook haptisch)
Bij depressie is er vaak sprake van anhedonie. Dit is een ... symptoom. affectief
Wat is incoherentie? samenhang in het denken volledig weg (niet inhoud; komt voor bij schizofrene psychose)
Negatieve symptomen schizofrenie? affectieve vervlakking, apathie, initiatiefverlies
Bij wie komt OCD vaker voor? gelijk m=v
vrouw 28; li pupil reageert niet op licht, re pupil reageert wel. strekt haar rechter arm en buigt haar linker arm normaal bij toediening van pijnprikkels, waarbij zij enkel een kreunend geluid maakt. opent ogen niet meer (met pijnprikkels) EMV-score? 1-4-2
Een patiënt reageert niet bij aanspreken. Bij het geven van een pijnprikkel strekt hij zijn arm en opent de ogen. Hij maakt alleen geluiden. Welke EMV-score past hierbij? 2-2-2
Vanaf welke EMV-score spreekt men van een coma? EMV 1-5-2 of lager
Iemand met cognitieve en perceptieve eigenaardigheden, welke persoonlijkheidsstoornis? schizotypisch
Wat is een Schizoïde persoonlijkheidsstoornis? afstandelijkheid in sociale relaties en beperkt bereik is van emotionele expressies.
Wat is Borderline? instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten en duidelijke impulsiviteit.
Wat is paranoïde persoonlijkheidsstoornis? wantrouwen en achterdocht, dat rond de vroege volwassenheid begint en in een verscheidenheid aan contexten naar voren komt.
Wat is Schizotypisch persoonlijkheidsstoornis? sociale, intermenselijke beperk en cognitieve, perceptuele vervormingen (betrekkingsideeën). ongebruikelijke zintuigelijke gewaarwordingen, gedachten lezen. Lijkt op schizofrenie, nog enige correctie van de denk- en waarnemingsstoornissen mogelijk
Welk slaappatroon bij winterdepressie? hypersomnie
Mutisme betekent: Mutisme is een stoornis in de gesproken taal, die wordt gekenmerkt door het (bijna) niet uiten van gesproken taal.
Bij welke stoornis heb je mutisme? Dit treedt op bij cognitieve stoornissen en als catatonie bij schizofrenie. Ook kan het voorkomen bij depressie of als conversiestoornis.
Man, angst voor blozen. vermijdt steeds meer sociale activiteiten. Dit is een ... fobie. sociale fobie, geen specifieke
Vrouw Janssen heeft een bipolaire stoornis lithium is niet afdoende om depressieve perioden te voorkomen. Beleid? TCA of SSRI bij
Wat past er bij/doe je het alcoholonthoudingsyndroom? Thiamine, starten met benzo tegen autonome hyperreactiveit, Verschijnselen treden binnen een dag op na onthouding of vermindering, Optreden van autonome hyperreactiviteit
iemand heeft een tremor aan beide armen bij het uitstrekken van zijn armen, daarnaast ook een tremor van het hoofd, wat is hier aan de hand? essentiele tremor
B-blokker onderhoudsmedicatie bij essentiele tremor
Hoe groot is de kans dat iemand met ADHD in de jeugd nog steeds ADHD heeft als volwassene? 30%
Bij de behandeling van psychotische stoornissen zijn de negatieve symptomen vaak makkelijker te beïnvloeden/te behandelen dan de positieve symptomen. nee
Bijwerkingen SSRI's? hoofdpijn, misselijkheid, sedatief
Deja-vu waar valt dit onder in de psychiatrie? Geheugen
Agranuloctyose is een bijwerking van clozapine
Iemand vertoont excentriek gedrag en heeft een zonderling uiterlijk. Aan welke criteria van de DMS IV voldoet dit beeld? schizoforme stoornis
Gedwongen opname wie verzorgt dit? burgermeester of vervanger
iemand zelfmoordpoging gedaan, nu in coma. Moet er op grond van BOPZ meegnenomen naar het ziekenhuis? nee (wet WGBO)
Een patiënt heeft een acute manische episode, wat is het middel van eerste keus? (Hangt van de ernst af) stemmingsstabilisator, antipsychotica
Martijn verliest vriendin na een tragisch auto-ongeluk. Dit is nu een 8 maanden geleden en hij wordt nog steeds achtervolgt door schuldgevoelens. Is er sprake van gestoorde rouwverwerking bij Martijn? ja
hekel aan om naar de plaatselijke buurtsupermarkt te gaan, komt buren tegen. hebben alleen kritiek volgens haar. angstig bij gedachte aan boodschappen. Wat heeft zij? sociale fobie
Een paniekaanval treedt niet tijdens de slaap op? onjuist
Bij een seizoensgebonden depressie past veel eten ja
In hoeveel procent van de gevallen berust ADHD op erfelijke factoren? 80%
Hypnagoge hallucinaties zijn een teken voor een psychiatrische stoornis. nee
Wat zijn hypnagoge hallucinaties? kortdurende extreem levendige droombeelden die soms nauwelijks van de werkelijkheid zijn te onderscheiden, tot 10min, inslapen en overdag
Wordt een fobie uitgelokt door een specifieke traumatische gebeurtenis? nee
Hoeveel % van patienten met angststoornis genezen spontaan? 25%
Normale populatie, hoeveel met persoonlijkheidsstoornissen? psychiatrische patienten? 10-15% 50-80%
Symptomen gegeneraliseerde angststoornis? continue aanwezigheid van angsten en nervositeitsklachten, opgejaagdheid, gespannenheid en/of rusteloosheid, gepaard met lichaemlijke klachten, prikkelbaar, tobben, piekeren
Iemand met Boulimia, geef je SSRI’s? ja
Welke kenmerken horen alle vier bij het onderdeel psychomotoriek van het psychiatrisch onderzoek? Levendigheid, tics, geagiteerdheid, maniërismen
Kan je bij klassieke antidepressiva droge ogen hebben? ja
Een man is gestart met imipramine, een tricyclisch antidepressivum (TCA). In de daarop volgende dagen heeft hij steeds meer moeite met de mictie. Hij ontwikkelt zelfs een blaasretentie. Deze bijwerking wordt veroorzaakt door de: anticholinerge werking van de TCA
Bijwerkingen anticholinergica? droge mond, verminderde maag-darmmotiliteit, mydriasis, accommodatiestoornissen, urineretentie en tachycardie; gewichtsverandering; orthostatische hypotensie; sufheid; slaapstoornissen, verhoging van leverenzymen
Een patiënt met een depressie wordt behandeld met paroxetine. Hierbij ervaart hij als bijwerking een erectiestoornis. Welk antidepressivum zou, gelet op de seksuele functie, een goed alternatief zijn? Imipramine
Noem SSRI's? Bijwerkingen? citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline; seksuele dysfunctie
Noem TCA's? amitriptyline, clomipramine, imipramine, nortriptyline
De uiting van persoonlijkheidsstoornissen is afwijkend van wat normaal wordt bevonden in de cultuur. Dit lijkt op Impulsbeheersing
Een zwerver, psychiatrische VG, verzorgt zichzelf slecht, roept bij omstanders agressie op vanwege zijn zeer slechte lichaamsgeur. Hij mag gedwongen opgenomen worden. ja
Hoe worden specifieke fobien behandeld? niet met medicamenten, wel bij angsstoornissen
Medicatie eerste keus bij angststoornissen. SSRIs
Wat is een kenmerkend verschijnsel van benzodiazepine-ontwenning? angsstoornis
Wat kun je toedienen om verschijnselen die kunnen optreden bij het afbouwen van benzo’s te voorkomen? diazepam
Een patient met een specifieke fobie vind zijn angst voor bepaalde dingen of situaties onredelijk of overdreven? ja
SSRI zijn effectief in de behandeling van een specifieke fobie? nee
Een man is gedurende 2 weken depressief en ontwikkelt daarna hallucinaties, de meest voor de hand liggende diagnose is: Psychotische depressie
DSM delirium? bewustzijnsstoornis, veranderingen in de cognitieve functie, stoornis ontwikkelt zich in korte tijd
Lithium wordt via ... uit het lichaam verwijderd nieren
Bijwerkingen lithium hypothyroïdie, hyperparathyroïdie, initieel misselijkheid, braken, diarree; tremor van de handen, gewichtstoename, dorst, oedeem, acne, psoriasis, alopecia, polyurie
Wat is derealisatie? stoornis in waarneming, subjectief ervaren,gevoel van vervreemding, of onwerkelijkheid, gevoel nooit werkelijkheidswaarde maar altijd alsof-karakter.
Waarvoor is derealisatie een diagnostisch criterium? acute stressstoornis
Wat is Depersonalisatie? stoornis in zelfwaarneming, subjectief ervaren,gevoel van vervreemding, of onwerkelijkheid, gevoel nooit werkelijkheidswaarde maar altijd alsof-karakter.
Waarvoor is depersonalisatie een diagnostisch criterium? depersonalisatiestoornis
Een vrouw is drie weken geleden verkracht. Zij is nu erg angstig, en ervaart depersonalisatie en dissociatieve symptomen. Dit wijst op: acute stress stoornis
Een soldaat in Afghanistan heeft een gevecht ter nauwer nood overleefd, hierbij kwam zijn vriend op gruwelijke wijze om het leven. Wanneer spreek je van een post traumatische stress stoornis? Bij klachten langer dan 1 maand
Welke verschijnselen is een kenmerk van post traumatische stress? Verhoogde prikkelbaarheid, overmatige waakzaamheid
Welke antipsychotica grijpt aan op 5-HT2? Bij welk hormoon hoort 5-ht2?? serotonine, Atypische antipsychotica
hoe werken klassieke antipsychotica? antidopaminerge werking (D2) met als gevolg extrapiramidale stoornissen (haloperidol, pimozide, zuclopentixol)
Waarom mogen patienten die MAO-remmers krijgen bepaalde producten niet eten? hoezo? indien zij deze producten wel eten is er een risico op een hersenbloeding, MAO blokkeren tyramine afbraak--> hoge bloeddruk, door catecholamin vrijzetting
De last tot in bewaring stelling, dus de verplichting van een BOPZ instelling om een patient gedwongen op te nemen kan alleen gegeven worden door: burgermester of vervanger
Een vrouw werk een jaar geleden op de mountainbike aangereden door een auto, ze heeft sindsdien onbegrepen klachten, ze woedend en voelt zich in toenemende mate slachtoffer. Wat heeft deze mevrouw? Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Een vrouw heeft een trauma gehad. Ze is boos omdat het niet haar schuld was . Ze is door allerlei artsen gezien omdat ze zich niet goed voelt, maar niemand kan een oorzaak vinden voor de klachten. Wat is er aan de hand? Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Een mini mental state examniation is een betrouwbaar instrument om een delier van een dementie te onderschijden? nee
Percentage vrouwen dat ooit in haar leven een depressie meemaakt? 15.4%
Een verkeerde interpretatie van een waarneming van een sensorische prikkel is een... ? illusie
Bij een paniekstoornis is de combinatie van ‘pillen en praten’ (gespreks- en farmaceutische therapie) de enige werkzame behandeling. nee
Behandeling paniekstoornis zonder agorafobie? CGT (!!!), omdat grote kans op terugval na stoppen medicatie
Behandeling paniekstoornis met agorafobie? SSRI's en TCA's
een man van 38 met schizofrenie werd zonder succes behandeld met achtereenvolgens 2 verschillende klassieke antipsychotica, wat is de volgende stap? clozapine
Wat is de incidentie van schizofrenie? Incidentie is 0,02%, dus 1 op de 5000.
Een vrouw met bipolaire stoornis heeft in een klachtenvrije periode laten registeren dat ze tijdens een manische periode behandeld wilt worden, ook als ze zich op dat moment verzet. Dit betreft een: zelfbindingsverklaring
Wat geef je niet bij een manie? antidepressiva
Als 2 weken na het staken of verminderen van overmatig alcoholgebruik een delier ontstaat, is er sprake van een alcoholonthoudingsdelirium. nee
Bij een delier is in de meeste gevallen haloperidol het medicijn van eerste keus: ja
Een man heeft parkinson en krijgt hiervoor levodopa, hij krijgt in het ziekenhuis een delier, wat is het middel van eerste keuze? clozapine
Iemand met Parkinson gebruikt levodopa en ontwikkelt in het ziekenhuis een delier. Krijgt elke nacht van een andere arts een ander medicijn. Bij welke verwacht je de meeste motorische bijwerkingen? haloperidol - Klassieke neuroleptica (zoals haloperidol) zijn ook in het geval van ernstige verwardheid gecontra-indiceerd,omdat ze door blokkade van de dopaminereceptor het effect van de dopaminerge therapie tenietdoen.
Alfa-blokkerende medicamenten hebben als belangrijk risico ...? infectie - CHECK
Bij een matig ernstige depressie zijn ‘pillen en praten’ (gespreks- en farmaceutische therapie) als monotherapie .... werkzaam. even
Een bekende bijwerking van isoniazide is dat het bijdraagt aan een? stemmingsverhoging
Het gebruik van NSAIDs kunnen bijdragen aan het ontstaan van een ...? depressie
Klara heeft boulimia nervossa. Nu heeft ze hongeronderdrukkende medicamenten via het internet bestelt. Het middel wordt geleverd en ze besluit er enkele van te nemen. Als gevolg van het slikken van dit middel kan zij... psychotische symptomen vertonen
Opioidonthoudingssyndroom is vooral afhankelijk van de ....... van het middel (de duur). halfwaardetijd
Els heeft DM vanochtend heeft zij teveel insuline gespoten als gevolg hiervan heeft zij nu een hypoglycemie. Het hebben van een hypoglycemie kan gepaard gaan met? angst
Wat is geen melancholisch symptoom bij een depressieve stoornis? subjectief slechter geheugen
Wat wordt verstaan onder een schizoaffectieve stoornis? de patient heeft zowel depressieve kenmerken als schizofrene kenmerken heeft zowel manische kenmerken als schizofrene kenmerken
Narcolepsie is een voorbeeld van? hypersomnia
Het hebben van doodsangsten tijdens je slaap is een voorbeeld van? parasomnia
Wat past niet bij een delier? premorbide schade
Created by: skabies