Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging

Neuro

QuestionAnswer
Wat is Guillian Barré? Symptomen, localisatie? acute polyradiculopathie; 2/3 koortsige ziekte 1-3w vooraf, perifer
Wat is het centraal myelumsyndroom? beschadiging van de grijze stof - man-in-the-barrel syndroom
Wat is een niet-pluis gevoel bij hoofdpijn? vroege ochtend, >40, langzaam progressief, provocatie door standsverandering
Wat is het neuroleptisch syndroom en wat zijn de symptomen? Bijwerking van antipsychotica; algehele extrapiramidale rigiditeit, onwillekeurige bewegingen, hyperthermie. zweten, trillen, insult, kwijlen
Wat is en waarvan krijg je agranulocytose? neutropenia; door clozapine, carbimazol
Wat is transient global amnesia? amnesie zonder oorzaak
Waarvan krijg je frontal functieverlies? En wat gebeurt daardoor? Diepliggende dubbelzijdige frontale laesis; plannen, regelen, persoonlijkheid, gedrag --> apathie, bradyfrenie, ontremming, incontinentie
Hoelang duurt migraine? 4-72h
Parkinson, waar, wat gebeurt, symptomen neuronenverlies SN, degeneratie nigrostriatale verbindingen --> laag/geen presynaptisch dopamine; traag, rigiditeit, tremor, instabiliteit
Wat is het probleem bij parkinsonisme? pre-(dopa) of postsynaptisch(receptoren) probleem.
Wat is glioblastoma multiforme? wat gebeurt? bij wie, hoe snel, therapie? hersentumoren, snel groeiend, 50-70j, 2-12m leven na diagnose, resectie (debulking) dan chemo-radio (temozol.)
Wat krijg je bij een parieto-occipitale laesie? visuele extinctie (waarnemen); handelen - ruimtelijke stoornissen, tekeningen, apraxie
Wat is medullair automatisme? levendig babinski met been wegtrekken (foute interpretatie --> geen vluchtreflex); geen remming, acute ruggenmerk laesie
Diabetes - welke zenuw aangedaan, en hoeveel mensen krijgen polyneuropathie? n. III en 50%
Wat is de ziekte van Kahler? multiple myeloom = bloedkanker
Babinski - bij welk letsel niet te beoordelen?, wat gebeurt er? extensie = ontremde flexie; als L5 of peroneus letsel, dan niet te beoordelen (bovenbeenspieren)
Miosis nauw
Mydriasis wijd
Wat is Horner? pupil vervormt; sympaticus is aangedaan (die doet anders mydriasis) (wijde pupil); parasympaticus neemt over en daardoor nauw (miosis)
Trias van hydrocephalie? loopstoornissen, mictiedrang (incontinentie), psych. achteruitgang
Wat krijg je bij het extrapiramidaal syndroom? hypertonie, schuifelende pasjes, chorea, tremor, bradykinesie
Wat krijg je bij cerebellair syndroom ataxie, hypermetrie, dysdiadochokinese
Wat is arteritis temporalis; symptome? pijn bij slaap, drukpijn, claudicatie, minder a. pulsatie
Wat is horton neuralgia? 5min opbouw - m-h - 15min afbouw pijn, 1 oog, tranen, neusverstopping
Wat is trigeminus neuralgia? 1-2 sec heftige pijn, electrisch, aanraken/ provocatie
Wat is trauma captis? niet bewusteloos, geen PTA
Wat is commotio cerebri? <15m bewustloos, <60m PTA (?)
Wat is contusio cerebri >15m bewustloos, <60m PTA
TCA's? carbamazepine, amitryptinine
SSRI's? Na-valprooat, fluoxetine
Wat doen TCA's en SSRI's? serotonine heropname blockers
Ménière? spontaan vertigo, misselijk, braken, oorzuizen, duurt uuren
BPPD? heftige draaisensatie!
neuritis vestibularis? ...
Wat krijg je bij neuritis retrobulbaris? geen papiloedeem
Wat krijg je bij neuritis optica? wel papiloedeem
Waardoor krijg je een papiloedeem? intracraniele drukverhoging, neuritis optica, artritis temporalis
Waardoor krijg je geen papiloedeem? neuritis retrobulbaris, glaucoom
Waardoor krijg je fasciculaties? voorkomen bij aandoening van PMN (celllichaam, proximale deel axon)
Cerebrale veneuze sinusthrombose ...
CTS - welke zenuw, symptomen, muscle? n. medianus, tintelingen, m. abductor pollices brevis + m. opponens pollicis
Waar heb je tentoriele inklemmingen? pons
Wat is myasthenie? wisselnd krachtverlies, weinig atrofie, matig pijn, norm. reflexen
Wat is myopathie? progressief krachtverlies, atrofie!, matig pijn, normal of lage reflexen
Wat is neuropathie? progressief krachtcerlies, atrofie, pijn!!, lage/geen reflexen
MS - bij wie, symptomen, waar, hoe, diagnose? 20-40j, draaiduizelig, verschillende locaties in zenuwstelsel, meerdere episodes in loop van tijd, MRI
Wat is neuroborreliose? malaise, koorts, pijn (neuralgisch), lymfklierzwellingen, soms verlamming
Heb je extrapiramidale stoornissen bij MS? nee
Bijwerkingen antipsychotica? extrapiramidale bijwerkingen, remmen dopaminerge neurotransmissie, verstopte neus
Wat is een specifieke fobie? behandeling? angst is onredelijk of overdreven, CGT, geen medicatie
Lasegue, welke wortels? L5/S1
gekruisde Laseque, wortels? L4
omgekeerde Lasegue, wortels? L4/3 of hoger
wortels KNP? L2-3-4
wortels APR? S1(2)
wortels VZR? L5, S1-2
Leg uit: Rinne? wanner perceptive, wanneer conductive? AC > BC + perceptive BC > AC - conductive
Leg uit: Weber? wanneer perceptie/conductive? perceptive - goed oor conductive - slecht oor
Bijwerking bij onttrekking benzo's? angst
Hoe heten antipsychotica nog? neuroleptica
welke muscles zijn rond het oog? superior rectus inferior oblique lateraal rectus medial rectus inferior rectus superior oblique
Wat is bijziend? myopie
Wat is verziend? hypermetroop
Wat is ametropie? refractiefout zoals myo- of hypermetropie
Wat is emmetropie? normaalziend
Symptomen Ziekte van Reiter? urethritis, gewrichtspijn
Symptomen Behcet? ulcera (oraal + genitaal)
Symptomen Becherew? rugpijn, pijn op borst
Welk medicijn maakt pupillen wijd? atropin
Welk medicijn maakt pupillen nauw? pilocarpine
Symptomen acuut glaucoom? visusdaaling, rood oog, >40, wazig yicht, dubbelbeelden, slecht zien s'nachts
Wat gebeurt bij syncaechia posterior? fixatie iris aan lens --> verforming pupil
Wat gebeurt bij synaechiae anterior? fixatie iris aan cornea
Wat gebeurt bij uveitis? inwendige oogonsteking van 1 or merdere lagen van de uvea
Wat gebeurt bij uveitis anterior? ontsteking iris, leucos + eiwitten in voorste oogkamer
Wat gebeurt bij iridocyclitis? onsteking corpus ciliarie, verlaagde productie kamerwater
Wat gebeurt bij intermediaire uveitis? wefsel achter lens, leucos
Wat gebeurt bij panuveitis? alles
Wat doet HSV-1 en waar zit het? ganglion V, keratitis dendritica (takvormige afwijkingen)
Wat is metamorphopsie? wazig zicht, vervormd beeld
Aangedane gewrichten bij artrose? DIP... PIP,CMC - GEEN MTP
Aangedane gewrichten bij artritis? PIP... MCP, pols - GEEN DIP, MTP CMP
Aangedane gewrichten bij arthritis deformicans? DIP,...
Wat is het MTP? metatarsofalangeale gewricht
Wat is het DIP? distale interfalangeale gew.
Wat is het PIP? proximale interf. gew.
Wat is het CMC? corpometacarpaal gew.
Wat is het MCP? metacorpofalangeaal gew.
Wat is seronegatieve artritis? bij welke ziekte en hoezo? =reactieve artritis (no rheumafactor-RF), seronegatief bij Behcet, Reiter, enteropatische a., a. psoriatica, spondyl ankylos, RA (als RA neg. is)
Welke muscles horen bij rotator cuff? supraspinatus, subscapularis, teres minor, infraspinatus
Wat is hemianopsie? half van beeld niet zien
Wat is sacral sparing? preservation cutaneous sensation in sacral dermatomes
Wat is dipyridamol? trombocytenaggregatieremmer
Wat is perindopril? ACEi
Wat is aspirine? analgetica
Wat is statine? cholesterolsynthese remmer
Wat is temozolomide? chemo
Wat is carbamazepine? anti-epilepticum, (SSRI?)
Wat is natriumvalproaat? anti-epilepticum, (SSRI?)
Wat is baclofen? spierverslapper
Wat is gabapentine? anti-epilepticum
Wat is pregabaline? anti-epilepticum
Waar is n. ischiadicus? en wat doet die? quadrieyeps (add. magn., semitend., biceps femoris)
Waar is n. peroneus? en wat doet die? ..., voetdrop
Waar is n. axillaris? en wat doet die? oxel? deltoideus
Waar begint Alzheimer en wat zie je op MRI? hippocampus; atrofie van hippocampus
Behandeling Migraine? Paracetamol, NSAID, sumatriptan
Welk ziektebeeld lijkt op een subcorticale dementie? (normotensieve) hydrocephalus
Wat is syringomyelie? langzaam progressief ziekte van ruggenerg, meestal cervicaal, soms onderste deel medulla, 2xm>v, brandwondjes, temp en pijnstoornis van handen, symmetrisch, afwezige armreflexen
Wat is een chiari-malformatie? indaling van tonsillen van cerebellum in achterhoofdsgat, symptomen doorgaans 10-30 jaar, hoofd en nekpijn, uitval IX + X
Wat gebeurt bij een intramedullaire tumor? zeer langzaam progressief, geen scherpe grens van sensibiliteitsstoornis, bij cervicale locatie armen, sacrale dermatomen blijven gespaard
Wat is een cervicale kanaalstenose? geleidelijk progressieve beschadiging en atrofie van myelum; >50j; klagen in loop van maanden over dove gevoelens en krachtverlies van vingers, soms uitstralend in beide armen, houterig lopen, moeilijk mictie + impotentie
Wat is meralgia paresthetica? letsel cutaneus femoralis lateralis (L2-3); pijnlijke paresthesieen + verminderde sensibiliteit huid voor-buitenkant bovenbeen. compressie /abnormale rekking zenuw in fascia lata, ca. 2cm onder ligament poupart; 3x m>v; compressie kan door gewichtstoename
Wanneer treedt herstel op bij patient met meralgia paresthetica? 1-2 jaar
Als de proef van Weber naar links lateraliseert betekent dat? Geleidingsverlies links of Perceptiedoofheid rechts
Iemand heeft geleidingsverlies aan het linkeroor. Wat vind je bij je onderzoek? weber lateraliseert naar links, rinne is links negatief
Weber lateraliseert naar links, perceptiedoofheid of geleidingsdoofheid links / rechts? Geleidingsdoofheid links of perceptiedoofheid rechts
Welke vorm van dementie overlapt klinisch en neuropathologisch enigszins met de ziekte van Parkinson? Dementie met Lewy bodies
Welk soort dementie wordt onder andere gekenmerkt door een fluctuerend verloop, het voorkomen van hallucinaties en tekenen van parkinsonisme? Lewy Body dementie
Welke van persoonlijkheidsstoornissen behoort tot cluster A? excentriek, zonderline - paranoid, schizoid, schizotypisch
Welke van persoonlijkheidsstoornissen behoort tot cluster B? dramatisch - antisociaal, borderline, theatraal, narcistisch
Welke van persoonlijkheidsstoornissen behoort tot cluster C? angstig - ontwijkend, afhankelijk, OCD
Ik ben eh, ja….eh, lerares geweest op eh,……een middelschool, eh, nee, middelbare school - Hoe wordt deze fatische stoornis genoemd? Broca-afasie
Vloeiend spreken, grammaticale fouten, onjuiste woorden gebruiken? Wernicke, receptieve afasie
Afasie wordt in xx van de gevallen veroorzaakt door een laesie in de linker hemisfeer? 95%
Afasie van wernicke is? sensorisch
rechter been moeite heeft bij het traplopen; rechterbeen de m. quadriceps vermindert kracht kan leveren; Diagnose? gedeeltelijke beschadiging van de perifere zenuw n. femoralis
Welke verschijnselen passen het best bij het syndroom van Brown-Sequard? Homolaterale uitval motoriek, homolaterale uitval gnostische sensibiliteit, contralaterale uitval vitale sensibiliteit.
Welk m. is door n. femoralis innerveert? m. quadriceps
Welk m. is door n. ischiadicus innerveert? hamstrings
Bij polyneuropathie is er sprake van motorische uitvalsverschijnselen. waar meer? extensoren
Waarmee begint Bechterew? Wat nog over gewrichten en symptomen? episodische ontsteking van sacroiliaca gewrichten; perifere gewrichten asymmetrisch betrokken, vooral grote gewrichten; acute uveitis anterior
Welke zenuw verloopt langs het fibulakopje en kan aangedaan zijn wanneer iemand met de benen over elkaar gaat zitten? n. peroneus
Gnostisch + motorisch rechts, hyperalgesie (hypo?) band onder de navel: waar de laesie? TH10
Wat is de belangrijkste oorzaak van een verworven cerebellair syndroom op oudere leeftijd? Chronisch alcoholgebruik
De meest voorkomende oorzaak van aspecifieke lage rugpijn is: Onbekende
De weerstand is bij een spier in het gehele traject verhoogd. Wat vind je? Lodenpijp fenomeen, rigiditeit
spasticiteit wijst op een aandoening van het? CMN
Een jonge man heeft sinds een week in aanvallen last van hoofdpijn, met hierbij tranende ogen, uitvloed uit de neus en zweten. Dit betreft: Clusterhoofdpijn
Beschrijf een klassieke migraine aanval mét aura in de tijd nekpijn, stemming, moe, bleek, wazig, snoepen, vochtretentie, pos of neg. verschijn, minst frequent motor verschijn., misselijk, roken, anticonceptie risiko
Man zat bij de computer en ziet ineens blokjes en wazig, krijgt dan tintelingen in zijn arm en gezicht. Zijn vader is overleden aan een beroerte. Nu komt hij op de CSO. Wat is waarschijnlijk? migraine met aura - CHECK
Een jongeman/vrouw van 27 (?) heeft gisteren last gehad van ernstige hoofdpijn met uitval aan linker lichaamshelft en gelaat, daarbij misselijkheid en braken. Vandaag is hij klachten vrij. Migraine met aura
Behandeling arteritis temporalis? Hoge dosis Prednisolon gedurende 1 week, gevolgd onderhoudsdosering gedurende 2 jaar
Wat zijn symptomen van tardieve dyskinesie? acathisie; kauwbewegingen maken; overmatige bewegingen met tong en mond; ballisme
Wat is tardieve dyskinesie? beweginsstoornis als reactie op bepaalde geneesmiddelen; ="laat onstaan, verkeerde beweging"; fly catcher's tongue
Wat is acathisie? Niet stil kunnen zitten
Wat is torticollis? scheefstand van hood en hals door spierkram van m. sternocleidomastoideus + trapezius
Wat voor en rol spelen antipsychotica bij tardieve dyskinesien? lijden tot onwillekeurige bewegingen van tong, mond en gelaat
Wat is ballisme? werp- of trapbeweging die iemand niet onder controle heeft (meestal aan een kant van lichaam)
Welke spier is aangedaan bij een defect van de n. radialis? Abductor pollicis longus; Extensor digitorum
Welke spier is niet aangedaan bij een defect van de n. radialis? Adductor pollicis
Tussen C5 en C6 ontspringt de zenuwwortel ...? C6
Patiënt met uitval van de n. facialis, kan ogen nog wel sluiten, waar zit het probleem? centraal
Wanneer is aangezichtsmotoriek minder aangedaan? uitval CMN of n. facialis? CMN
Door welke zenuwen wordt smaak verzorgd? n. facialis, voorste twee derde van tong, n. glossopharyngeus achterste één derde van tong . n. vagus rug van mondholte
De smaak op het puntje van de tong wordt verzorgd door: n. facialis
Symptomen frontale syndroom? egocentrisme, ontremming, affectvervlakking
Kenmerken frontaal syndroom? incontientie, snoutreflex, interesseverlies
Verschil Alzheimer + vasculaire dementie? ontstaan: sluipend/acuut
is er afgesloten bij het 'locked-in'syndroom? a. basilaris
Wat doet a. cerebri anterior? motorsich en sensible schors - voor voorste mediane gedeelte van grote hersenhemisfeer
Wat doet a. cerebri media? convexiteit - fronaal blikcentrum, spraakgebied (broke + wernicke)
Wat doet a. cerebri posterior? achterste basale gedeelte - optische schors
Wat gebeurt bij infarct a. cerebri anterior? parese contralaterale been en onhandigheid van overeenkomstige arm
Wat gebeurt bij infarct a. cerebri media? hemiparese waarbij arm en onderste gezichtshelft meer aangedaan zijn en langer aangedaan blijven dan been, babinski, afasie, hemianop
Wat gebeurt bij infarct a. cerebri posterior? vaak dubbelzijdig, omdat bij overgangsplaats basilaris naar cirkel van Willis; gezichtsvelduitval (dubbelzijdig, niet compleet), verwardheid, amnesie, gnostische stor./visuele haluci
Wat is vaker bij een afsluiten van de a. cerebri media? apraxie of bewustzijnverlies? apraxie
CVA: parese contralaterale been, onhandigheid contralaterale arm: cerebri anterior
Verloop gnostische sensibiliteit? Achterstreng ipsilateraal, tractus cuneatus en tractus gracilis, kruising medulla oblongata
43 jarige man sinds 2 dagen heftige pijn in been. positieve proef van laseque en verminderde APR links t.o.v. rechts. De meest diagnose is Radiculair syndroom de meest waarschijnljik aangedane wortel is hier: S1
Een patiënt vertoont bij lopen een verbreed gangspoor, schommelende gang en een wisselende paslengte. Hier is sprake van een: Cerebellaire stoornis
Een patiënt heeft een radiculopathie ter hoogte van L2. Welke reflex zal bij deze patiënt afwijkend zijn? Kniepeesreflex
De sensibiliteit in de grote teen kan gestoord zijn bij uitval ter hoogte van: S1
Welke sensibiliteit is eerder aangedaan bij de ziekte multiple sclerose? gnostisch
Bij MS is de kniepeesreflex? verhoogd
Een patient is duizelig bij bepaalde hoofdbewegingen. De duizelingen gaan snel weer voorbij. De Dix-Hallpike-kiepproef is positief. Wat is nu de aangewezen vervolgstap? Uitvoeren van de Epley-manoeuvre om otholieten te mobiliseren
Verlamming aan het arm en onhandigheid aan het been wijst op een aandoening van a. Media
CVA: parese contralaterale been, onhandigheid contralaterale arm: a. cerebri anterior
Welke anatomische structuur bevind zich op het ponsniveau? Nucleus abducens
68 jarige vrouw wordt binnen gebracht op de CSO met een onbloedig CVA. Op de spoed CT-scan blijkt sprake te zijn van een infarct van de a. cerebri media links. Welk van de onderstaande bevindingen is het minst waarschijnlijk bij lichamelijk onderzoek? Een hemiparese van de rechter rompspieren
Iemand van 29 heeft al jaren migraine, gebruikt daarvoor medicatie. Sinds 6 mnd toenemende ernst aanvallen en ook meer. Wat is er aan de hand? Medicatie afhankelijke hoofdpijn.
De ziekte van alzheimer is een vorm van .... dementie. corticale
Alzheimer, welk geheugen is aangedaan? korte termijngeheugen
Wat is persevaeratie? Bij welke ziekte heb je dat? steeds laatste respons herhalen; alzheimer
HNP L4-L5, welke zenuwwortel aangedaan? L5
PNP kan door welke vitamin deficiënties uitgelokt worden? B1, 6, 12
De sokvormige uitval bij een polyneuropathie op basis van diabetes verloopt circulair, niet dermatomeer, scherpe overgang van gestoord naar normaal
Gevoel op watten te lopen, sensibiliteit tot enkel is weg, beiderzijds APR afwezig. Wat ligt meest vaak aan deze aandoening ten grondslag? Diabetes Mellitus
Een complicatie van polyneuropathie bij diabetes is de neuropathische diabetische voet. waar heb je sensibiliteitsstoornissen en wat gebeurt met de voeten? Er is hier sprake van vooral vitale sensibiliteitsstoornissen en warme, abnormaal sterk doorbloede huid van de voeten
Fasciculatie potentialen zijn een teken van ... denervatie van motorunits
Wat is bij een patient met een afferent pupil defect? geen doorgaans sprake van anisocorie; bij probleem met aanvoerende deel (n. II) egen pupilverschil; verschil bij uitval efferente deel reflex (bijvoorbeeld: letsel mesenceph. n. occulo door druk van buiten)
Wat kan worden gebruikt als profylaxe bij migraine? b-blokker en natriumvalproaat
De relapsing-remitting vorm van multiple sclerose komt meer voor bij ... vrouwen
Bij een triviaal trauma kan de volgende bloeding optreden (het vaakst): Subdurale bloeding
Bij het ontstaan van een hersendode inklemming valt de hersenfunctie vaak in craniaal caudale richting uit. Het verlies van herstamfunctie via een volgt een voorkeursvolgorde. Wat valt eerder uit?corneareflex of pupilreflex. pupilreflex
Hypokinesie treedt op bij acathesie. nee, acathesie is motorische onrust
Welk syndroom is geassocieerd met motore uitval met behoud van de achterstrengfunctie? spinalis anterior syndroom (infarctering a. spinalis anterior; plotseling uitval, heftige rugpijn, uitstralend, beslaat voorste 2/3 deel van ruggenmerksegment, gnost blijft gespaard, verlamming is slap met areflexie, sfincterstoorn. gunstig beloop,
Een vrouw van 30 jaar wordt wakker met een hangende mondhoek rechts. De diagnose is uitval van de n. facialis ten gevolge van een viraal infect. Is het gevoel in het aangezicht rechts is veranderd. ja
Is areflexie altijd een uiting van een laesie van een perifere zenuw? nee, treedt op bij probleem in spinale reflexboog
Waardoor kan acute dystonie actief worden behandeld? anticholinergicum; dystonie (motorische stoornissen, aanhoudende samentrekking van spieren of spiergroepen en/of herhaalde bewegingen)
Parkinsonisme wordt veroorzaakt door welke middelen? neuroleptica, Ca-kanaalblokkers
Na een cerviculair radiculair syndroom houdt de patiënte klachten van gevoelsverlies in de middelvinger. Van welke reflex verwacht je hier ook afwijkingen? tricepsreflex
Man, kan zijn hand en pols niet meer flecteren. Welke zenuw is aangedaan? n. medianus
Beschadiging van de n. medianus veroorzaakt een sensibele stoornis waar? binnenkant duim tot helft ringvinger + nagels van 1e – 4e vinger
Welke extra-articulaire aandoening komt voor bij bechterew? Acute iridocyclitis (ontsteking van het regenboogvlies )
De ziekte van Pompe en de ziekte van McArdle zijn twee metabole myopathieen. Daarin is een defect in een enzym verantwoordelijk voor de stofwisseling van: koolhydraten
Het aquaduct van Silvius ligt tussen? derde en vierde ventrikel
Een patient presenteert zich met: een positieve proef van laseque en uitstralende pijn aan de achterzijde van het linkerbeen tot in de grote teen. Welke proef doe je nog meer? gekruisde laseque
Wat is het syndroom van wallenberg? Hoe is de sensatie? probleem in medulla. infarct re, sprake van gevoeslstoorn. re gelaat, li arm + been, valneiging re; contralateraal geen pijn + temp.verlies
Een eenzijdige laesie van de nervus opticus resulteert in een .... afwijking van testen van de pupilreflex. Relatief afferent pupil defect
Een afsluiting in de a. cerebelli posterior inferior/a. basilaris kan leiden tot het syndroom van Wallenberg. Welk symptomen horen hier bij? vermindering functie farynx + larynx, ipsilateraal syndroom Horner, contralateraal pijn en gevoelsverlies in romp en extremiteiten
Bij de tendovaginitis van Quervain is de aangedane structuur? pezen van de m. abductor pollicis longus en extensor pollicis brevis
Bij welke neurologische aandoening wordt gebruik gemaakt van B-blokkers? migraine, parkinson, epilepsie (?)
Wat is waarschijnlijk bij multiple sclerose? (symptomen/stoornissen) mictiestoornissen, paresthesien, cerebellaire stoornis, visusdaling
Created by: skabies
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards