Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

preposities 7

QuestionAnswer
In deze school zijn kinderen...alle sociale klassen welkom. van / uit
De opleiding bereidt je niet goed voor...deze job. op
Er zijn in deze school veel problemen...ongewettigde afwezigheid. met
De kinderen zijn niet verantwoordelijk ... hun achterstand. voor
We moeten tegemoet komen ... de eisen van de ouders. aan
Ieder kind heeft recht ... aandacht. op
Deze kinderen horen niet thuis ... een eliteschool. in
De lessen moeten aansluiten ... de praktijk. bij
Gebrek aan waardering leidt ... demotivatie bij de leerlingen. tot
We mogen kinderen niet ... druk zetten om steeds beter te presteren. onder
Ik wil u er... verwittigen dat de school volgende week gesloten zal zijn. van
Als u wilt deelnemen ... het examen, dan moet u een formulier invullen. aan
Elke student mag gebruik maken ... de schoolbibliotheek. van
De lerares had veel kritiek ... mijn werk. op
Na een zwaar examen werd ze toegelaten ... de universiteit. tot
De student was erg trots ... het examenresultaat. op
We moeten onze studenten er... aanmoedigen aan het examen deel te nemen. toe
De goede resultaten zijn te danken ... haar inzet. aan
Deze opleiding bereidt je niet goed voor ... een universitaire studie. op
We mogen niet twijfelen ... de goede bedoelingen van de directeur. aan
Created by: xmx
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards