Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

preposities 7

QuestionAnswer
In deze school zijn kinderen...alle sociale klassen welkom. van / uit
De opleiding bereidt je niet goed voor...deze job. op
Er zijn in deze school veel problemen...ongewettigde afwezigheid. met
De kinderen zijn niet verantwoordelijk ... hun achterstand. voor
We moeten tegemoet komen ... de eisen van de ouders. aan
Ieder kind heeft recht ... aandacht. op
Deze kinderen horen niet thuis ... een eliteschool. in
De lessen moeten aansluiten ... de praktijk. bij
Gebrek aan waardering leidt ... demotivatie bij de leerlingen. tot
We mogen kinderen niet ... druk zetten om steeds beter te presteren. onder
Ik wil u er... verwittigen dat de school volgende week gesloten zal zijn. van
Als u wilt deelnemen ... het examen, dan moet u een formulier invullen. aan
Elke student mag gebruik maken ... de schoolbibliotheek. van
De lerares had veel kritiek ... mijn werk. op
Na een zwaar examen werd ze toegelaten ... de universiteit. tot
De student was erg trots ... het examenresultaat. op
We moeten onze studenten er... aanmoedigen aan het examen deel te nemen. toe
De goede resultaten zijn te danken ... haar inzet. aan
Deze opleiding bereidt je niet goed voor ... een universitaire studie. op
We mogen niet twijfelen ... de goede bedoelingen van de directeur. aan
Created by: xmx