Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

preposities

5 en 6

QuestionAnswer
Hij daagde me uit...een tafeltenniswedstrijd. tot
...berouw gaf de coach hem een schadevergoeding. Uit
Naast atletiek komen ook andere sporten...bod aan
...angst voor een blessure deed hij niet meer mee Uit
De wedstrijd moet...een geschikt moment doorgaan. op
Wat drijft de atleten...zo’n grote inzet? tot
Niet alle volkeren zijn bedreven...de klassieke sporten. in
Atleten zijn gemiddeld twee maanden...jaar gewond. per
Het draait toch niet allemaal...geld! om
Zijn atleten verslaafd...pijn ? aan
De atleet mocht niet deelnemen...de Olympische Spelen. aan
Het zal afhangen...het weer, of de voetbalmatch doorgaat. van
De coach vertrouwde er...dat alle spelers vroeg zouden gaan slapen. op
De thuisploeg verloor...de bezoekers. van
Haar prestaties werden bekroond...verscheidene medailles. met
Hij deed een tweede poging...verbetering van het record. tot
De judoka werd vrijgesteld...deelname aan de wedstrijd. van
De volleybalploeg heeft een overwinning behaald...de thuisploeg. op
Je moet volharden...je training. in
De leider in de rangschikking heeft een grote voorsprong...de andere ploegen. op
De gemeenteraad bestaat...20 mannen en vrouwen. uit
Het bestuur van de gemeente is...handen van de liberale partij. in
Bijna elke dag staan er vergaderingen...de politieke agenda. op
De voorzitter kan de leden van de vergadering...de orde roepen. tot
De gemeenteraadsleden bogen zich...het probleem van de woningnood. over
Het voorstel werd...een grote meerderheid van stemmen aangenomen. met
De parlementariërs oefenen toezicht...op de ministers. uit
De parlementsleden behoren...de meerderheid of de oppositie. tot
De minister gaf een verslag...de afloop van de vergadering. over
De weerslag van deze wet op de portefeuille...de modale burger is rampzalig. van
De parlementariër onthield zich...elk commentaar. van
Voor zijn buitenlands beleid steunde hij...de ideeën van zijn eerste minister. op
De president was erg teleurgesteld...het resultaat van de verkiezingen. in/over
De fractieleden twijfelen niet...de goede bedoelingen van de minister. aan
De begrafenis gaf aanleiding...een grote demonstratie. tot
Voor meer inlichtingen moet u zich wenden...ons partijbestuur. tot
De oppositie wou niet ingaan...het voorstel van de regering. op
Mevrouw Pankhurst kwam op...de rechten van de vrouw. voor
Deze partij houdt zich niet...de gedane verkiezingsbeloften. aan
De voorzitter rekent...goede verkiezingsresultaten. op
Created by: xmx