Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Weather II

QuestionAnswer
teploměr thermometer
venkovní teplota vzduchu outside air temperature (OAT)
zmrznout to freeze
hladina nulové izotermy freezing level
podchlazený Supercooled (FZ)
stoupat to rise
klesat to fall
spadnout to drop
plus x mínus plus x minus
nasycený saturated
nasycenost saturation
rosný bod dewpoint
výpary vapour, US vapor
kondenzace condensation
déšť se sněhem sleet
mrznoucí déšť freezing rain (FZRA)
stojatá voda standing water
nic nil (No Item Listed)
silný x mírný x slabý heavy x moderate x light
přerušovaný intermittent
kontinuální continuous
měnit směr, stáčet se vpravo (o větru) to veer
měnit směr, stáčet se vlevo (o větru) to back
rychlost větru wind speed
směr větru wind direction
střih větru Windshear (WS)
náraz gust/ gusting (G)
Húlava, silný náraz větru Squall (SQ)
klid, klidný calm
čelní vítr, protivítr headwind
vítr v zádech, zádový vítr tailwind
boční vítr crosswind
přízemní vítr surface wind
katabatický vítr katabatic wind
jet stream (silný výškový vítr) jetstream
dohlednost visibility (viz)
zákal- prach či písek ve vzduchu Haze (HZ)
Kouř Smoke (FU)
silná sněhová vánice whiteout
dráhová dohlednost runway visual range (RVR)
proti slunci into sun
východ sunrise
západ sunset
Created by: lenkasluneckova