Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

CzEn slovicka L1

Czech English slovicka L1 (350)

QuestionAnswerPronuncation
neurčitý člen a, an [ , n]
bohužel, je mi líto, bát se něčeho afraid, I am afraid, be afraid of st [ 'freid]
a, a tak dále and, and so on [ nd, nd]
v, doma, ihned, vůbec at, at home, at once, at all [ t]
půvabný, hezký attractive [ 'tr ktiv]
zpátky, zpět, vzadu back, in the back [b k]
být (či nebýt) be, was - were, been [bi:, w z, woz - w , w :, bin, bi:n]
protože, vzhledem k něčemu because, because of st [biko:z]
obytný dům block of flats ['blok v 'fl ts]
chlapec, hoch boy [boi]
přítel (dívky) boyfriend [boifrend]
ale but [bat, b t]
chytrý clever [klev ]
pár, dvojice couple [kapl]
schůzka date [deit]
dcera daughter [do:t ]
anglický; angličtina; anglicky; Angličané English; the English [ingliš]
každý every [evri]
rodina (sloveso v mn. č., mluvíme-li o členech rodiny); čtyřčlenná rodina family; family of four [f m li]
pěkný, hezký fine [fain]
byt (brit.); činžovní dům flat; block of flats [fl t]
pro; na (časově); jít na procházku for; go for a walk [f , fo:]
dívka, děvče; přítelkyně (chlapce) girl, girlfriend [g :l]
dobrý; být dobrý v něčem good; be good at st [gud]
šťastný happy [h pi]
mít; mám; muset (jít); podívat se have, had, had; I have got; have to (go); have a look [h v, h v;h d, h d]
zde, tady, sem here [hi ]
koníček, záliba hobby [hobi]
domov; domů; doma home; at home [h um]
v in [in]
práce, zaměstnání job, mn. č. jobz [džob, džobz]
jazyk; jazylová škola language; language school [l ngwidž]
lekce; hodina (vyučovací) lesson [lesn]
láska; milovat; být zamilován do někoho love; be in love with sb [lav]
šťastný; mít štěstí lucky; be lucky [laki]
muž; člověk man, mn.č. men [m n, men]
slečna (pouze s vlastním jménem) Miss [mis]
ráno; dopoledne; ráno (kdy?); dnes ráno; Dobrý den morning; in the morning; this morning; Good morning [mo:nin]
pan (pouze před vlastním jménem); manželé Mr.; Mr. and Mrs. [mist ]
paní (pouze před vlastním jménem) Mrs. [misiz]
mnoho; kolik much; how much [mač]
hezký, pěkný, milý nice [nais]
ne; nikoli; žádný no [n u]
nyní, teď now [nau]
je deset hodin o'clock: it is 1O o'clock [ 'klok]
jen, pouze; až, teprve; jediný only [ unli]
venku; nebýt doma out; be out [aut]
lidé people [pi:pl]
hezký, pěkný pretty [priti]
žák(yně) pupil [pju:pl]
škola; ve škole; do školy school; at school; to school [sku:l]
syn son [san]
sport sport [spo:t]
stále, ještě, dosud; přesto still [stil]
tamten, ten, onen; a proto that [o t]
člen určitý; ten the [o , oi]
tento; dnes ráno; letos; tentokrát; tudy this, mn.č. these; this morning; this year; thes time; this way [ois, oi:z]
čas, doba; stále, pořád; poprvé; včas; minule, posledně time; all the time; for the time; in time; last time [taim]
také; příliš (před příd. jménem a příslovcem) too [tu:]
uterý Tuesday [tju:zdi]
velmi, velice very [veri]
co; čím je?; jaký what; what is he? [wot]
kde, kam where [we ]
kdo; který, jenž who [hu:]
proč; proto why; that's why [wai]
s, se with [wio]
práce, pracovat; v práci work; at work [w :k]
ano yes [jes]
mladý; mladík, mladý muž; mladý člověk young; young man; young person [jan]
schopen able [eibl]
vše all [o:l]
odpovědět (na něco); odpověd answer (st) [a:ns ]
žádat o něco ask for st [a:sk]
také, rovněž (musí stát na konci věty) as well [ z'wel]
mohu; nemohu can; cannot: I cannot [k n; k not]
třída (žáci), vyučování class, classes [kla:s]
složitý complicated [komplikeitid]
rozhovor conversation [,konv 'seišn]
opravit, správný correct [k 'rekt]
česky, čestina Czech [ček]
den day [dei]
těžký, obtížný, nesnadný difficult [difiklt]
dělá does: he does [daz]
snadný, lehký easy [i:zi]
zkušenost(i); zážitek experience [ik'spi ri ns]
vysvětlit, vyložit explain [ik'splein]
vysvětlení explanation [,ekspl 'neišn]
vývoz; vývozní export [expo:t]
podnik, firma firm [f :m]
cizí, zahraniční foreign [forin]
francouzský; francouzština; Francouzi French; the French [frenč]
německý; němčina German [dž :m n]
sbohem, na shledanou goodbye [gud'bai, g 'bai]
gramatika, mluvnice grammar [gr m ]
pomoci; pomoc help [help]
hrozný horrible [hor bl]
učící se learner [l :n ]
život life, mn.č. lives [laif, laivz]
omyl, chyba mistake [mis'teik]
musím; nesmím must: I must; I must not [mast]
nemusím (zápor k must) need: I needn't, I need not [ni:d]
nutný necessary [nes sri]
noc night [nait]
často often [ofn, oftn]
cvičit, procvičovat practice [pr ktis]
výslovnost pronunciation [pr ,nansi'eišn]
otázka question [kwesčn]
to není správné; máš pravdu right: this isn't right; you're right [rait]
Rusko; ruský; ruština; Rus Russia; Russian [raš ; rašn]
střední škola secondary school ['sek ndri ,sku:l]
oddělení section [sekšn]
jistý; jsem si jist sure; I am sure [šu ]
nadání, talent talent [t l nt]
že that [o t]
název title [taitl]
dohromady společně, spolu together [t 'geo ]
pravdivý; to je pravda true; that's true [tru:]
rozumět, chápat understand [,and 'sta nd]
dělat se starosti kvůli něčemu worry about st [wari]
dnes večer tonight [t 'nait]
příliš too [tu:]
televize; v televizi TV; television; on TV [,ti:'vi:]
čekat na někoho, na něco wait for sb, st [weit]
dívat se na televizi watch TV ['woč ,ti: 'vi:]
cesta way [wei]
pracovat work [w :k]
psát write [rait]
po after [a:ft ]
gratulovat někomu k něcemu congratulate sb on st [k n'gr čuleit]
československý Czechoslovak [ček 'sl uv k]
cvičení exercise [eks saiz]
mít rád někoho, něco be fond of sb, st [fond]
druh kind [kaind]
velký (plochou, počtem) large [la:dž]
opustit něco, odejít odněkud leave st [li:v]
podobně jako like [laik]
pondělí Monday [mandi]
rodiče parents [pe rnts]
problém problem [probl m]
výrobek product [prodakt]
opakování (učiva); opakovací lekce revision; revision lesson [ri'vižn]
obchod trade [treid]
když when [wen]
vysvětlit, vyložit explain [ik'splein]
vysvětlení explanation [,ekspl 'neišn]
vývoz; vývozní export [expo:t]
podnik, firma firm [f :m]
cizí, zahraniční foreign [forin]
francouzský; francouzština; Francouzi French; the French [frenč]
německý; němčina German [dž :m n]
sbohem, na shledanou goodbye [gud'bai, g 'bai]
gramatika, mluvnice grammar [gr m ]
pomoci; pomoc help [help]
hrozný horrible [hor bl]
učící se learner [l :n ]
život life, mn.č. lives [laif, laivz]
omyl, chyba mistake [mis'teik]
musím; nesmím must: I must; I must not [mast]
nemusím (zápor k must) need: I needn't, I need not [ni:d]
nutný necessary [nes sri]
noc night [nait]
často often [ofn, oftn]
cvičit, procvičovat practice [pr ktis]
výslovnost pronunciation [pr ,nansi'eišn]
otázka question [kwesčn]
to není správné; máš pravdu right: this isn't right; you're right [rait]
Rusko; ruský; ruština; Rus Russia; Russian [raš ; rašn]
střední škola secondary school ['sek ndri ,sku:l]
oddělení section [sekšn]
jistý; jsem si jist sure; I am sure [šu ]
nadání, talent talent [t l nt]
že that [o t]
název title [taitl]
dohromady společně, spolu together [t 'geo ]
pravdivý; to je pravda true; that's true [tru:]
rozumět, chápat understand [,and 'sta nd]
dělat se starosti kvůli něčemu worry about st [wari]
po after [a:ft ]
gratulovat někomu k něcemu congratulate sb on st [k n'gr čuleit]
československý Czechoslovak [ček 'sl uv k]
cvičení exercise [eks saiz]
mít rád někoho, něco be fond of sb, st [fond]
druh kind [kaind]
velký (plochou, počtem) large [la:dž]
opustit něco, odejít odněkud leave st [li:v]
podobně jako like [laik]
pondělí Monday [mandi]
rodiče parents [pe rnts]
problém problem [probl m]
výrobek product [prodakt]
opakování (učiva); opakovací lekce revision; revision lesson [ri'vižn]
obchod trade [treid]
když when [wen]
vždy, stále always [o:lw z]
za, být pozadu s něčím behind, be behind with st [be'haind]
britský British [britiš]
obchod business [biznis]
vybrat si, zvolit si choose [ču:z]
káva coffee [kofi]
kolega, kolegyně colleague [koli:g]
běžný common [kom n]
společnost (obchodní, výrobní), firma company [kamp ni]
během during [dju rin]
angličan Englishman, mn.č. Englishmen [inglišm n, inglišm n]
očekávat expect [ik'spekt]
zelený green [gri:n]
myšlenka, nápad idea [ai'di ]
zvýšit, zvětšit increase [in'kri:s]
tlumočník interpreter [in't :prit ]
pozvat invite [in'vait]
cesta journey [dž :ni]
vědět, znát know [n u]
vědomosti, znalost(i) knowledge [nolidž]
mít rád like [laik]
vypadat look [luk]
znamenat mean [mi:n]
žádný no [n u]
nabídnout offer [of ]
příležitost opportunity [,op 'tju:niti]
partner partner [pa:tn ]
dost, poněkud rather [ra:o ]
připraven ready [redi]
občerstvení refreshments [ri'frešm nts]
sekretářka secretary [sekr tri]
mám ... ? shall I ... ? [š l ai]
sednout si, posadit se sit down ['sit 'daun]
začít start [sta:t]
mluvit, hovořit talk [to:k]
říci, povědět někomu něco, o něčem tell sb (about) st [tel]
vyzkoušet, ověřit si test [test]
potom, pak then [oen]
doprava transport [tr nspo:t]
obvykle usually [ju:žu li]
návštěva; navštívit visit [vizit]
návštěvník visitor [vizit ]
hodinky watch [woč]
počasí weather [weo ]
kdy, když when [wen]
ustaraný worried [warid]
po, za after [a:ft ]
křeslo armchair [a:mče ]
i as well as [ z 'wel z]
lepší, lépe better [bet ]
stavět build [bild]
auto, vůz car [ka:]
pohodlný comfortable [kamft bl]
vařit, kuchařka cook [kuk]
země country [kantri]
oběd, večeře (hlavní jídlo dne) dinner [din ]
nápoj drink [drink]
jíst eat [i:t]
také ne not ... either [not aio ]
těšit se z něčeho; líbí se mi to enjoy st; I enjoy it [in'džoi]
zábavný entertaining [,ent 'teinin]
dokonce, i even [i:vn]
výborný excellent [eks l nt]
daleký faraway [fa:r wei]
cítit se feel [fi:l]
nalézt, najít find [faind]
cizinec foreigner [forin ]
přítelský friendly [frendli]
host; pokoj pro hosty guest; guestroom [gest]
slyšet hear [hi ]
hotel hotel [h u'tel]
hodina hour [au ]
dům (rodinný) house, mn.č. houses [haus, hauziz]
hladový; mám hlad hungry; I am hungry [hangri]
spěch, spěchat hurry [hari]
informovovaný informed [in'fo:md]
vtip, anekdota joke [dž uk]
pozdě; přicházím pozdě late; I am late [leit]
osamělý, sám lonely [l unli]
krásný lovely [lavli]
jídlo (denní) meal [mi:l]
nad over [ uv ]
obraz, obrázek picture [pikč ]
prosím please [pli:z]
to je pravda right: that's right [rait]
pokoj, místnost room [ru:m]
Skot Scotsman, mn.č. Scotsmen [skotsm n, skotsm n]
podávat, servírovat serve [s :v]
socialismus socialism [s uš lizm]
nějaký some [sam]
lituji, bohužel, je mi líto, mrzí mě, promiňte sorry: I am sorry [sori]
přesto still [stil]
věc thing [Oin]
město town [taun]
televizor TV set [,ti:'vi: set]
nezaměstnaný; nezaměstnaní unemployed, the unemployed [,anim'ploid]
jenž, který which [wič]
whisky whisky [wiski]
před, před rokem ago, a year ago [ 'g u]
také also [o:ls u]
jiný, další, ještě jeden another [ 'nao ]
něco (v otázce) anything [eniOin]
trochu bit: a bit [bit]
koupit buy [bai]
pokladna cash desk ['k š desk]
šaty clothes [kl uoz]
oděvy, odívání clothing [kl uoin]
pult counter [kaunt ]
zákazník customer [kast m ]
oddělení department [di'pa:tm nt]
obchodní dům department store [di'pa:tm nt sto:]
odlišný, jiný different [difr nt]
diskotéka discotheque [,disk 'tek]
ještě (za tázacím a neurčitým zájmenem); ještě něco (jiného)?; co ještě? else; anything else?; what else? [els]
konec; nakonec end; in the end [end]
móda fashion [f šn]
poschodí; v prvním patře floor; on the first floor [flo:]
sledovat follow [fol u]
pátek Friday [fraidi]
před (místně) front: in front of [frant]
dívka, děvče; přítelkyně (chlapce) girl, girlfriend [g :l]
rád glad [gl d]
hezký (hlavně o mužích) handsome [ha nds m]
jestli(že) if [if]
nechat, dovolit; pojďme let; let us go [let]
zrcadlo mirror [mir ]
nejvíce; většina most [m ust]
potřebovat need [ni:d]
příští, další; příště next; next time [nekst]
dobrá; v pořádku O. K., OK [ u'kei]
starý old [ uld]
jiný other [ao ]
džínsy (pair of) jeans ['p r v 'ži:nz]
večírek party [pa:ti]
platit pay, paid, paid [pei, peid, peid]
snad perhaps [p 'ha ps]
zcela quite [kwait]
sobota Saturday [s t di]
druhý second [seknd]
vidět see [si:]
košile shirt [š :t]
pane (oslovení) sir [s :]
velikost, číslo size [saiz]
malý small [smo:l]
něco something [samOin]
stát stand [st nd]
takový; taková věc such; such a thing [sač]
oblek suit [su:t]
překvapení surprise [s 'praiz]
svetr sweater [swet ]
vzít ven, pozvat (někam) take out ['teik 'aut]
vázanka tie [tai]
zítra tomorrow [t 'mor u]
zkusit; (vy)zkoušet si (šaty) try; try on [trai]
typ type [taip]
nosit, mít na sobě wear [we ]
ještě ne, dosud yet: not yet [jet]
Created by: mm_android
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards