Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

CzEn slovicka L2

Czech English slovicka L2 (346)

QuestionAnswerPronuncation
ačkoli although [o:l'o u]
mezi (vice než dvěma) among [ 'man]
košíkova basketball [ba:skitbo:l]
před, dříve než before [bi'fo:]
mezi (dvěma) between [bi'twi:n]
znuděný, nudím se bored, I am bored [bo:d]
přinést bring [brin]
jistě, zajisté certainly [s :tnli]
laciný, levný cheap [či:p]
klub club [klab]
klubovna clubroom [klabrum]
koncert concert [kons t]
koruna crown [kraun]
omluvit; promiňte excuse; excuse me [ik'skju:z]
skupina hrající rokovou hudbu s folkovými prvky folk-rock group ['f uk'rok gru:p]
hra, zápas, utkání game [geim]
obstarat, dostat get [get]
kytara guitar [gi'ta:]
předsíň, hala hall [ho:l]
zájem, zajímat; zajímat se o něco interest; be interested in st [intr stid]
právě, zrovna, jen, pouze just [džast]
vést lead [li:d]
mnoho; kolik many; how many [ma ni]
mnoho; kolik much; how much [mač]
já také ne neither: neither ... I [naio ]
nikdy never [nev ]
venku; před divadlem outside; outside the theatre [,aut'said]
dlužit owe [ u]
hrát play [plei]
odpoledne, večer (o hodinách od poledne do půlnoci) p. m. [,pi:'em]
položit, dát put [put]
déšť; prší rain; it's raining [rein]
běžet, utíkat run [ran]
aktovka (školní) schoolbag [sku:lb g]
hloupý silly [sili]
strávit spend [spend]
hřiště (sportovní) sports ground ['spo:ts ,graund]
studovat; studium study [stadi]
předmět subject [sabdžikt]
družstvo, tým team [ti:m]
tedy then [oen]
čtvrtek Thursday [O :zdi]
lístek, vstupenka ticket [tikit]
procházka; procházet se, jít na procházku walk; take a walk [wo:k]
zima; v zimě winter; in (the) winter [wint ]
činnost activity [ k'tiv ti]
samozřejmě course: of course [ko:s]
hlavní main [mein]
mínit, mít na mysli, chtít tím říci mean, he means what he says [mi:n]
více; ještě (nějaký, další) more [mo:]
obložený chlebíček sandwich [s ndvidž]
usměv; usmívat se smile [smail]
zastavit (se); zastávka stop [stop]
stůl (jídelní) table [teibl]
celý whole [h ul]
o, kolem, asi about [ 'baut]
podél, po ulici along, along the street [ 'lon]
plocha area [e ri ]
balkon balcony [b lk ni]
koupelna bathroom [ba:Orum]
knihovna (nabytek) bookcase [bukkeis]
koberec carpet [ka:pit]
ustřední topení central heating ['sentrl 'hi:tin]
studený, je zima cold, it's cold [k uld]
svornost concord [konko:d]
družstvo, družstevní cooperative [k u'op r tiv]
roh, kout corner [ko:n ]
gauč, pohovka couch [kauč]
skřín, kredenc, skřínka cupboard [kab d]
vzdálený distant [dist nt]
dveře door [do:]
dolů, dole down [daun]
elektřina electricity [,ilek'trisiti]
navíc, zvlášť extra [ekstr ]
podlaha; poschodí; v prvním patře floor;on the first floor [flo:]
květina flower [flau ]
potraviny, jídlo, potrava, strava food [fu:d]
volný; zdarma, bezplatný free [fri:]
plyn gas [g s]
dát; pořádat večírek give, gave, given; give a party [giv, geiv, givn]
předsíň, hala hall [ho:l]
doufat; nadějě hope [h up]
horký; je horko; teplá voda hot; it's hot; hot water [hot]
důležitý important [im'po:tnt]
do into [int , intu]
lampa lamp [l mp]
záchod, toaleta lavatory [l v tri]
trávník lawn [lo:n]
bydlet, žít live [liv]
podívat se na něco (have bez got) look: have a look at st [luk]
prostředek; prostřední; uprostřed něčeho middle; in the middle of st [midl]
měsíc (časové období) month [manO]
blízký; blízko, u near [ni ]
protější opposite [op zit]
místo place [pleis]
gramofonová deska record [reko:d]
gramofon record player ['reko:d ,plei ]
chladnička refrigerator [ri'fridž reit ]
zvonit; (za)zvonit na zvonek ring, rang, rung; ring the bell [rin, r n, run]
pokoj, místnost; prostor, místo; pokoj k pronajmutí room; room to let [ru:m]
provést něčím show round st ['š u 'raund]
strana side said
pohovka sofa [s uf ]
píseň, písnička song [son]
čtvereční metr square metre ['skwe 'mi:t ]
kamna; plynový sporák stove; gas stove [st uv]
magnetofonová páska tape [teip]
magnetofon tape recorder ['teip ri,ko:d ]
třípokojový three-roomed ['Ori: 'ru:md]
vrchol; vršek; horní, nejhořejší top [top]
nahoru, vzhůru; nahoře up [ap]
(po)užít, užívat; využít use [ju:z]
výhled,pohled na něco view of st [vju:]
stěna, zeď wall [wo:l]
skříň, šatník wardrobe [wo:dr ub]
voda; zalévat water [wo:t ]
okno; výloha window; shop window [wind u]
nehoda, nestěstí accident [ ksid nt]
všechen, všichni, celý; správně, dobrá, v pořádku all; all right ['o:l 'rait]
černý, černoch black [bl k]
modrý blue [blu:]
volat, nazývat; volat o pomoc call; call for help [ko:l]
střed, centrum, středisko centre, amer. center [sent ]
barva, barevný colour [kal ]
havarovat; narazit do něčeho crash; crash into st [kr š]
přejít, přejet (přes) něco cross st [kros]
šálek,hrníček; šálek kávy cup; cup of cofee [kap]
rozhodnout (se) decide [di'said]
doktor, lékař doctor [dokt ]
řidič; řidič osobního auta driver; car driver [draiv ]
drahý, nákladný expensive [ik'spensiv]
daleko; daleký; daleko far; far away [fa:; ,fa:r 'wei]
zjistit find out ['faind 'aut]
lidové umění; obchod s předměty lid. uměl. tvorby folk art; folk-art shop ['f uk'a:t ,šop]
zapomenout na něco forget, forgot, forgotten about st [f 'get, f 'got, f 'gotn]
stát se, přihodit se happen [h pn]
pozvání invitation [,invi'teišn]
poslední, minulý; včera večer; loni; posledně, minule; konečně last; last night; last year; last time; at last [la:st]
opustit; odejít; nechat; zapomenout (někde něco); odjet do leave, left, left; leave for [li:v, left, left]
levý; vlevo; zabočit doleva; vlevo left; turn (to the) left; on the left [left]
světlo; světlý; lehký light [lait]
nákladní auto lorry [lori]
minuta minute [minit]
hluk, rámus noise [noiz]
mít den volna off: have a day off [of]
otevřít; otevřený; venku, v přírodě open; in the open [ upn]
park park [pa:k]
kolem, mimo; dvě a deset minut; uplynulý; minulý past; ten past two [pa:st]
telefonovat někomu phone sb [f un]
rychlý; rychle quick; quickly [kwik; kwikli]
červený, rudý red [red]
pamatovat si něco, vzpomínat si na něco remember st [ri'memb ]
opakovat repeat [ri'pi:t]
pravý; správný; vpravo; doprava; hned; přímo right [rait]
tentýž, stejný; zároveň,současně same: the same; at the same time [seim]
obchod; (amer) dílna; nakupovat shop [šop]
výloha shop window [,šop 'wind u]
ukázat; provádět někoho něčím show, showed, shown; show sb round st [š u, š ud, š un]
náměstí; na náměstí square; in the square [skwe ]
ulice; na ulici street; in the street [stri:t]
domnívat se, předpokládat suppose [s 'p uz]
ubrus tablecloth [teiblkloO]
hrozný, děsný terrible [ter bl]
doprava, dopravní ruch; semafor, dopravní světla traffic; traffic lights [tr fik]
otočit, obrátit (se); zabočit doleva; otočit se turn; turn (to the) left; turn round [t :n]
užitečný useful [ju:sfl]
různý, rozmanitý various [ve ri s]
procházka; procházet se, jít pěšky; jít na procházku; udělat si procházku walk; go for a walk; take a walk [wo:k]
středa Wednesday [wenzdi]
týden week [wi:k]
(při)vítat, uvítat welcome [welk m]
který, kdo, co; jenž, který; což which [wič]
bílý white [wait]
rok year [j :]
žlutý yellow [jel u]
včera; předevčírem yesterday; the day before yesterday [jest di]
letiště airport [e po:t]
americký American [ 'merik n]
přijet (na nějaké místo) arrive in, at [ 'raiv]
teta;tetička z Ameriky aunt; American aunt [a:nt]
kromě toho, mimoto besides [bi'saidz]
(vy)půjčit si borrow [bor u]
oba,obojí both [b uO]
od (někoho), o (něco), vlakem, autem; kniha od K.Čapka by, by train, by car; a book by Karel Čapek [bai]
fotoaparát, kamera camera [k m r ]
sbírat collect [k 'lekt]
nastávající coming [kamin]
dost enough [i'naf]
vyměnovat (si); výměna exchange [iks'čeindž]
skutečnost, fakt; vlastně; to,že fact; in fact;the fact that [f kt]
plný full [ful]
geolog geologist [dži'ol džist]
vysoký high [hai]
červen June [džu:n]
pečovat o někoho, starat se o někoho look after sb [luk]
potkat někoho; scházet se s někým; seznámit se s někým; jít někomu naproti meet, met, met sb; go to meet sb [mi:t, met, met]
hory mountains [mauntinz]
příště; někdy; tentokrát; na dlouho next time; some time; this time; for a long time [taim; 'nekst 'taim]
sever; na severu Londýna north; in the north of London [no:O]
ó! ach! (obvykle se nepřekládá) oh [ u]
nafta oil [oil]
původ origin [oridžin]
cestující passenger [p sindž ]
fotografie; fotografovat photograph [f ut gra:f]
pohlednice picture postcard ['pikč ,p ustka:d]
to je škoda pity: that's a pity [piti]
letadlo plane [plein]
ochotný ready [redi]
příbuzní relatives [rel tivz]
spolužák, spolužačka schoolmate [sku:lmeit]
poslat send, sent, sent [send, sent, sent]
upřímně; Se srdečným pozdravem sincerely; Yours sincerely [sin'si li]
známka (poštovní) stamp [st mp]
zůstat, bydlit, pobývat; pobyt stay [stei]
předměstí suburb [sab :b]
cesta po něčem; cestovat po něčem; cestovat po Francii tour of st; tour st; tour France [tu ]
výlet, cesta trip [trip]
strýček uncle [ankl]
metro, podzemní dráha underground [and graund]
velký big [big]
tabule blackboard [bl kbo:d]
budova building [bildin]
o (při srovnání) by [bai]
opisovat, číslo, výtisk copy [kopi]
slovník dictionary [dikš nri]
inženýr; technik engineer [,endži'ni ]
spolužák (dospělý) fellow student [,fel u 'stju:dnt]
směšný; zábavný, legrační funny [fani]
vystoupit get off ['get 'of]
(brit) gymnázium grammar school ['gr m sku:l]
nemocný ill [il]
středně pokročilý intermediate [,int 'mi:di t]
poslední, minulý; včera večer; loni; posledně, minule; konečně last; last night; last year; last time; at last [la:st]
nejmenší; nejméně least [li:st]
volný čas, volno leisure (time) ['lež ,taim]
méně less [les]
výtah lift [lift]
poslouchat něco listen to st [lisn]
paměť memory [mem ri]
zápisník, notes notebook [n utbuk]
všimnout se notice [n utis]
zaměstnání, povolání occupation [,okju'peišn]
nad, přes; více než; tamhle; po všem, je to za námi over; over there; it's over [ uv ]
část part [pa:t]
bod point [point]
mrakodrap skyscraper [skaiskreip ]
někdy sometimes [samtaimz]
jeviště; stadium, etapa, stupeň stage [steidž]
zastavit (se); zastávka stop [stop]
studující, student, kursista student [stju:dnt]
vysoký (a štíhlý) tall [to:l]
taxík; taxikář taxi; taxi-driver [t ksi]
text, článek text [tekst]
než than [o n]
číšník waiter [weit ]
dělník, dělnice; pracovník v obchodě worker; shop worker [w :k ]
souhlasit s něčím,někým, shodnout se agree (with st,sb) 'gri:]
sám, osamocen alone 'l un]
pivo beer [bi ]
nejlepší, nejlépe; nejznámější best; best known [best]
lepší, lépe better [bet ]
kuře chicken [čikin]
čokoláda; čokoládový chocolate [čokl t]
čistý, čistit clean [kli:n]
společník, společnice companion [k m'p ni n]
vařit, kuchařka cook [kuk]
dezert (ovoce, zákusek) dessert [di'z :t]
jídlo, chod, mísa, nádoba; nádobí dish; the dishes [diš; dišiz]
knedlík, nok dumpling [damplin]
oblíbený favourite [feivrit]
volný; zdarma, bezplatný free [fri:]
pán; gentleman gentleman, gentlemen [džentlm n, džentlm n]
sklenice glass [gla:s]
grapefruit; grapefruitový grapefruit [greipfru:t]
hádat; myslím, řekl bych (amer) guess, I guess [ges]
med; miláčku (amer.) honey [hani]
zmrzlina ice cream [,ais' kri:m]
místo toho; místo něčeho,někoho instead; instead of st,sb [in'sted]
připojit se k někomu join sb [džoin]
šťáva, džus juice [džu:s]
kečup ketchup [keč p]
laskavý kind [kaind]
paní, dáma; slečna lady; young lady [leidi]
maso meat [mi:t]
menu, jídelní lístek menu [menju:]
mně to nevadí; nenamítáte-li nic proti tomu, nevadí-li vám to; mohl byste ...? mind: I don't mind; if you don't mind; would you mind ...? [maind]
zavázán; musit; mockrát děkuji obliged; be obliged; I'm much obliged to you [ 'blaidžd]
jednou, kdysi; ihned once; at once [wans]
brambor potato, mn.č. potatoes [p 'teit u, p 'teit uz]
restaurace restaurant [restro:n]
rýže rice [rais]
střecha roof [ru:f]
omáčka sauce [so:s]
polévka soup [su:p]
řízek (neobalovaný), biftek steak [steik]
neděle Sunday [sandi]
přeložit translate [tr ns'leit]
zelenina; zeleninová polévka vegetable; vegetable soup [vedžt bl]
víkend, sobota a neděle, konec týdne weekend [,wi:k'end]
zda, jestli whether [weo ]
horší worse [w :s]
nejhorší worst [w :st]
taška, sáček bag [b g]
koš, košík basket [ba:skit]
lahev bottle [botl]
chléb bread [bred]
máslo butter [bat ]
dort; koláč, zákusek, moučník cake [keik]
sýr cheese [či:z]
kakao cocoa [k uk u]
kuchařská kniha cookery book ['kuk ri 'buk]
smetana cream [kri:m]
ozdoba; ozdobení decoration [,dek 'reišn]
upustit drop [drop]
každý (z určitého počtu); navzájem; bojovat spolu each; each other; fight each other [i:č]
vejce, vajíčko egg [eg]
každodenní everyday [evridei]
málo; několik few; a few [fju:]
nalézt, najít; zjistit; nalézat se; orientovat se někde, trefit někde; zjistit find, found, found; be found; find one's way around st; find out [faind, faund, faund]
mouka flour [flau ]
dostat (se); mám; obstarat. sehnat, donést; obléknout se get, got, got; I have got; get dressed [get, got, got, 'get 'drest]
hospodyně housewife, mn.č. housewives [hauswaif, hauswaivz]
marmeláda, džem jam [dž m]
málo; trochu little; a little [litl]
místní local [l ukl]
mléko milk [milk]
peníze money [mani]
pomeranč; oranžový orange [orindž]
stránka page [peidž]
papír paper [peip ]
možný possible [pos bl]
recept (kuchařský) recipe [res pi]
sůl salt [so:lt]
uzenka; klobása sausage [sosidž]
nakupující; zákazník shopper [šop ]
nákup(y); nakupování; nakupovat, nakoupit něco shopping; do some shopping [šopin]
nákupní taška shopping bag ['šopin ,ba g]
alkohol, lihoviny spirits [spirits]
cukr sugar [šug ]
samoobsluha (obchod) supermarket [su:p ma:kit]
cukrovinky sweets [swi:ts]
který that [o t]
žíznivý; mám žízeň thirsty; I am thirsty [O :sti]
konzerva tin [tin]
pod under [and ]
chtít; potřebovat want [wont]
Created by: mm_android
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards