Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Czech Verbs block 1

QuestionAnswerPresentPast
běžet to run běžím běžel/a jsem
bolet to hurt ono to bolí (it hurts) ono to bolelo
bydlet to live (place) bydlím bydlel/a jsem
být to be jsem byl/a
cestovat to travel cestuji/u cestoval/a jsem
chodit to walk / to go (often) chodím chodil/a jsem
chtít to want chci chtěl/a jsem
(o)chutnat to taste ochutnám ochutnal/a jsem
číst to read čtu četl/a jsem
čistit to clean (the floor...) čistím čistil/a jsem
dát (si) to give (to take) dám (si) dal/a jsem (si)
dělat to do dělám dělal/a jsem
dít (se) to happen ono se děje stalo se (it happened)
dívat se to watch / to look at dívám se díval/a jsem se
dostat to get, to recieve, to have dostanu/dostávám dostal/a jsem
dovolit to let dovolím dovolil/a jsem
fungovat to work (things) funguji/u fungoval/a jsem
hasit to stop the fire / to extinguish hasím hasil/a jsem
hledat to seark / to seek hledám hledal
hodit to throw házím hodil/a jsem
(o)holit se to shave holím se oholil/a jsem se
hořet to fire hořím / ono hoří hořel/a jsem / hořelo
hrát to play hraji/u hrál/a jsem
jet to go (vehicle) / to ride jedu jel/a jsem
jíst to eat jím jedl/a jsem
jít to go jdu šel/šla/šlo
jmenovat se to be called jmenuji/u se jmenoval/a jsem se
kempovat do camping kempuju/i kempoval jsem
(s)končit to end končím skončil/a jsem
(na)koupit to buy (na)kupuji/u (na)kupoval/a jsem
kouřit to smoke kouřím kouřil/a jsem
létat to fly lítám lítal/a jsem
letět to fly letím lítal/a jsem
lézt to climb (mountain) lezu lezl/a jsem
líbat (se) to kiss líbám (se) líbal/a jsem (se)
lyžovat to ski lyžuji/u lyžoval/a jsem
měřít to mesure měřím měřil/a jsem
milovat to love miluju/i miloval/a jsem
mít to have mám měl/a jsem
mít rád to like mám rád/a měl jsem rád/a
mluvit to speak mluvím mluvil/a jsem
moct to can můžu mohl/a jsem
muset to have to musím musel/a jsem
myslet (si) to think / to expect myslím (si) myslel/a jsem
(u)mýt (se) to wash (u)myju/i (se) (u)myl jsem (se)
najít to find najdu, nacházím našel/našla jsem
narodit se to be born rodím se, rodí se (ono) narodil/a jsem se
následovat follow následuju následoval jsem
nastoupit to enter nastupuju/i nastoupil/a jsem
být nemocný to be ill jsem němocný/á byl jsem nemocný/á
nudit se to be bored nudím se nudil/a jsem se
obědvat to have lunch obědvám obědval/a jsem
oblékat se to dress oblékám se oblékl/a jsem se
odejít to leave odcházím odešel/odešla jsem
odpočívat to relax odpočívám odpočíval/a jsem
omlouvat se to apologize omlouvám se omlouval/a jsem se
opalovat se to sunbath opaluju/i se opaloval/a jsem se
opravovat to repair, to refit, to overhal, to fix opravuju/i opravoval/a jsem
otevřít to open otevírám otevřel/a jsem, otvíral/a jsem
padat to fall padám padal/a jsem
pít to drink piju pil/a jsem
plakat to cry pláču/i plakal/a jsem
platit to pay platím platil/a jsem
plavat to swim plavu plaval/a jsem
pokračovat to continue pokračuju/i pokračoval/a jsem
pomáhat, pomoci to help / to assist pomáhám, pomůžu pomáhal/a jsem, pomohl/a jsem
poskytovat to provide poskytuji/u poskytoval/a jsem
poslouchat to listen / to hear poslouchám, poslechnu poslechl/a jsem (si)
potkat, potkávat to meet potkám, potkávám potkal/a jsem
potřebovat to need potřebuju/i potřeboval/a jsem
(po)žádat to ask for (po)žádám požádal/a jsem
požadovat to requide, do demand, to request požaduji požadoval/a jsem
poznávat to know / to recognize poznávám poznal/a jsem
pracovat to work pracuju pracoval/a jsem
přát (si) to wish, to desire přeju (si) přál/a jsem (si)
prát prádlo to do the laundry peru prádlo pral/a jsem prádlo
přečíst to read over přečtu přečetl/a jsem
přestoupit to change přestupuju/i přestoupil/a jsem
přijet to arrive přijedu (perf), přijíždím přijel/a jsem
připravovat to prepare / to organize připravuju/i připravoval/a jsem
prodat / prodávat to sell prodám, prodávám prodal/a jsem, prodával/a jsem
prosit to ask / to beg / to solicit prosím prosil/a jsem
psát to write píšu psal/a jsem
ptát se to ask / to inquire ptám se ptal/a jsem se
reklamovat to lodge a complain about reklamuju/i reklamoval/a jsem
řezat to cut řežu řezal/a jsem
říct to say řeknu řekl/a jsem
říkat to tell říkám říkal/a jsem
rozumět to understand rozumím rozuměl/a jsem
sedět to sit sedím seděl/a jsem
smát se to laugh směju/i se smál/a jsem se
snídat to have breakfast snídám snídal/a jsem
sníst to eat up / to finish sním snědl/a jsem
spát to sleep spím spal/a jsem
stát to cost / to stand ono to stojí, stojím stálo to, stál/a jsem
stavět to build stavím stavěl/a jsem
stěhovat (se) to move (mudarse) stěhuji (se) (pře)stěhoval/a jsem se
studovat to study studuju studoval/a jsem
svačit to have a snack svačím svačil/a jsem
svítit to shine svítím svítil/a jsem
tancovat to dance tancuju/i tancoval/a jsem
telefonovat to phone telefonuju telefonoval/a jsem
testovat to test testuju testoval/a jsem
uklízet to clean / to order uklízím uklízel/a jsem
umět to know umím uměl/a jsem
umýt (se) to wash umyju se, umývám se umyl/a jsem se
uzavřít manželství to get married vdávám se (žena), žením se (muž) vdala jsem se/oženil jsem se
večeřet to have supper večeřím večeřel/a jsem
vědět to know vím věděl/a jsem
vidět to see vidím viděl/a jsem
volat to call volám volal/a jsem
volit to vote (votar) volím volil/a jsem
vonět to smell voním voněl/a jsem
vstávat to wake up vstávám vstával/a jsem
vystoupit to exit vystupuju/i vystoupil/a jsem
vyzkoušet to try on (clothes) vyzkouším (si), zkouším (si) vyzkoušel/a jsem (si)
vzít to take / to capture beru vzal/a jsem
začínat to begin začínám, začnu začínal/a jsem
zahnout to turn zahybám zahnul/a jsem
zatočit to turn zatáčím zatočil/a jsem
zavírat to close zavírám zavřel/a jsem
zemřít to die zemřu, umírám zemřel/a jsem
zeptat se to ask for ptám se, zeptám se zeptal/a jsem se
žít to live (be alive) žiju/i žil/a jsem
žít, bydlet to live (more wide sense) žiju, bydlím bydle/a jsem
zkazit to damage (estropear) zkazím, kazím zkazil/a jsem
zkusit to try zkouším, zkusím zkoušel/a jsem
znát to know znám znal/a jsem
ztratit to loose ztrácím ztratil/a jsem
zvát to invite zvu zval/a jsem
diskutovat to argue, to debate diskutuju diskutoval/a jsem
Created by: tarkaran
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards