Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

CzEn slovicka L3

Czech English slovicka L3 (297)

QuestionAnswerPronunciation
věk, stáří, v 18 letech, stejně starý jako ty age, at the age of 18, he is your age [eidž]
vzduch, pod širým nebem air, in the open air [e ]
skoro, téměř almost [o:lm ust, o:lm st]
rozzlobený, rozhněvaný, zlobit se na někoho angry, be angry with sb [ ngri]
kterýkoli, jakýkoli, každý, kdykoli any, any time [eni]
kdokoli, každý anybody, anyone [enibodi, eniwan]
cololi, něco anything [eniOin]
omluvit se apologize [ 'pol džaiz]
jako, protože; jakmile as; as soon as [ z, z]
zpátky, zpět, vzadu (v autě) back, in the back [b k]
špatný, zlý bad [b d]
autobus bus [bas]
změnit, změna, přesedat change [čeindž]
šplhat, stoupání, výstup, lézt climb [klaim]
spojení connection [k 'nekšn]
chalupa, chata cottage, summer cottage [kotidž]
zemřít, příčestí přítomné dying die [dai]
jet (autem);řídit (vozidlo); zavést drive, drove, driven [draiv]
řidičský průkaz driving licence ['draivin ,lais ns]
zaměstnanost employment [im'ploim nt]
daleko; daleký; daleko far; far away [fa:; ,fa:r 'wei]
rychlý; rychle fast [fa:st]
přední; vpředu (v autě); před front; in the front; in front of [frant]
vnouče grandchild, grandchildren [gr nčaild, gr nčildr n]
dědeček grandfather [gr nfa:o ]
babička grandmother [gr nmao ]
zdravý healthy [helOi]
dovolená; prázdniny; o dovolené holiday; holidays; on holiday [hol di, (amer) hol dei]
lékařský medical [medikl]
úzký narrow [n r u]
nikdo nobody [n ubodi]
(směrem) do, na onto [ont ]
pořádek; v nepořádku, porouchaný order; out of order [o:d ]
tamhle over there [ uv 'oe ]
dokonalý perfect [p :fikt]
benzín petrol [petr l]
silnice, cesta road [r ud]
sedadlo, místo seat [si:t]
služba; autobusové spojení, autobusová doprava service; bus service [s :vis]
svítit, zářit shine, shone, shone [šain, šon, šon]
krátký; krátce řečeno short; in short [šo:t]
strávit; utratit (za něco) spend, spent, spent (on st) [spend, spent, spent]
slunce sun [san]
brát, vzít; trvá to hodinu; svléknout (si); vzít někoho někam (na zábavu) take, took, taken; it takes an hour; take off; take sb out [teik, tuk, teikn]
cokoli co that: anything that [o t]
vlak; jet vlakem; vlakové spojení train; go by train; train connection [trein]
válka war [wo:]
cesta; způsob; způsob života; je to daleko; vést, jít první; takto; tudy way; way of life; it's a long way; lead the way; in this way; this way [wei]
obdivovat admire [ d'mai ]
okolo, kolem around [ 'raund]
podzim, na podzim autumn, in (the) autumn [o:t m]
krása, kráska, krasavice beauty [bju:ti]
stát se (něčím) become, became, become [bi'kam, bi'keim, bi'kam]
věřit, myslet, domnívat se believe [bi'li:v]
narozen; narodil jsem se born; I was born [bo:n]
země, kraj, venkov; na venkově; u nás na venkově country; in the country; in this country [kantri]
krajina, příroda; venkov countryside [kantrisaid]
řezat,krájet cut, cut, cut [kat, kat, kat]
hluboký; hluboko deep [di:p]
východ; na východě; na východ; východně od east; in the east; to the east; east of [i:st]
pole; na poli field; in the field [fi:ld]
leťet fly, flew, flown [flai, flu:, fl un]
šedý, šedivý grey [grei]
vyrůst(at) grow up ['gr u 'ap]
tvrdý; těžký, obtížný; pilně; těžce; tvrdě; těžká práce hard; hard work [ha:d]
sklizeň, žeň harvest [ha:vist]
těžký (vahou); silný déšť heavy; heavy rain [hevi]
pěší tůra hike [haik]
pozdě; pozdní; opozdil jsem se, přicházím pozdě; poslední, nejnovější late; I am late; latest [leit; leitist]
mapa map [m p]
louka meadow [med u]
okamžik, moment; za chvíli moment; in a moment [m um nt]
rodný; rodák native [neitiv]
příroda nature [neič ]
poledne; v poledne noon; at noon [nu:n]
opravdu, skutečně really [ri li]
řeka river [riv ]
období; roční období season; season of the year [si:zn]
přeháňka shower [šau ]
obloha, nebe; na obloze sky; in the sky [skai]
jih; na jihu; na jih south; in the south; to the south [sauO]
jaro; na jaře spring; in (the) spring [sprin]
léto; v létě summer; in (the) summer [sam ]
unavený tired [tai d]
vrcholek top [top]
turista; turistická mapa tourist; tourist map [tu rist]
údolí valley [v li]
západ; na západě; na západ west; in the west; to the west [west]
chvíle; na chvíli; zatímco while; for a while [wail]
dřevo; les; les wood; woods [wud]
vzduch; v přírodě,pod širým nebem air; in the open air [e ]
krásný beautiful [bju:t fl]
pták bird [b :d]
statečný, odvážný brave [breiv]
pohodlí comfort [kamf t]
rodina; čtyřčlenná rodina family; family of four [f m li; 'f m li v 'fo:]
ovoce fruit [fru:t]
růst; pěstovat grow, grew, grown [gr u, gru:, gr un]
ale,avšak however [hau'ev ]
nedostatek lack [l k]
lemovat line [lain]
těšit se na něco look forward to st ['luk 'fo:w d]
postrádat; promeškat, opominout miss [mis]
moderní modern [mod n]
jen, pouze; až, teprve; jediný only [ unli]
fronta queue [kju:]
klidný, tichý; klid, ticho; jaký je tu klid! quiet; isn't it quiet here [kwait]
zachránit; (u)šetřit save [seiv]
prostý, jednoduchý simple [simpl]
zpívat sing, sang, sung [sin, s n, san]
pach; zápach smell; bad smell [smel]
kouř; kouřit smoke [sm uk]
zůstat, bydlit, pobývat; pobyt (dočasný) stay [stei]
chata summer cottage ['sam 'kotidž]
strom tree [tri:]
vesnice village [vilidž]
mokrý; zmoknout wet; get wet [wet]
není divu wonder: no wonder [wand ]
slepý blind [blaind]
halenka, blůza blouse [blauz]
plášt, kabát coat [k ut]
chválit někomu něco compliment sb on st [kompliment]
domýšlivý conceited [k n'si:tid]
miláček darling [da:lin]
zklamat disappoint [,dis 'point]
diskutovat o něčem discuss st [dis'kas]
čistírna; v čístírně drycleaner's; at the drycleaner's [,drai'kli:n z]
elegantní elegant [elig nt]
zejména, obzvláště especially [i'spešli]
skutečnost, fakt; vlastně; to,že fact; in fact; the fact that [f kt]
móda; nebýt v módě, vyšlý z m. fashion; be out of fashion [f šn]
hodit se k čemu go with st [g u]
účes hair style ['he ,stail]
klobouk; tři branky po sobě jedním hráčem hat; hat trick [h t; 'h t trik]
včetně including [in'klu:din]
sako, kabát jacket [dž kit]
časopis (obrázkový); módy magazine (amer); fashion magazine [,m g 'zi:n]
chování, způsoby manners (mn.č.) [m n z]
oženit se s někým, vdát se za někoho, vzít si někoho; oženit se, vdát se marry sb; get married [m ri]
hodit se k něčemu match st [m č]
můj (samostatně) mine [main]
modelka, manekýnka model [modl]
pomeranč; oranžový orange [orindž]
výstroj, vybavení outfit [autfit]
výplata (výplatní sáček) pay packet ['pei ,p kit]
kus piece [pi:s]
(po)chválit; chvála praise [preiz]
přísloví proverb [prov b]
plášť do deště raincoat [reink ut]
nahradit replace [ri'pleis]
ostatek, zbytek; ostatní rest [rest]
smutný sad [s d]
bota, střevíc shoe [šu:]
podobný similar [simil ]
lyžovat; lyžování; lyžařský ski; skiing [ski:; ski:in]
sukně skirt [sk :t]
štíhlý slim [slim]
slušet někomu suit sb [su:t]
vrchol; vršek; horní, nejhořejší top [top]
tepláková souprava tracksuit [tr ksu:t]
kalhoty trousers [trauz z]
otočit, obrátit (se); zabočit doleva; otočit se turn; turn (to the) left; turn round [t :n; 't :n 'raund]
dvoudílný komplet two-piece set ['tu:'pi:s ,set]
promarnit, vyplýtvat waste [weist]
být zvědav; rád bych věděl; copak asi ...; není divu wonder; I wonder; I wonder what ...; no wonder [wand ]
tvůj, váš (samostatně) yours [jo:z]
j.č. herecké výkony acting [ ktin]
herec actor [ kt ]
herečka actress [ ktris]
potlesk applause [ 'plo:z]
publikum, diváci audience [o:di ns]
autor author [o:O ]
začátek, na začátku beginning, at the beginning [bi'ginin]
lavička bench [benč]
pokladna (v divadle,kině) box office ['boks ,ofis]
šatna cloakroom [kl ukrum]
zavřít close [kl uz]
kritizovat criticize [kritisaiz]
záclona, opona curtain [k :tn]
zasloužit si deserve [di'z :v]
divadelní hra, drama drama [dra:m ]
každý; navzájem; bojovat proti sobě each; each other; fight each other [i:č 'ao ]
končit, konec; na konci; nakonec end; at the end; in the end [end]
zkušenost(i); zážitek experience [ik'spi ri ns]
upadnout; usnout fall, fell, fallen; fall asleep [fo:l, fel, fo:l n; 'fo:l 'sli:p]
okouzlit fascinate [f sineit]
bojovat s někým fight sb, fought, fought [fait, fo:t, fo:t]
velký (zvláště významem) great [greit]
nenávidět, nemít rád; nenávist hate [heit]
postrádat; promeškat, opominout miss [mis]
tajemství, záhada mystery [mist ri]
téměř, skoro nearly [ni li]
představení; herecký výkon performance [p 'fo:m ns]
praktický practical [pr ktikl]
program programme [pr ugr m]
opravdový, skutečný real [ri l]
pravidelný regular [regjul ]
zůstat remain [ri'mein]
kritika (recenze) review [ri'vju:]
pravý; správný; vpravo; rovnou; hned; přímo right [rait]
řada row [r u]
prodávat; vyprodat; vyprodáno sell, sold, sold; sell out; sold out [sel, s uld, s uld]
jeviště, stadium, etapa, stupeň; výprava (scénická) stage; stage design [steidž]
úspěch success [s k'ses]
překvapit; překvapení; překvapivý, překvapující surprise; surprising [s 'praiz]
pečovat o někoho, starat se o někoho take care of sb ['teik 'ke ]
divadlo; v divadle theatre; at the theatre [Oi t ]
(častý) návštěvník divadla theatregoer ['Oi t ,g u ]
tragédie tragedy [tr dž di]
(až) do, dokud ne until [an'til]
nedobře; necítit se dobře unwell; feel unwell [an'wel]
probudit; vzbudit se wake, woke, woken; wake up [weik, w uk, w ukn]
(známka) A,jednička A [ei]
průměr, průměrný average [ vridž]
(jízdní) kolo bicycle [baisikl]
biologie biology [bai'ol dži]
zlomit break, broke, broken [breik, br uk, br ukn]
kreslený vtip, karikatura cartoon [ka:'tu:n]
vysvedčení (závěrečné) certificate [s 'tifik t]
nadeje, příležitost chance [ča:ns]
stavební inženýr civil engineer [,sivl endži'ni ]
popsat, vylíčit describe [di'skraib]
kreslit draw, drew, drawn [dro:, dru:, dro:n]
sen; snít (o něčem), toužit po něčem dream (of st) [dri:m]
vstoupit někam; vstoupit na universitu, jít studovat na universitu enter st; enter university [ent ]
(hovorově zkráceně) zkouška exam [ig'z m]
zkouška; písemná zkouška examination; written examination [ig,z mi'neišn]
propadnout (ve škole); neudělat zkoušku; nechat propadnout fail [feil]
večírek na rozloučenou farewell party [fe 'wel ,pa:ti]
vzdálenější, nejvzdálenější; dále, nejdále (2. a 3. stupeň od far) farther, farthest [fa:o , fa:oist]
závěrečný, konečný; závěrečné zkoušky final; finals [fainl]
tvar, podoba, forma; (brit) třída (postupný ročník) form [fo:m]
dále; další further [f :o ]
budoucnost; budoucí future [fju:č ]
zestárnout get old ['get ' uld]
ruka hand [h nd]
dějiny; dějepis history [hist ri]
bolet hurt, hurt, hurt [h :t]
(lední) hokej ice hockey ['ais ,hoki]
zlepšit (se) improve [im'pru:v]
nepravidelný irregular [i'regjul ]
poslední, minulý; včera večer; loni; posledně, minule; konečně last; last night; last year; last time; at last [la:st]
noha leg [leg]
literatura literature [litr č ]
známka (v prospěchu); značit mark [ma:k]
matematika maths (hovorově, zkráceně z mathematics) [m Os]
matematika mathematics [,m O 'm tiks]
vadit; na tom nezáleží, to nevadí matter; it does not matter [m t ]
snad, možná maybe [meibi]
lékařství medicine [medsn]
ústní oral [o:r l]
nad, přes; více než; tamhle;je po všem, je to za námi over; over there; it's over [ uv ]
(vždy s přivlastňovacím zájmenem) own [ un]
odstavec paragraph [p r gra:f]
plynout (o čase); složit zkoušku pass; pass an examination [pa:s]
kolem, mimo, uplynulý, minulý; dvě a deset minut past; ten past two [pa:st]
problém; příklad (z matematiky) problem [probl m]
odměna; odměnit reward [ri'wo:d]
jet, jezdit ne něčem; jet na kole ride st, rode, ridden; ride (on) a bicycle [raid, r ud, ridn]
závěrečný (jen o vysvědčení, zkoušce) school-leaving ['sku:l,li:vin]
věda; přírodovědecká fakulta science; Science Faculty [sai ns; 'sai ns ,f klti]
třást; podat ruku někomu shake, shook, shaken; shake hands with sb [šeik, šuk, šeikn]
stres, vypětí stress [stres]
tenis tennis [tenis]
hodit; vyhodit; zahodit throw, threw, thrown; throw away [Or u, Oru:, Or un]
universita; jít studovat na universitu; vysokoškolský student university; enter university; university student [,ju:ni'v :siti]
sloveso verb [v :b]
ples, bál ball [bo:l]
balet ballet [b lei]
krása, kráska, krasavice beauty [bju:ti]
čistý, čistit clean [kli:n]
tančit; tanec dance [da:ns]
anglicky mluvící English-speaking ['ingliš,spi:kin]
příjímací zkouška entrance examination ['entr ns ig,z mi,neišn]
všude everywhere [evriwe ]
pohádka fairy tale ['fe ri teil]
padnout (o šatech) fit [fit]
velice, velmi, vysoce highly [haili]
j.č. domácí práce housework [hausw :k]
uvnitř inside [in'said]
hledat něco look for st [luk]
zápas match [m č]
ořech, oříšek nut [nat]
kolem, mimo, uplynulý, minulý, dvě a deset minut past; ten past two [pa:st]
chudý; chudí poor; the poor [pu ]
přítomný present [preznt]
princ prince [prins]
vyslovovat pronounce [pr 'nauns]
položit, dát (někam); obléci (si), obout (si) put, put, put; put on [put, put, put]
královna queen[kwi:n]
bohatý; bohatí rich; the rich [rič]
královský royal [roi l]
krátký; krátce řečeno short; in short [šo:t]
úspěšný successful [s k'sesfl]
čas (gramatický) tense [tens]
neznámý unknown [an'n un]
chvíle, zatímco; za chvíli while; for a while [wail]
Created by: mm_android
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards