Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Marketing adevertisi

QuestionAnswer
reklama (zejm. tištěná) advertisment, ad
reklamní kampaň advertsising campaign
reklama (televizní) commercial
leták leaflet
plakát poster
placený inzerát classified ad
publicita publicity
značka brand
logo logo
sponzor sponsor
slogan slogan
tahák, velmi zmedializovaný (a většinou všemi chtěný) produkt hype
konkurence competition
billboard billboard (US), hoarding (UK)
speciální nabídka special offer
dohoda o sponzorství sponsorship deal
věrnost značce (např. u kuřáků) brand loyalty
reklamní/ propagační turné promotional tour
dražší časopis (s lesklými stránkami s kvalitního papíru) glossy magazine
reklama distribuovaná do pošt. schránek mailshot
podprahový signál, podprahová reklama subliminal message
umístění produktu (např. do filmu) product placement
propagace, inzerce advertising
reklamní kancelář advertising agency
propagující, inzerent advertiser
reklamní brožura booklet, brochure
pravidla reklamy code of practice
komerční televize commercial television
text inzerátu copy
textař inzerátu copywriter
efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům cost-effective
účinný, působivý effective
za výhodnou cennu price effective
návrháři design staff
poutavý eye-catching
reklamní dárek free gift
reklamní vzorek free sample
zboží prodávané se slevou za účelem získání zákazníků loss-leader
zásilkový mail-order
katalog zásilkového obch. domu mail-order catalogue
obalová technika, balení packaging
cílové publikum target audience
prodat (obvykle ve významu "nabídnout a prodat pomocí náležité propagace") to market
čelit cenové konkurenci to meet the price competition
případný zákazník potential customer
uvedení ve známost, propagace, reklama publicity
Created by: lenkasluneckova