Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

uitdrukkingen

QuestionAnswer
uit de toon vallen anders zijn dan de anderen
tot over je oren in het werk zitten je hebt heel veel werk
een toontje lager zingen minder praatjes hebben
veel noten op je zang hebben veel eisen hebben
met stille trom vertrekken onopgemerkt vertrekken
Gedeelde smart is halve smart gedeelde verdriet kun je gemakkelijker dragen
wie niet horen wil, moet voelen als je niet naar een waarschuwing luistert,moet je zelf de gevolgen dragen
De kleren maken de man als je goed gekleed bent,dan maak je een goede indruk
iets aan je laars lappen je er niets van aantrekken
door de mand vallen betrapt worden, moeten bekennen dat je gelogen hebt
Created by: xmx