Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Retail trade+Product

retail trade + production

QuestionAnswer
sériová výroba batch production
plynulá výroba continuous production
finální, konečný výrobek final product
proudová výroba flow production
položka, kus, výrobek item
pracovní zařazení job grades
zakázková, kusová výroba job production
zpracovávání, výroba manufacturing
vyhovět poptávce meet a demand
hromadná výroba mass production
poprodejní servis, záruční oprava after-sales service
prodejní automaty automatic vending (vending machines)
pobočka, filiálka, odvětví branch
objem, množství, ve velkém bulk, in bulk
obchod s prodejem podle katalogu catalogue showroom
distribuční řetězec chain of distribution
řetězec prodejen (filiálek) chain stores
úvěr, dát na úvěr, poskytnout úvěr credit
dodávková služba, donáška zboží do domu delivery (service)
obchod s levným zbožím (bez obsluhy) discount store
vystavit, vyvložit display
podomní obchod door-to-door sales
získat úsporu, ušetřit gain economies
jednopodlažní rozsáhlý obchodní dům na předměstí nebo mimo město hypermarket
zásilkový obchod mail order (store)
výrobce, továrník manufacturer
prodejní stánek market stall
prostředník, zprostředkovatel, překupník middleman
obstarání, zajištění, zásoby provision
koupě, koupit purchase
rozsah, paleta, sortiment, škála range
maloobchod retail trade
maloobchodník retailer
podílet se na zisku, rozdělit si zisk share profits
velkoprodejna se samoobsluhou supermarket
obří velkoprodejna, specializovaná někdy na jeden druh zboží superstore
sortiment zboží, výběr zboží, kolekce variety of goods
(dobrovolný) řetězec prodejen voluntary retail chains
velkoobchod wholesale trade
velkoobchodník wholesaler
obchodní úvěr trade credit
Created by: lenkasluneckova
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards