Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Retail trade+Product

retail trade + production

QuestionAnswer
sériová výroba batch production
plynulá výroba continuous production
finální, konečný výrobek final product
proudová výroba flow production
položka, kus, výrobek item
pracovní zařazení job grades
zakázková, kusová výroba job production
zpracovávání, výroba manufacturing
vyhovět poptávce meet a demand
hromadná výroba mass production
poprodejní servis, záruční oprava after-sales service
prodejní automaty automatic vending (vending machines)
pobočka, filiálka, odvětví branch
objem, množství, ve velkém bulk, in bulk
obchod s prodejem podle katalogu catalogue showroom
distribuční řetězec chain of distribution
řetězec prodejen (filiálek) chain stores
úvěr, dát na úvěr, poskytnout úvěr credit
dodávková služba, donáška zboží do domu delivery (service)
obchod s levným zbožím (bez obsluhy) discount store
vystavit, vyvložit display
podomní obchod door-to-door sales
získat úsporu, ušetřit gain economies
jednopodlažní rozsáhlý obchodní dům na předměstí nebo mimo město hypermarket
zásilkový obchod mail order (store)
výrobce, továrník manufacturer
prodejní stánek market stall
prostředník, zprostředkovatel, překupník middleman
obstarání, zajištění, zásoby provision
koupě, koupit purchase
rozsah, paleta, sortiment, škála range
maloobchod retail trade
maloobchodník retailer
podílet se na zisku, rozdělit si zisk share profits
velkoprodejna se samoobsluhou supermarket
obří velkoprodejna, specializovaná někdy na jeden druh zboží superstore
sortiment zboží, výběr zboží, kolekce variety of goods
(dobrovolný) řetězec prodejen voluntary retail chains
velkoobchod wholesale trade
velkoobchodník wholesaler
obchodní úvěr trade credit
Created by: lenkasluneckova