Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

prvni_trida

Happy House

QuestionAnswer
židle a chair
opice a monkey
krokodýl a crocodile
ryba fish
těstoviny pasta
mamka Mum
ústa mouth
Jaká je tvá oblíbená barva? What is your favourite colour?
koupelna a bathroom
předsíň, hala a hall
Mám na sobě červený klobouk proti slunci. I'm wearing a red sunhat.
Ahoj! Hello!
tužka a pencil
koláč a cake
kartáček na zuby a toothbrush
kytara a guitar
pouzdro na tužky a pencil-case
kočka a cat
jablko an apple
panenka a doll
kůň a horse
král the King
prase a pig
slunce the sun
zelenina a vegetable
zebra a zebra
Nevidím … I can see …
Děkuji! Thank you!
řvát roar
Vidíš mě? Can you see me?
Co můžeš vidět? Co vidíš? What can you see?
oranžová orange
zelená green
To jsou červené hodiny. It's a red clock.
Kolik aut? How many cars?
Mám hlad. I'm hungry.
Ukliď to. Ukliďte to. Put it away.
Buď opatrný! Be careful!
káva coffee
pomerančový džus orange juice
Mám ráda … I like …
nápoje drinks
nos a nose
Podívej se na mou tvář. Look at my face.
Já mám … I've got …
zuby teeth
blonďatá, plavá blond
skvrny spots
No páni! Oh dear!
Je čas na oběd. It's lunch time.
Ale já už jdu! But I'm coming now!
No tak! Tak pojď! Come on!
To je lepší! That's better!
Je to v … ? Is it in … ?
kapsa a pocket
sandály sandals
Co máš na sobě? Co máte na sobě? What are you wearing?
Mám na sobě můj žlutý klobouk. I'm wearing my yellow hat.
Brzy na shledanou. See you soon.
Štědrý den 24.12. Christmas Eve!
skřítek, skřítkové elf, elves
kouzlo, kouzelný magic
Rychle! Quick!
slepice, kuře a chicken
Je to moje vejce? Is this my egg?
od … from …
kniha a book
hodiny a clock
had a snake
chléb bread
sýr cheese
vlasy hair
Vidíš? Can you see?
Nemám ráda zelenou barvu. I don't like green.
ložnice a bedroom
zahrada a garden
Mám na sobě modré šaty. I'm wearing a blue dress.
Nashledanou! Goodbye!
auto a car
ponožka a sock
tričko a T-shirt
balónek a balloon
vlak a train
Ahoj, já jsem … Hello, I'm …
prkno a board
vajíčko egg
led an ice
lev a lion
královna the Queen
stůl a table
bílá white
tygr a tiger
Kde? Where?
Umíš … ? Můžete … ? Can you …?
syčet hiss
hrací místnost a playroom
To je moje … This is my …
modrá blue
hnědá brown
poslouchej! Listen!
výborně, skvěle! Well done!
Pomáháme dnes mamince s nakupováním. We're helping mum with the shopping today.
Podívej se na stůl! Podívejte se na stůl! Look on the table.
Tady je nějaký sýr. Here is some cheese.
čaj tea
voda water
Nemám ráda … I don't like …
polévka soup
oči eyes
To jsem já! It's me!
ocas a tail
slon an alephant
Mám hnědé vlasy. I've got brown hair.
chodidla feet
Nevím I don't know.
Můj oběd je v kuchyni. My lunch is in the kitchen.
Je to … ? Is it a … ?
Pojď a podívej! Come and look!
Kde je … ? Where's … ?
Je to … It's …
kraťasy, šortky shorts
na sluníčku in the sun
Sundej si … / Sundejte si … Take off your …
Zastav! Zastavte! Stop!
prázdniny holiday
Boží hod 25.12. Christmas Day!
sob reindeer
Pospěš si! Hurry!
rolničky jingle bells
kachna a duck
košík a basket
fialová purple
učitel/ka a teacher
pero a pen
jogurt yoghurt
rýže rice
pes a dog
duha rainbow
Maluj se mnou! Paint with me!
A co ty? What about you?
obývací pokoj a sitting room; a living room
kuchyně a kitchen
Mám na sobě zelené sportovní boty. I'm wearing green trainers.
svetr a jumper
klobouk a hat
taška a bag
kartáč na vlasy a hairbrush
ručník a towel
bota a shoe
taťka Dad
svíčka a candle
žaba a frog
bunda a jacket
číslo a number
červená red
deštník an umbrella
žlutá yellow
Nevidím … I can't see …
Tady máš. Here you are.
chňapat, klapat snap
Podívej! Look!
Podívej se po třídě. Look around the classroom.
To je tvůj … To je tvoje … This is your …
růžová pink
černá black
tik tak tick, tock
ano Yes
Otevři skříň / ledničku. Open the cupboard / fridge.
Sleduj! Sleduj tohle! Watch this!
Máš ráda … ? Do you like … ?
citronáda, limonáda, sodovka lemonade
mléko milk
jídlo food
obličej a face
uši ears
Copak nevidíš? Oh, can't you see?
velký big
sova an owl
ruce hands
bříško tummy
Jsem v … I'm in the …
Ale já už jdu! But I'm coming now!
To je televize. It's a television.
domeček pro panenku doll's house
Je to na … ? Is it on … ?
telefon a phone
sportovní obuv trainers
Užívám si legraci I'm having fun.
Mám ráda … I like …
Kde je má kniha? Where's my book?
Šťastné Vánoce! Happy Christmas!
Otec Vánoc Father Christmas
sáně sleigh
Probuď se! Wake up!
Veselé Velikonoce! Happy Easter!
dítě a baby
pro … to …
hruška pear
Created by: AdelaK
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards