Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1

QuestionAnswer
kitchen ˈkɪtʃɪn kuchyně
discussion dɪˈskʌʃn̩ diskuse, debata
house haʊs dum
officially əˈfɪʃəli oficiálně, úředně, formálně
able ˈeɪbl̩ schopny, zdatny
repeated rɪˈpiːtɪd schopny, zdatny
minority maɪˈnɒrɪti schopny, zdatny
picture ˈpɪktʃə schopny, zdatny
shoe ʃuː bota, podkova,podkovat
couple ˈkʌpl̩ pár, dvojice
cow kaʊ kráva
public ˈpʌblɪk veřejnost, veřejný
goal ɡəʊl cíl, gól
mall mɔːl nákupní centrum, nákupní středisko
both bəʊθ oba, obě
form fɔːm formulář, forma, podoba, kondice,, utvářet, formovat, vyvinout
stuff stʌf materiál, věc, látka, drogy, stuffed - napechovany
wool wʊl vlna
shoe ʃuː bota, podkova,podkovat
couple ˈkʌpl̩ pár, dvojice
cow kaʊ kráva
public ˈpʌblɪk veřejnost, veřejný
goal ɡəʊl cíl, gól
mall mɔːl nákupní centrum, nákupní středisko
both bəʊθ oba, obě
form fɔːm formulář, forma, podoba, kondice,, utvářet, formovat, vyvinout
stuff stʌf materiál, věc, látka, drogy, stuffed - napechovany
wool wʊl vlna
shoe ʃuː bota, podkova,podkovat
couple ˈkʌpl̩ pár, dvojice
cow kaʊ kráva
public ˈpʌblɪk veřejnost, veřejný
goal ɡəʊl cíl, gól
mall mɔːl nákupní centrum, nákupní středisko
both bəʊθ oba, obě
form fɔːm formulář, forma, podoba, kondice,, utvářet, formovat, vyvinout
stuff stʌf materiál, věc, látka, drogy, stuffed - napechovany
wool wʊl vlna
try pkus
try2 pokus2
try3 pokus3
try4 try4
try5 pokus5
6 7
8 9
1 d
d d
d d
Created by: danny1234