Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

maneuvers

QuestionAnswer
naklánět, klonit/ příčný náklon bank
zatáčka s náklonem banking turn (i bank turn)
velký úhel náklonu, strmý náklon steep bank
ostrá zatáčka (hovor. utažená zatáčka)(velký náklon, malý poloměr) tight turn, sharp bank turn
široká (mírná) zatáčka wide turn
mírný, pozvolný shallow
úhel příčného náklonu bank angle
velký úhel náklonu, strmý náklon steep bank
zmenšit poloměr zatáčky, (hovor. utáhnout zatáčku) tighten a turn
manévr maneuvre (UK), maneuver (USA), also manoeuvre
stoupání/ stoupat climb, ascend
nabrat výšku, stoupat, nastoupat gain altitude
klesat, sestupovat descend
strmý sestupný/ klesavý let, střemhlavý let dive
ztrácet nadmořskou výšku lose altitude
obrat/ manévr pro získání rozhledu v prostoru clearing turn, clearing manoeuvre
podrovnat, vyrovnat (snížit strmost dráhy letu či přechod do vodorovného letu) flare (out), roundout
odskočit (při přistání) bounce
výdrž/ plavání před dosednutím (při přistání), plavat, klouzat ve výdrži floating
vznášet se/ vystoupat balloon
přehnat řídící úkon (příliš n. nevhodně vychýlit řídící plochu) overcontrol (the aircraft)
poskakování (ze strany na stranu při přistání) skipping
(tendence) natáčení letadla proti větru (na zemi) weathervane
přistát na příďový podvozek wheelbarrowing, nosewheel first landing
tvrdě přistát/ dosednout spike
poskakování (po hladině, ploše), houpání, kymácení porpoising
dotyk (se zemí při přistání) touchdown
letět ve spirále (stoupat, klesat) spiral
přerušit přistání, provést nezdařené přiblížení, provést průlet. ŘLP: "prověďte průlet!" go-around
Created by: lenkasluneckova