Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NE blok 2 EI/IJ

Nederlands blok 2 spelling EI of IJ

EI of IJantwoord
De tr..n komt aan. ei => trein
Frankr..k heeft gewonnen. ij => Frankrijk
De wedstr..d is verloren. ij => wedstrijd
Hij ..ndigde als eerste ei => eindigde
Het bleef gel..kspel. ij => gelijkspel
Het waterp..l is hoog. ei => waterpeil
De rivier heet de R..n. ij => Rijn
Het cijfer st..gt. ij => stijgt
Witte w..n hoort bij vis. ij => wijn
Dat is heel redel..k. ij => redelijk
Het is jouw pr..s. ij => prijs
Wij zijn heel ..verig. ij => ijverig
Zij was n..dig als een spin. ij => nijdig
Ik laat het verw..deren. ij => verwijderen
Daar moet een pl..ster op. ei => pleister
Het deed geen p..n. ij => pijn
Dw..l dat even op. ei => dweil
Het verdw..nt vanzelf. ij => verdwijnt
Geef de n..ptang eens aan. ij => nijptang
Dat repareer je met een b..tel. ei => beitel
Created by: vavdpas