Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

how do aircraft fly

QuestionAnswer
vztlak, vznosná síla (obecně) upward force
směřující dolů, sestupný, klesající downward
vztlak, vznosná síla, zdvižná síla lift
tah thrust
odpor (i vlečení, tažení) drag
hmotnost, tíže (i zátěž) weight
těžiště, vyvažovací bod center of gravity
svislá osa, vertikála vertical axis
příčná/ bočná osa lateral axis
podélná osa longitudinal axis
podélné klopení/ podélný sklon/ úhel stoupání pitch
příčné klonění / příčný náklon/ výkrut/ (ale i rozjezd a dojezd) roll
zatáčení/ otáčení kolem kolmé osy (i odchýlení), zatáčet yaw
přímočarý a vodorovný let straight and level flight
aerodynamická jemnost (poměr vztlak - odpor) lift-drag ratio
úhel náběhu angle of attack
zakřivení profilu, prohnutí camber
ztráta vztlaku (a tím i rychlosti), odtržení proudu/ přetažení letadla, přechod do pádu / stall
proudnice (i aerodynamicky tvarovat, vyhladit, zaoblit) streamline
obtékání streamlining
být v pravém úhlu (k) be at right angles (to)
výstupný proud, nahoru směřující proud updraught, updraft
tlak vzduchu air pressure
protivítr, čelní vítr headwind
boční vítr sidewind
vítr v zádech, zadní tailwind
jet stream, silný výškový vítr (i tryskové proudění) jet stream
berany (sloupek řízení s volentem ve tvaru U), i třmen, jho yoke
páka ručního řízení, řídící páka, knipl (control) stick
pedál směrovky rudder pedal
rozdíl tlaků pressure differential
tětiva (profilu aerodynamické plochy) chord
čára tětivy chord line
relativní proudění vzduchu relative wind
dráha letu, letová dráha, trajektorie letu flightpath
letová poloha (sklon a náklon letadla) attitude
táhlo, tyč rod
kladka pulley
rozpětí křídel span
Created by: lenkasluneckova
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards