Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

how do aircraft fly

QuestionAnswer
vztlak, vznosná síla (obecně) upward force
směřující dolů, sestupný, klesající downward
vztlak, vznosná síla, zdvižná síla lift
tah thrust
odpor (i vlečení, tažení) drag
hmotnost, tíže (i zátěž) weight
těžiště, vyvažovací bod center of gravity
svislá osa, vertikála vertical axis
příčná/ bočná osa lateral axis
podélná osa longitudinal axis
podélné klopení/ podélný sklon/ úhel stoupání pitch
příčné klonění / příčný náklon/ výkrut/ (ale i rozjezd a dojezd) roll
zatáčení/ otáčení kolem kolmé osy (i odchýlení), zatáčet yaw
přímočarý a vodorovný let straight and level flight
aerodynamická jemnost (poměr vztlak - odpor) lift-drag ratio
úhel náběhu angle of attack
zakřivení profilu, prohnutí camber
ztráta vztlaku (a tím i rychlosti), odtržení proudu/ přetažení letadla, přechod do pádu / stall
proudnice (i aerodynamicky tvarovat, vyhladit, zaoblit) streamline
obtékání streamlining
být v pravém úhlu (k) be at right angles (to)
výstupný proud, nahoru směřující proud updraught, updraft
tlak vzduchu air pressure
protivítr, čelní vítr headwind
boční vítr sidewind
vítr v zádech, zadní tailwind
jet stream, silný výškový vítr (i tryskové proudění) jet stream
berany (sloupek řízení s volentem ve tvaru U), i třmen, jho yoke
páka ručního řízení, řídící páka, knipl (control) stick
pedál směrovky rudder pedal
rozdíl tlaků pressure differential
tětiva (profilu aerodynamické plochy) chord
čára tětivy chord line
relativní proudění vzduchu relative wind
dráha letu, letová dráha, trajektorie letu flightpath
letová poloha (sklon a náklon letadla) attitude
táhlo, tyč rod
kladka pulley
rozpětí křídel span
Created by: lenkasluneckova