Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Private Sector Firms

QuestionAnswer
výroční valná hromada annual general meeting
stanovy akciové společnosti Articles of Association
nezávislý kontrolor, revizor auditor
právnická osoba body corporate
účetní rozvaha balance sheet
bankrot, úpadek bankruptcy
obligace bond
potvrzení o zápisu do obchodní společnosti Certificate of Incorporation
doložka (o jménu firmy) clause (name c.)
najímání (služeb) contracting out
dluhopis, obligace debenture
otevřená smlouva deed
zrušit, rozpustit dissolve
rozpuštění firmy dissolution
rozšířit výrobní program, rozložit riziko diversify
neekonomičnost, ztráty diseconomy
odstátnění denationalization
majetek fortune
koncese, povolení, license franchise
stálý, investiční, fixní kapitál fixed capital
zásah, zasahování interference
zasahovat, ovlivňovat, dotýkat se (něčeho) impinge
zapsat do rejstříku incorporate
dát do oběhu issue
společný podnik joint venture
akciová společnost joint stock company
závazek, dluh, pasívum liability
soupis, seznam, kótování cenných papírů na burze, uvádět v seznamu, kótovat list
protokl o založení (stanovy) akciové společnosti Memorandum of Association
splynutí podniků, fúze merger
vyjednat, sjednat, prodat, inkasovat negotiate
obchodovatelný, směnitelný, předvolitelný (cenný papír) negotiable
nezisková organizace non-profit (making) organization
obchodní společnost partnership
dát do společného fondu, spojit, používat společné zdroje pool
majitel, vlastník proprietor
prospekt, program, podnikatelský návrh, plán prospectus
dávka, poplatek, sazba, tarif, kurs rate
koeficient, poměr, ukazatel ratio
státní, veřejný public
zadržet, udržet retain
podíl, akcie, rozdělit, zúčastnit se share
akcionář shareholder
tichý společník sleeping partner
samostatný (výhradní) vlastník sole proprietor
zaměstnanecká akcie staff share
akcie, cenné papíry, kmenové jmění společnosti, akciový kapitál, zásoba, sklad stock
upisování akcií subscription of shares
přidružená společnost, sesterská firma subsidiary company
vymezit, ukončit, přestat terminate
podnik, závazek, záruka undertaking
zrušit, likvidovat obchodní společnost, učinit úpadek wind up
Created by: lenkasluneckova
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards