Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

zestaw 3

polski czeski

QuestionAnswer
(język) angielski anglicky
prawdopodobnie asi
wcześnie brzy
mieszkać bydlet
cały celý
ćwiczenie cvičení
często často
czesko-angielski česko-anglický
(język) czeski česky
daleko daleko
długo dlouho
długi dlouhý
do domu domů
godzina hodina
chwila chvíle
jak jak
pojechać jet
pójść jít
dokąd kam
kończyć končit
kontrolować kontrolovat
mało málo
mówić mluvit
dużo moc
myśleć o myslet na
myć się mýt se
coś něco
jakiś nějaký
niezadowolony nerad
noc noc
nocą v noci
gazeta noviny
jeść lunch obědvat
ubierać się oblékat se
odpowiadać na odpovídat na
powtarzać opakovat
jadę jedu
idę jdu
pytanie otázka
na piechotę pěšky
pić pít
piję piju
południe (12:00) poledne
spieszyć się pospíchat
spieszę się pospíchám
dla pro
dlaczego proč
program program
zwiedzać prohlížet si
zwiedzam prohlížím si
spacer procházka
dlatego, że protože
przerwa přestávka
pisać psát
piszę píšu
zapytać się o ptát se na
pytam się ptám se
przyjemność radost
rankiem ráno
siedzieć sedět
siedzę sedím
tutaj sem
jeść śniadanie snídat
jem śniadanie snídám
spać spát
śpię spím
razem spolu
stale stále
zawsze pořád
więc tak
trudny těžký
zmęczony unavený
jeść kolację večeřet
jem kolację večeřím
widzieć vidět
widzę vidím
wstawać vstávat
wstaję vstávám
telefonować telefonovat
telefonuję telefonuju
zaczynać začínat
zaczynam začínám
za chwilę za chvíli
pozdrawiać zdravit
pozdrawiam zdravím
znać znát
wiem znám
że že
mieszkam bydlím
kończę končím
kontroluję kontroluju
ja mówię mluvím
myślę o myslím na
myję się myju se
jem obiad obědvám
ubieram się oblékám se
odpowiadam na odpovídám na
ja powtarzam opakuju
liczebnik číslovka
zero nula
jeden jeden
dwa dvě
trzy tři
cztery čtyři
pięć pět
sześć šest
siedem sedm
osiem osm
dziewięć devět
dziesięć deset
jedenaście jedenáct
dwanaście dvanáct
trzynaście třináct
czternaście čtrnáct
piętnaście patnáct
szesnaście šestnáct
siedemnaście sedmnáct
osiemnaście osmnáct
dziewiętnaście devatenáct
dwadzieścia dvacet
trzydzieści třicet
czterdzieści čtyřicet
pięćdziesiąt padesát
sześćdziesiąt šedesát
siedemdziesiąt sedmdesát
osiemdziesiąt osmdesát
dziewiećdziesiąt devadesát
sto sto
ile jest…? kolik je...?
Która godzina? Kolik je hodin?
O której? V kolik hodin?
Jest pierwsza Je jedna hodina
Jest druga Jsou dvě hodiny
Jest piąta Je pět hodin
o pierwszej v jednu hodinu
o drugiej ve dvě hodiny
o piątej v pět hodin
w południe v poledne
wkrótce brzo
wczoraj včera
(przez) godzinę hodinu
całą godzinę celou hodinu
cały ranek celé ráno
całe przedpołudnie celé dopoledne
całe popołudnie celé odpoledne
cały wieczór celý večer
czytać číst
czytam čtu
sprzedawać prodávat
kontrolować kontrolovat
dziękować děkovat
leżeć ležet
grać hrát
spać spát
stać stát
faksować faxovat
mailować e-mailovat
organizować organizovat
rezerwować rezervovat
eksportować exportovat
importować importovat
twarz obličej
spódnica sukně
pierwszy první
wizyta; odwiedziny návštěva
corocznie; każdego roku každý rok
latem v létě
odwiedzać; składać wizytę; uczęszczać na navštěvovat
po raz pierwszy poprvé
pozostać zůstat
miesiąc měsíc
kurs kurz
Created by: cze