Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Stack #752271

historia

QuestionAnswer
Sverige vs Danmark? Sverige var upptagen med det polska kriget och då passade fredrik III på att förklara krig mot Sverige. Fredrik ville ta tillbaka det hans far hade förlorat 12 år tidigare som bland annat var: gotland, jämtland och Halland
Karl IX Karl IX var den yngste av Gustav Vasas söner. Han kallades under större delen av sitt liv för Hertig Karl och var en hårdför maktspelare i de intriger som präglade dåtidens kungamakt
Frusten som ojämförligt är hans mest berömda verk, är en studie i historiska furstars ledarskap sammanflätat med kommentarer och analyser, i syfte att vägleda framtida härskare till att bygga en stark stat.
Merkanismen Den gick ut på att ett lands rikedom mättes i hur mycket ädelmetall och pengar dom hade sparat, och inte hur stor produktion ett land hade
Stormaktspolitik Dess strävanden att bevara och stärka sitt välde mötte motstånd från andra stater. Denna konflikt utgör en huvudlinje i 1500 och 1600-talets stormaktspolitik
Created by: tobosch