Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Aerodrome voluntary

QuestionAnswer
náhradní letiště alternate aerodrome
vzažný bod letiště aerodrome reference point (ARP)
použitelná délka pro přerušený vzlet accelerate-stop distance available (ASDA)
pojezdová dráha pro rychlé odbočení rapid exit taxiway
pás pojezdové dráhy taxiway strip
spojovací dráha taxiway-link
osová značka vzletové a přistávací dráhy runway centre line marking
označení (směru) dráhy runway designation marking
překážka obstacle, obstruction
prahová světelná příčka runway treshold lights
koncová světelná příčka runway end lights
postranní dráhové řady runway edge lights
osová světelná řada runway centre line lights
světla dotykového pásma runway touchdown zone lights
dojezdová světelná soustava stopway lights
jednoduchá přibližovací světelná soustava simple approach lighting system
přesný přibližovací světelný systém precision approach lighting
světelná přibližovací (sestupová) soustava visual approach slope indicator system (VASI)
návěstido PAPI PAPI (Precision approach patch indicator)
pojedzová vodící soustava taxiing guidance system
signální světelní terč pro navádění letadel wand
letištní maják aerodrome beacon
výstražný maják hazard beacon
řada světel range of lights
příčka crossbar
vnější polopříčka wing bar lights
stálé světlo fixed light
blikající světlo flashing light
rozsvítit přistávací světla to show landing lights
návěstidlo radiové marker radio beacon (MKR)
vnitřní polohové návěstidlo inner marker (IM)
střední polohové návěstidlo middle marker(MM)
vnější polohové návěstidlo outer marker (OM)
vysílač polohového návěstidla fan marker beacon)
radionavigační vybavení radio navigation equipment
zaměřovač direction-finding equipment
nesměrový radiomaják non-directional radio beacon (NDB)
směrový radiomaják radio range (RNG)
VKV všesměrový maják VHF omnidirectional radio range (VOR)
systém přesných přibližovacích majáků instrument landing system (ILS)
sestupový úhel ILS ILS glide path angle
měřič vzdálenosti distance measuring equipment (DME)
radionavigační systém pro velké vzdálenosti long range navigation (LORAN)
mikrovlnný přistávací systém microwave landing system (MLS)
telekomunikace telecommunications
letištní řídící rádiová stanice aerodrome control radio station
letecká pevná telekomunikační služba aeronautical fixed telecommunication network (AFTN)
spojení communication (COM)
spojení ve směru země-letadlo ground-to-air communication (G/A)
spojení vzduch-vzduch air-to-air (A/A)
spojení vzduch-země air-to-ground (A/G)
místo pro kontrolu výškoměru altimeter check location
letištní poznávací značka aerodrome identification sign
letištní provozní minima aerodrome operating minima
klimatologie letiště aerodrome climatological summary
Created by: lenkasluneckova
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards