Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Aerodrome voluntary

QuestionAnswer
náhradní letiště alternate aerodrome
vzažný bod letiště aerodrome reference point (ARP)
použitelná délka pro přerušený vzlet accelerate-stop distance available (ASDA)
pojezdová dráha pro rychlé odbočení rapid exit taxiway
pás pojezdové dráhy taxiway strip
spojovací dráha taxiway-link
osová značka vzletové a přistávací dráhy runway centre line marking
označení (směru) dráhy runway designation marking
překážka obstacle, obstruction
prahová světelná příčka runway treshold lights
koncová světelná příčka runway end lights
postranní dráhové řady runway edge lights
osová světelná řada runway centre line lights
světla dotykového pásma runway touchdown zone lights
dojezdová světelná soustava stopway lights
jednoduchá přibližovací světelná soustava simple approach lighting system
přesný přibližovací světelný systém precision approach lighting
světelná přibližovací (sestupová) soustava visual approach slope indicator system (VASI)
návěstido PAPI PAPI (Precision approach patch indicator)
pojedzová vodící soustava taxiing guidance system
signální světelní terč pro navádění letadel wand
letištní maják aerodrome beacon
výstražný maják hazard beacon
řada světel range of lights
příčka crossbar
vnější polopříčka wing bar lights
stálé světlo fixed light
blikající světlo flashing light
rozsvítit přistávací světla to show landing lights
návěstidlo radiové marker radio beacon (MKR)
vnitřní polohové návěstidlo inner marker (IM)
střední polohové návěstidlo middle marker(MM)
vnější polohové návěstidlo outer marker (OM)
vysílač polohového návěstidla fan marker beacon)
radionavigační vybavení radio navigation equipment
zaměřovač direction-finding equipment
nesměrový radiomaják non-directional radio beacon (NDB)
směrový radiomaják radio range (RNG)
VKV všesměrový maják VHF omnidirectional radio range (VOR)
systém přesných přibližovacích majáků instrument landing system (ILS)
sestupový úhel ILS ILS glide path angle
měřič vzdálenosti distance measuring equipment (DME)
radionavigační systém pro velké vzdálenosti long range navigation (LORAN)
mikrovlnný přistávací systém microwave landing system (MLS)
telekomunikace telecommunications
letištní řídící rádiová stanice aerodrome control radio station
letecká pevná telekomunikační služba aeronautical fixed telecommunication network (AFTN)
spojení communication (COM)
spojení ve směru země-letadlo ground-to-air communication (G/A)
spojení vzduch-vzduch air-to-air (A/A)
spojení vzduch-země air-to-ground (A/G)
místo pro kontrolu výškoměru altimeter check location
letištní poznávací značka aerodrome identification sign
letištní provozní minima aerodrome operating minima
klimatologie letiště aerodrome climatological summary
Created by: lenkasluneckova