Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Aerodrome

QuestionAnswer
letiště aerodrome (AD), airport (AP), airfield
letecká základna air force base (AFB)
vrtulníkové letiště heliport
hangár hangar
kryt bunker
pojížděcí plocha movement area
provozní plocha maneuvering area
stojánka, odbav. plocha ramp, apron
vzletová plocha take-off surface
přistávací plocha landing area
vzletový a přistávací pás runway strip
vzletová a přistávací dráha runway (RWY)
hlavní RWY main runway, primary runway
přístrojová RWY instrument runway
nepřístrojová RWY non-instrument runway
použitelná délka pro vzlet take-off distance available (TODA)
povrch, plocha surface
asfalt asphalt (ASPH)
beton concrete (CONC)
tráva grass (GRASS)
štěrk gravel (GRVL)
Použitelná délka vzlet. dráhy pro rozjezd take-off distance available (TODA)
betonová plocha (pro VTOL) pad
práh dráhy treshold (THR)
středová osa centre line
dotyková zóna touchdown zone
předpolí clearway (CWY)
dojezdová dráha stopway
stav povrchu RWY runway surface condition
instrument landing system (ILS)
pojezdová dráha taxiway (TWY)
letištní pojezdový okruh aerodrome taxi circuit
značky markings
světla lights
dráhová světla runway lights
přibližovací světla approach lights
maják beacon
rozsvítit přistávací světla to show landing lights
návěstidlo marker
pozemní zařízení (vybavení letišť) ground support equipment (GSE)
roll stop barrier
pozemní zdroj energie ground power unit (GPU)
hasící vozidlo fire truck
sněhový pluh snow plough
vozidlo s palivem fuel tanker, fuel truck
vlečné vozidlo tug
klín pod kola wheel chock
nepoužívaný disused
předčasně přistát (i plocha pro takové přistání) undershoot
pozdní dosednutí (i dojezdová dráha = plocha pro takové přistání) overrun
servisní plocha flight line
vyčkávací místo holding point
řídící věž control tower
zpevěný úkryt pro letadlo hardened aircraft shelter (HAS)
větrný rukáv windsock
rozptylové / odloučené park. plochy letadel dispersal
nouzové záchytné zařízení, záchytná síť (overrun) barrier
Created by: lenkasluneckova