Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Character qualities

QuestionAnswer
ambiciózní ambitious
arogantní arrogant
asertivní (sebevědomý, sebeprosazující se, umí říci ne přijatelným způsobem) assertive
morous, mrzout, ve špatné náladě bad-tempered
klidný calm
veselý cheerful
svědomitý, zásadový conscientious
bezstarostný, pohodář easy-going
ekcentrický eccentric
nezralý immature
impulzivní impulsive
nejistý (si sám sebou) insecure
neupřímný insincere
věrný, oddaný loyal
vnímavý, nepředpojatý, liberální open-minded
optimistický optimistic
majetnický possessive
odměřený, upjatý reserved
sebevědomý self-confident
paličatý stubborn
marnivý vain
vyrovnaný well-balanced, stable
moudrý wise
zodpovědný responsible
společenský sociable
nápomocný, vstřícný helpful
panovačný bossy
praktický, rozumný sensible
spolehlivý reliable
zapomětlivý forgetful
náladový moody
citlivý (i přecitlivělý) sensitive
dobrodružný adventurous
kritický critical
pesimistický pessimistic
chladný, udržující si odstup distant. Idiom: to be a cold fish
laskavý kind
štědrý generous
mít zlaté srdce to have a heart of gold
být necitelný, hrubý to be as hard as nails
otrava, otravný a nepříjemný člověk pain in the neck
postrádat lack
upřímný sincere
to be imaginative mít dobrou představivost
Created by: lenkasluneckova