Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Military uniforms

QuestionAnswer
polní výstroj field equipment
vak na výstroj kit-bag
neprůstřelná vesta bullet-proof vest
síťka na přilbu helmet net
odznak na čepici cap badge
pouzdro na pistoli holster
palestinský šátek shemagh
kukla balaclava
helma helmet
popruhy na zavěšení pouzder webbing
brigadýrka peaked cap
Stužky vyznamenání ribbons
hodnost (na uniformě) rank insignia
polní stejnokroj BDU, ACU
army-issue erární
stars hvězdičky
pips frčky (pecky)
jmenovka name tag
plná polní výstroj full combat gear
lodička service cap
kanady combat boots
medaile medaile
maskovací oděv camouflage suit
blůza, pouštní blůza field jacket, combat j. field jacket, combat j.
nášivka s označením jednotky unit patch
ochranné brýle protective goggles
plynová maska gas mask
vyznamenání decorations
bojový tlumok battlefield rucksack
civil civvies, civilian dress
popruh strap
pončo (pláštěnka) poncho (rain coat)
maskovací síťka – šála masking net - shawl
klobouk safari boonie hat
odznak absolventa VŠ academy graduation badge
ID známky (US) ID tags, dog tags
označení národní příslušn. Country emblem
domovenka national sleeve badge
Created by: lenkasluneckova