Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Economic system

Introduction to the economic system

QuestionAnswer
rovnováha, obchodní bilance balance
firma, obchodování, obchody business
komodita commodity
konkurence,soutěž competition
konkurenční, soutěže schopný competitive
požadavek, poptávka demand
ekonomický economic
šetrný, úsporný economical
ekonomie (věda) economy
ekonom economist
podnikatel, provozovatel enterpreneur
podnik, podnikání enterprise
zboží goods
práce, námaha, pracovní síla labour
ponechání volnosti v hospodářské politice laissez-faire
trh, prodávat na trhu market
zboží jako předmět obchodu merchandise
nabídka, nabízet offer
příkaz, objednávka, objednávat order
objem výroby output
výroba, produkce production
zisk, profit, přebytek profit
odezva, ohlas, reakce response
obchodník (v malém), majitel obchodu shopkeeper
dodávka, zásobování, zásobovat supply
přebytečná dodávka excess supply
daň, uložit daň tax
obchod urč. typu, obchodování trade
hodnota, oceňovat (hodnotit) value
skladiště, uskladnit warehouse
Created by: lenkasluneckova