Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Cestina

zkoušení, skupina 42

QuestionAnswer
KAINAR (díla) Nové mýty, Veliká láska, Lazar a píseň, Moje blues
KAINAR (informace) -blues -epické sbírky (smývá hranice mezi básní a písní) -umřel 1970 -inspirace: černošský básník Hughes -zhudebnil K.Plíhal
KOLÁŘ (díla) Prométheova játra, Dny v roce, Mistr Sun o básnickém umění
KOLÁŘ (info) výtvarník, samizdat (kavárna Slávie) -> almanach -umřel 2004 -básnické deníky
WEIL (dílo) Moskva: hranice, Život s hvězdou, Na střeše je Mendelsson
WEIL (info) autobiografické, žid, miloval sovětský svaz dokud nebyl poslán do gulagu. -Norimberské zákony (proti židům)
WEIL (Život s hvězdou) schovává se a nenastoupí do tábra - přežije? -schvávala se i Anna Franková
r.45-48 vycházely hodně deníky a reporty z války
50's-60's černý humor (na střeše je...)
Created by: Narcistka