Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vocabolario Ceco

Vocabolario Italiano-Ceco

QuestionAnswer
Tuttavia Avšak
Ma, Peró Ale
Almeno Aspoň
Oppure Anebo
Indirizzo Adresa
Quando, non appena -futuro-
Senza Aniž
Azione, Offerta Akce
Viale Alej
Combattere Bojovat
Presto Brzo
Abitare Bydlet
Appartamento Byt
ESSERE Být
Fratello Brátr
Banca Banka
Occhiali Brýle
Colorare Barvit
Divino! Boží!
Venezia Benátký
Vicino Blízký
Futuro Budoucí
Senza Bez
Ricco Bohatý
Punto Bod
Zaino Batoh
Correre Běhat
Cappotto Bunda
Donna, Strega, Vecchia Bába
Favola Bajka
Misero, Povero Bídný
Sveglia Budík
Costruire Budovat
Burocrazia Byrocracie
In sicurezza Bezpečně
Che cosa? Co?
Tutto Celý
Luglio Červenec
Leggere čist
Esercizio Cvičení
Tempo čas
Quarto čtvrt
Spesso Často
Numero čislo
Prezzo Cena
Strada Cesta
Čaj
Giugno červeň
Rosso červený
Pulire Čistit
Volere Chtít
Passeggeri Cestujcí
Attimo Chvíle
Straniero Cizinec
Ciao čau
Intelligente, Furbo Chytrý
Pane, Pagnotta Cleb
Panino Houska
Limone Citron
Andare, Partecipare Chodit
Prendere Chytit
Prendere - DURATA Chytat
Persona Človek
Diavolo Čert
Sigaretta Cigareta
Prezioso Cenný
Sentirsi Cítit se
Sentire Cítit
In tutto il mondo Celosvětově
Articolo, Composiyione Članek
Ceco - LINGUA Čestina
Ceco - CITTADINO čech
Vista, Sguardo Dohled
Guardare Dívát se
Teatro Divadlo
Lungo Dlouho
Odierno Dnešní
Seguente Dalši
Casa Dům
Lettera Dopis
Importante - AGG Důležitý
Costoso Drahý
Fare Dělat
Lavoratore, Lavoratrice Dělnik, Dělnice
Porta Dveře
Finir bene Dopadnout dobře
Marmellata Džem
Entra! Avanti! Dale!
Superstrada Dalnice
Essere in vacanza Mít dovolenou
Insieme Dohromady
Abbastanya Dost
Adulto Dospělý
Abilitá Dovednost
Gemello Dvojče
Enorme Enormní
Esatto Esaktní
Tappa Etapa
Estremo Extremní
Europa Evropa
Esplosivo Explozivní
Esplodere Explodovat
Tutto Bene, Totto ok To je fajn, velký fain
Allevamento Farma
Fallo Faul
Insipido Fádní
Asciugacapelli Fén
Fotografare Fotit
Gomma Guma
Garage Garaž
Divano Gauč
Arazzo Gobelín
Grigliare Grilovat
Congratulazioni Gratulace
Blu Modrý
Giallo žlutý
Viola - COLORE Fialový
Verde Zelený
Rosa Růžový
Marrone Hnědý
Arancione Oranžový
Nero Černý
Bianco Bilý
Grigio Šedý
Rosso - Capelli Zrzavý
Colore chiaro Světlá barva
Colore scuro Tmavá barva
Quante volte? Kolikrát?
basketball basketball
football fotbal
golf golf
tennis tenis
swimming plavání
dancing tanec
cooking vaření
pesca rybaření
scacchi šachy
musica hudba
lettura četba
hiking turistika
Giardinaggio zahradničení
Ciclismo cyklistika
Piccolo malý
grande velký
grasso tlustý
felice šťastný
pulito čistý
sporco špinavý
corto krátký
lungo dlouhý
sottile tenký
stanco unavený
brutto ošklivý
onesto poctivý
delizioso chutný
bello nádherný
giovane mladý
freddo studený
caldo, tiepido teplý
forte silný
nuovo nový
vecchio starý
asciutto suchý
bagnato vlhký
economico, a buon prezzo levný
costoso drahý
vuoto prázdný
pieno plný
vicino blízko
lontano daleko
amichevole přátelský
salutare, in salute zdravý
malato nemocný
saporito chutný
dolce sladký
speziato, piccante kořeněný
interessante zajímavý
1 jedna
2 dvě
3 tři
4 čtyři
5 pět
6 šest
7 sedum
8 osm
9 devět
10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 třináct
14 čtrnáct
15 patnáct
20 dvacet
30 třicet
40 čtyřicet
50 padesát
100 sto
1000 tisíc
milione milión
cuocere al forno upéct
bollire vařit
friggere smažit
grigliare grilovat
microwave mikrovlnná trouba
coltello nůž
forchetta vidlička
cucchiaio lžíce
vapore pára
arrostito pečeně
ciotola mísa
tazza šálek
piatto mísa
pepe pepř
sale sůl
zucchero cukr
tovagliolo ubrousek
cena večeře
colazione snídaně
pranzo oběd
bibita nápoj
menu menu
acqua voda
birra pivo
caffé káva
tea čaj
latte mléko
succo džus
bacon slanina
carne di vitello hovězí
prosciutto šunka
agnello jehněčí
carne di maiale vepřové
bistecca steak
salsiccia, wurstel párek
salmone losos
tonno tuňák
pane, pagnotta chléb
dolce koláč
formaggio sýr
cioccolata čokoláda
uovo vejce
dessert dezert
miele med
salsa omáčka
riso rýže
pasta těstoviny
olio olej
olive olivy
zuppa polévka
toast toast
vino víno
oliva oliva
aereoplano letadlo
biciletta jízdní kolo
baarca loď
bus, autobus autobus
auto auto
motocicletta motocykl
metropolitana metro
taxi taxi
treno vlak
camio nákladní automobil
aeroporto letiště
appartamento byt
banca banka
libreria knihkupectví
fermata dell'autobus autobusová zastávka
chiesa kostel
negozio sklad
stazione di servizio čerpací stanice
ospedale nemocnice
casa dům
libreria knihovna
teatro divadlo
museo muzeum
ufficio kancelář
ufficio postale pošta
ristorante restaurace
scuola škola
stazione ferroviaria vlakové nádraží
spiaggia pláž
montagna hora
lago jezero
cascata vodopád
deserto poušť
oceano oceán
mare moře
foresta les
stagno, laghetto rybník
collina kopec
fiume řeka
villlaggio vesnice
caffe kavárna
padre otec
madre matka
figlio syn
fratello bratr
nipote - maschio synovec
nipote - femmina neteř
cugino - maschio bratranec
figlia dcera
sorella sestra
zio strýc
nonna babička
nonno dědeček
corridoio chodba
sotterraneo, fondamenta suterén
chiave klíč
scaffale police
bagno koupelna
cucina kuchyně
lavandino dřez
lampada lampa
sofa pohovka
letto postel
stanza da letto ložnice
porta dveře
serratura zámek
tavolo stůl
pavimento patro
muro stěna
tappeto koberec
arredamento nábytek
portico, veranda veranda
finestra okna
soffitto strop
garage garáž
tetto střecha
sedia židle
stanza pokoj
amico kamarád
padre manžel
moglie manželka
petto hruď
orecchio ucho
occhio oko
piede chodidlo
dito prst
capelli vlasy
mano ruka
testa hlava
ginocchio koleno
gamba noha
labbra rty
bocca ústa
collo krk
naso nos
stomaco žaludek
denti zuby
gola hrdlo
malato nemocný
dottore doktor
allergia alergie
mal di desta bolest hlavy
nausea nevolnost
ambulanza sanitka
cintura pás
scarponi, stivali boty
coperchio víčko
cappotto kabát
guanti rukavice
cappello klobouk
giacca bunda
pigiamas pyžamo
raincoat pláštěnka
scarf-sciarpa šátek
shirt košile
shoes obuv
skirt sukně
calzini ponožky
vestito - da uomo oblek
maglione svetr
cravatta kravata
tshirt tricko
calzoni trousers
reggiseno podprsenka
mercato trh
negozio obchod
butcher řeznictví
bakery pekařství
jeweller klenotník
pharmacy lékárna
borsa taška
portafoglio peněženka
anello prsten
earring náušnice
occhiali brýle
dentifricio zubní pasta
sapone mýdlo
profumo parfém
rossetto rtěnka
soldi peníze
formica mravenec
orso medvěd
ape včela
uccello pták
cammello velbloud
gatto kočka
gallina kuře
mucca kráva
cervo, renna jelen
cane pes
anatra kachna
aquila orel
elefante slon
pesce ryba
volpe liška
capra koza
cavallo kůň
gattino kotě
scimmia opice
gufo sova
panda panda
maiale prase
coniglio králík
topo krysa
squalo žralok
pecora ovce
lumaca hlemýžď
serpente had
ragno pavouk
scoiattolo veverka
tigre tygr
lupo vlk
tartaruga želva
insetto hmyz
scarafaggio brouk
mela jablko
banana banán
grapefruit, pompelmo grep
limone citrón
lime limetka
pesca broskev
pera hruška
arancia pomeranč
prugna švestka
fragola jahoda
ananas ananas
melone meloun
sedano, celery celer
lattuga, insalata salát
fagioli fazole
mais kukuřice
cipolla cibule
spinaci špenát
broccoli brokolice
piselli hrášek
cavolo, krauti zelí
Patata brambor
Pomodoro rajče
Carota mrkev
Zucca dýně
Ieri Včera
Created by: holderlin81
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards