Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Cz Vokabeln

Tschechisch Schritt für Schritt Vokabeln

QuestionAnswer
hospoda Kneipe
kancelař Büro
řeka Fluss
vesnice Dorf
moučník Dessert
hovězí Rind
pstruh Forelle
šlehačka schlagzahne
ložnice Schlafzimmer
obývák Wohnzimmer
patro Etage
místnost Raum
vana Badewanne
pračka Waschmaschine
chytat angeln
jedit na jachtě segeln
koupat se Baden gehen
vykoupat se Baden gehen
lézt na skálu auf einen Felsen klettern
vylézt na skálu auf einen Felsen klettern
luštit křížovku Kreuzworträtsel lösen
vyluštit křížovku Kreuzworträtsel lösen
opalovat se sich sonnen
opalit se sich sonnen
posilovat kraftsport machen
raftovat rafting machen
potapět se tauchen
potopit se tauchen
sbírat sammeln
skládat puzzle puzzeln
balit packen
sbalít packen
doklad Dokument
dusit dämpfen
udusit dämpfen
forma na pečení Backform
krájet in Scheiben schneiden
nakrájet in Scheiben schneiden
lít gießen
nalít eingießen
hrnec Topf
trouba Backröhre
obalovat einwickeln
obalit einpacken
přidavat nachlegen
přidat nachlegen
rozpuštěny geschmolzen
smažit braten
usmažit braten
sáček Tüte
spórak Herd
sypat streuen
nasypat streuen
vidlička Gabel
lžíce Löffel
luxovat staubsaugen
vyluxovat staubsaugen
dostávat bekommen
dostát bekommen
opravovat korrigieren
ztrácet verlieren
ztratit verlieren
žehlit bügeln
vyžehlit bügeln
připravovat vorbereiten
připravit vorbereiten
prodávat verkaufen
prodat verkaufen
bažina Sumpf
jezero See
kopec Hügel
peklo Hölle
poušť Wüste
ráj Paradies
rybník Teich
skála Felsen
sopka Vulkan
údolí Tal
brát si heiraten
vzít si nehmen (heiraten)
důchod Rente
být v důchodu in Rente sein
mít svatbu Hochzeit feiern
nastupovat / nastoupit do práce Arbeit antreten
odejít weggehen, verlassen
odcházet weggehen, verlassen
stěhovat(se) umziehen
přestěhovat(se) umziehen
vdávat se / vdát se heiraten (bei Frauen)
zakládat / založit gründen
ženit se / oženit se heiraten (bei Männern)
blýskat se blitzen
bouřka Gewitter
foukat wehen, blasen
hřmít donnern
jasný klar
klouzat glatt sein
mokrý nass, feucht
mrznout frieren
pršet regnen
předpověď počasí Wettervohersage
přeháňka Regenschauer
suchý trocken
zatažený bedeckt
být na internet im Internet sein
nechávat / nechat vzkaz eine Nachricht hinterlassen
pevná linka festnetz(nummer)
pohled, pohlednice Ansichtskarte
přepojovat / přepojit verbinden (am telefon)
složenka Postanweizung
vyřizovat / vyřídit ausrichten, erledigen
záznamník Anrufbeantworter
zvonit/ zazvonit klingeln
halenka bluse
kožich Pelz
oblečení kleidung
oblek Anzug
rukavice Handschuh
být nevěrný untreu sein
být těhotná schwanger sein
být zamilovaný do verliebt sein in
být zasnoubený s verlobt sein mit
čekat dítě ein Kind erwarten
chodit s gehen mit
potkávat / potkat treffen
rodit/ porodit dítě ein Kind gebären
rozcházet se/ rozejít se s auseinander gehen
rozvadět se/ rozvést se s sich scheiden lassen
seznamovat se/ seznámit se sich kennen lernen
zasnubovat se/ zasnoubit se s sich verloben
Buď hodný! Sei lieb !
dávej na sebe pozor Pass auf dich auf
běž pryč! Geh weg !
Jez! Iss !
Kup to! Kauf das!
Měj se hezký! Mach's gut!
Nedělej si starosti Mach dir keine sorgen
Nech toho! Lass das!
Neruš mě! Stör mich nicht!
Neotravuj mě! Nerv' mich nicht!
Neplač Weine nicht!
odlož si Leg ab
posaď se Setz dich
Honem! Los schnell!
pospěš si! Beeil dich!
přijď! Komm! (gegangen)
přijeď! Komm! (gefahren)
buď zticha! Sei still!
užij si to Genieß es!
zavolej! Ruf an!
Zkus to Probier es
Created by: maruska