Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Slut prov

QuestionAnswer
Beskriv hur ett vIrus fungerar då den kommernin i cellen Den kommer in genom svansfibrer, den sätter sig på cellytan och generna förs in genom svansfibrerna
Vad är ett retrovirus? Och hur fungerar det? Ett retrovirus är exempelvis ett hiv virus. Det fungerar som så att när ett virus innehåller en RNA och ett enzym som har förmågan att överföra RNA till DNA. RNA och enzymet innehåller då virus som leder till ett virus skadat dna
Vad kommer den ursprunglia energin ifrån i en cell? Solenergi
Vad bildar fotosyntesen? Gluckos
Vad är cellandning Frigörandet av energi gluckos
Vad händer vid cellandning, vilken energi form skapas? ATP och värme
Vad händer då ATP förlorar en fosfatgrupp? Det blir ADP
Vad händer när en cell behöver energi? Gluckosmolekyler sönderdelas fullständigt och skapar koldioxid och vatten.
Vilka tre olika processer skapar energi? Glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan!
Hur uppstår mjölksyra? Gluckosmolekyler sönderdelas till pyrodruvsyra och blir till ATP molekyler.
Vad är en passiv transport? Då det inte krävs någon tillskott av energi.
Vad Är osmos? Det som inträffar genom diffusion utjämmning av tryck. Sker alltid då celler tar upp vatten .
Vad innebär aktiv transport? Låg koncentration till hög detta kr Ver energi i form av ATP
Vad gör en vakoul? Omfammnar en molekyl, smälter sedan samman med lysosom . Enzymer löser up vakuolen.
Vad är pinocytos? Cellen dricker
Vad är fagosytos? Cellen äter.
Vad är ett t-RNA? Transport RNA som binds till en aminosyra och har 3 baser.
Beskriv vad mutationer är När en bas Trippetter förändras,tas bort
Vad är ribozymer? RNA molektyler som kan katalysera.
Created by: NV09B
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards