Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Slut prov

QuestionAnswer
Beskriv hur ett vIrus fungerar då den kommernin i cellen Den kommer in genom svansfibrer, den sätter sig på cellytan och generna förs in genom svansfibrerna
Vad är ett retrovirus? Och hur fungerar det? Ett retrovirus är exempelvis ett hiv virus. Det fungerar som så att när ett virus innehåller en RNA och ett enzym som har förmågan att överföra RNA till DNA. RNA och enzymet innehåller då virus som leder till ett virus skadat dna
Vad kommer den ursprunglia energin ifrån i en cell? Solenergi
Vad bildar fotosyntesen? Gluckos
Vad är cellandning Frigörandet av energi gluckos
Vad händer vid cellandning, vilken energi form skapas? ATP och värme
Vad händer då ATP förlorar en fosfatgrupp? Det blir ADP
Vad händer när en cell behöver energi? Gluckosmolekyler sönderdelas fullständigt och skapar koldioxid och vatten.
Vilka tre olika processer skapar energi? Glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan!
Hur uppstår mjölksyra? Gluckosmolekyler sönderdelas till pyrodruvsyra och blir till ATP molekyler.
Vad är en passiv transport? Då det inte krävs någon tillskott av energi.
Vad Är osmos? Det som inträffar genom diffusion utjämmning av tryck. Sker alltid då celler tar upp vatten .
Vad innebär aktiv transport? Låg koncentration till hög detta kr Ver energi i form av ATP
Vad gör en vakoul? Omfammnar en molekyl, smälter sedan samman med lysosom . Enzymer löser up vakuolen.
Vad är pinocytos? Cellen dricker
Vad är fagosytos? Cellen äter.
Vad är ett t-RNA? Transport RNA som binds till en aminosyra och har 3 baser.
Beskriv vad mutationer är När en bas Trippetter förändras,tas bort
Vad är ribozymer? RNA molektyler som kan katalysera.
Created by: NV09B