Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Parts of an aircraft

QuestionAnswer
Křidélko Aileron
Výškovka (výškové kormidlo) Elevator
Vztlaková klapka Flap
Trup Fuselage
!!!Pozor! slot, slat (štěrbinová klapka na náběžné hraně křídla) !slat
směrovka (směrové kormidlo) rudder
křídlo wing
náběžná hrana leading edge
odtoková hrana trailing edge
kořen křídla wing root
konec křídla wingtip
rušič vztlaku spoiler
vzdušná brzda air-brake
úhel náběhu angle of attack
profil křídla airfoil
ocasní plochy empennage
kýl fin, vertical stabilizer
svislá ocasní plocha vertical tailplane
vodorovná ocasní plocha tailplane
výškový stabilizátor horizontal stabilizer
příď letadla nose
pilotní kabina cockpit
překryt pilotní kabiny the cockpit canopy
anténa aerial
podvozek landing gear/ undercarriage
nosník (závěsný), nosná konzole pylon
Pitotova hubice (hovor. trubice) the Pitot tube
kryt radarové antény (na přídi letadla) radome
nasávání/ vstup, přívod intake
přívod vzduchu/ vstupní hrdlo/ lapač nasávaného vzduchu air intake
výfuk/ výstup exhaust
pravá strana letounu, pravý starboard
levá strana letounu, levý port
vrtule propeller
list vrtule/ rotoru blade
přistávací hák arrester hook
!!!Pozor! štěrbina, mezera slot (mezera mezi náběžnou hranou křídla a náběžnou lištou) !slot
pevné/ nepohyblivé křídlo fixed wing
rotující křídlo rotary wing
přímé/ rovné křídlo straight wing
delta křídlo delta wing
šípové křídlo swept wing
Created by: lenkasluneckova