Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

daty gimnazjum

wydarzenie i daty gimnazjum

QuestionAnswer
996 Chrzest Polski
1000 Zjazd w Gnieźnie
1138 Podział Polski na dzielnice
1226 Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
1241 Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
1327 Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331 Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1335 Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
1343 Zawarcie pokoju w Kaliszu
1385 Unia polsko-litewska
1410 Bitwa pod Grunwaldem
1411 Pokój w Toruniu
1431-35 Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1444 Bitwa po Warną
1454-66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1466 II pokój w Toruniu
1519-21 Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
1525 Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569 Unia lubelska z Litwą
1570 Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
Created by: mrpio2010