Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

daty gimnazjum

wydarzenie i daty gimnazjum

QuestionAnswer
996 Chrzest Polski
1000 Zjazd w Gnieźnie
1138 Podział Polski na dzielnice
1226 Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
1241 Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
1327 Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1331 Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1335 Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
1343 Zawarcie pokoju w Kaliszu
1385 Unia polsko-litewska
1410 Bitwa pod Grunwaldem
1411 Pokój w Toruniu
1431-35 Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1444 Bitwa po Warną
1454-66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1466 II pokój w Toruniu
1519-21 Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
1525 Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569 Unia lubelska z Litwą
1570 Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
Created by: mrpio2010
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards