Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Érettségi d-e

fogalmak d-e

QuestionAnswer
dadaizmus XX. sz tízes éveiben induló avantgárd irányzat, tiltakozás, rombolás, lázadás mozgalma, mindennel szembefordulnak, amit a polgári világ értéknek tart, művészet és lét megkérdőjelezése
dal szubjektívebb, egyszerű, egynemű érzelmeket kifejező lírai műfaj, jellemző: a költő közvetlenül szólal meg, fajtái: népdal, műdal. világi, vallásos. bordal, szerelmi dal, katonaének. bölcsődal, halottsirató, altatódal, nászdal. pásztordal, bányászdal.
dallamvers éneklésre szánt egy ismert dal dallamára, ritmikájára írt vers, pl: Balassinak sok verse
dekadencia a hanyatlás, pusztulás életérzésének kifejezése az irodalomban
detektívregény a krimi alműfaja, amelynek középpontjában karakteres nyomozóalak áll, általában a bűntényt magát nem csak a nyomozást ábrázolja pl: Sherlock Holmes
deus ex machina eposzi kellék, az istenek beavatkozása a történet menetébe, csodás elem
dialogizáló versbeszéd a lírai alkotásokra általában a monológ jellemző, de olykor előfordul párbeszédhelyzetre nyelvi-poétikai megalkotottságú beszédhelyzet
dialógus párbeszéd, drámai és epikai művekre jellemző
dikció a dráma egyik alkotórésze, a szöveg
donquijoteizmus a XIX. sz. 2 felének polgárosodó világban gyakori szereplőtípus magatartása, pl: Toldi estéjében Pongrácz gróf
dráma a hagyományos műnemkategóriák egyike, a dráma az akció és a dikció egysége
drámai költemény drámai formában írott költői műfaj, a drámaiság a gondolati líra meditatív jellegének van alárendelve általában nem előadásra hanem olvasásra, az emberi lét filozófiai kérdéseit veti fel, vallási, mitikus alakok
drámai szerepkörök a színész alkatának leginkább megfelelő szerepek típuscsoportjai jellegzetes szerepekörök: rezonőr, cselszövő, naiva, bizalmas
drámai szerkezet hagyományos drámai szerkezet egységei: expozíció-konfliktus/bonyodalom-késleltetés-tetőpont, megoldás
drámaiatlan dráma XIX. sz végi moder dráma elnevezése, szakít a hagyományos arisztotelészi vagy shakespeare-i dramaturgiával, epikus és lírai elemek, nincs cselekményt előremozdító konfliktus, szereplői bizonytalanok, pl: Csehov-drámák
egyházi kultúra középkori művészet két ága: a vallásos és a világi művészet, vallásos művek: világszemlélet, emberkép a kereszténység szerint, fontos központjai a szerzetesrendek kolostorai
egyprerces Örkény István rövid, tömör, általában groteszk hangvételű kisepikai műfajelnevezése
ekloga lírai műfaj, többnyire pásztori környezetben élő vagy oda vágyó emberek szelíd világát, a békés életre való vágyakozást fejez ki pl: Radnóti költészete
eklogaciklus eklogákból álló, tartalmilag-műfajilag összefüggő versgyűjtemény,
elbeszélés 1. prózai kisepikai műfaj, rövid terjedelmű, kevés szereplő, egyes eseményre koncentráló 2. az epikai műnem alapvető közlésmódja, a helyzet, körülmények írásának módja, jelenetszerű ábrázolása
elbeszélő költemény verses formájú epikai műfaj, amelyet a líraiság és a költői eszközök gyakori alkalmazása jellemez pl: Petőfi-János vitéz
elbeszélő az epikai művek narrátora, beszélője, aki a történetet elmondja
elégia eredetileg disztichonban írt költemény, fuvolakísérettel, tartalmában lehet harcra buzdító ének, személyes fájdalom panaszhangú költeménye, elvont gondolatok, filozofikus tartalmak, ma: a panasz, szomorúság vágyódás élmények kifejezése,
életfilozófia azon alapértékek összessége, amely egy ember vagy egy csoport életvezetésének, gondolkodásmódjának és viselkedésének hátterében áll, pl a horatiusi ódák
életkép a hétköznapi élethelyzetet témául választó művészi megnyilvánulás, prózai vagy verses formája egyaránt lehetséges pl: Petőfi-Befordultam a konyhára
életrajzi ihletettség az irodalmi műben a szerző személyes életanyaga megjelenik
ellentét 1. stílusalakzat, a gondolatok, képek jellemek, helyzetek szándékos szembeállítása 2. a gondolatritmus egyik fajtája, ellentétes tartalmú de rokon szerkezetű mondatok összekapcsolása
előadó irodalmi művet művészi igénnyel megjelenítő művész
előhang epikus vagy drámai művek elé írt bevezető szövegegység pl: Arany-Toldi
előreutalás/anticipáció poétikai eszköz, sejtetés, utalás a később bekövetkező eseményre, eposzi kellék
emberiségköltemény emberi lét alapvető filozófiai kérdéseit veti fel
emlékirat/memoár prózai, epikus műfaj, jelentős személy visszatekintő írása életének egy részére, eddigi életének összegzése
empirizmus olyan ismeretelméleti irányzat, amely az ismeretek egyedüli forrásaként az érzéki tapasztalást fogadja el
enciklopédia adott korszak ismeretanyagát összefoglaló, nagyszabású ismeretterjesztő jellegű könyv vagy könyvsorozat
enumeráció előszámlálás, eposzi kelék, seregszemle, az eposz szereplőinek sorrendbe történő bemutatása
epigramma disztichonban írt, rövid, tömör, csattanóra épülő vers, sírfelirat, görög: magasztos tárgyú, patetikus hangvételű, dicsőítő, római: csipkelődő, humoros
epika hagyományos műnemkategóriák egyike, az elbeszélő mű történetet vagy eseménysort mond el rendszerint monologikus formában, prózai vagy verses
episztola lírai műfaj, költői levél, általában verses formájú, tanító szándékú, hangneme emelkedett
eposz nagyepikai műfaj, hexameterben írott költemény, egy különleges képességekkel rendelkező hős transzcendens segítségével egy egész nép életére kiható változást hoz végre
eposzparódia az eposzi kellékek paródiáján alapuló műfaj, nevetséges komikus hatás kiváltása a célja
eredetmítosz egy jelenség eredetét magyarázó mítoszfajta
eredetmonda egy nép őstörténetét magyarázó monda
esztétizmus olyan művészetfelfogás, amely a művészetek célját és feladatát elvont esztétikai elvek megvalósításában látja
evangélium újszövetségben, Jézus életéről szóló könyvek, Márk, Máté, Lukács János
evokáció olyan intertextuális eljárás, amely felidézi a hőst vagy szereplőt a befogadó számára
exodosz az antik görög tragédiában a mű befejező része, a kar kivonulása
exodus a Bibliában Mózes II. könyve, zsidók kivonulása Egyiptomból
Created by: Vvéda
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards