Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

הונגרית

TermDefinition
Boldog שמח
Szomorú עצוב
Mérges כועס
Félelem מפחד
Öröm שמחה
Meglepett מופתע
Nyugalom רגוע
Élő חי
Halott מת
Egyedül לבד
Együtt יחד
Unalom משועמם
Könnyű קל
Nehéz קשה
Rossz רע
טוב
Sajnálom אני מצטער
Ne aggódjon אל תדאג
Helló שלום
Jó reggelt בוקר טוב
Jó napot צהריים טובים
Jó estét ערב טוב
Jó éjszakát לילה טוב
Mi a neve? מה שמך?
___ vagyok קוראים לי
Sajnálom, nem hallottalak סליחה, לא שמעתי אותך
Hol laksz? איפה אתה גר?
Honnan jöttél? מאיפה אתה?
Hogy vagy? מה שלומך?
Köszönöm, jól בסדר, תודה
És te? ואתה?
Örülök, hogy találkoztunk נחמד לפגוש אותך
Örülök, hogy látom נחמד לראות אותך
Szép napot שיהיה לך יום טוב
Viszlát később נתראה מאוחר יותר
Viszlát holnap נתראה מחר
Viszontlátásra להתראות
Kérlek בבקשה
Köszönöm תודה
Igen כן
Nem לא
Hogy mondja? איך אומרים?
Beszéljen lassan דבר לאט
Ismételje meg, kérem תחזור על זה בבקשה
Újra שוב
Szó szerint מילה במילה
Lassan לאט
Mit mondott? מה אמרת?
Nem értem אני לא מבין
Érti? האם אתה מבין?
Mit jelent ez? מה זה אומר
Nem tudom אני לא יודע
Beszél angolul? האם אתה מדבר אנגלית?
Igen, egy kicsit כן, קצת
Születésnap יום הולדת
Évforduló יום השנה
Ünnep חג
Temetés לוויה
Lediplomázás סיום לימודים
Esküvő חתונה
Boldog új évet שנה טובה
Boldog születésnapot יום הולדת שמח
Gratulálok מזל טוב
Sok szerencsét בהצלחה
Ajándék מתנה
Buli מסיבה
Születésnapi üdvözlőlap כרטיס ברכה
Ünneplés חגיגה
Zene מוזיקה
Akarsz táncolni? האם אתה רוצה לרקוד?
Igen, szeretnék táncolni כן, אני רוצה לרקוד
Nem akarok táncolni אני לא רוצה לרקוד
Hozzám jössz feleségül? התינשאי לי?
Szeretet אהבה
Béke שלום
Bizalom אמון
Tisztelet כבוד
Barátság ידידות
Szép napunk van זהו יום יפה
Üdvözöljük ברוך הבא
Gyönyörű az ég השמיים יפים
Sok a csillag יש כל כך הרבה כוכבים
Telihold van זה ירח מלא
Szeretem a napot אני אוהב את השמש
Elnézést סליחה
Segíthetek? האם אני יכול לעזור לך?
Van kérdése? האם יש לך שאלה?
Béke a földön שלום עולמי
A hét napjai ימות השבוע
Hétfő יום שני
Kedd יום שלישי
Szerda יום רביעי
Csütörtök יום חמישי
Péntek יום שישי
Szombat יום שבת
Vasárnap יום ראשון
Nap יום
Hét שבוע
Hétvége סוף השבוע
Az év hónapjai חודשי השנה
Január ינואר
Február פברואר
Március מרץ
Április אפריל
Május מאי
Június יוני
Július יולי
Augusztus אוגוסט
Szeptember ספטמבר
Október אוקטובר
November נובמבר
December דצמבר
Hónap חודש
Év שנה
Számok מספרים
Egy 1
Kettő 2
Három 3
Négy 4
Öt 5
Hat 6
Hét 7
Nyolc 8
Kilenc 9
Tíz 10
Tizenegy 11
Tizenkét 12
Tizenhárom 13
Tizennégy 14
Tizenöt 15
Tizenhat 16
Tizenhét 17
Tizennyolc 18
Tizenkilenc 19
Húsz 20
Huszonegy 21
Huszonkettő 22
Huszonhárom 23
Huszonnégy 24
Huszonöt 25
Huszonhat 26
Huszonhét 27
Huszonnyolc 28
Huszonkilenc 29
Harminc 30
Tíz 10
Húsz 20
Harminc 30
Negyven 40
Ötven 50
Hatvan 60
Hetven 70
Nyolcvan 80
Kilencven 90
Száz 100
Száz 100
Kétszáz 200
Háromszáz 300
Négyszáz 400
Ötszáz 500
Hatszáz 600
Hétszáz 700
Nyolcszáz 800
Kilencszáz 900
Ezer 1000
Ezer 1000
Kétezer 2000
Háromezer 3000
Négyezer 4000
Ötezer 5000
Hatezer 6000
Hétezer 7000
Nyolcezer 8000
Kilencezer 9000
Tízezer 10000
Ceruza עפרון
Ceruzahegyező מחדד
Toll עט
Olló מספריים
Könyv ספר
Papír נייר
Jegyzetfüzet מחברת
Mappa תיקייה
Vonalzó סרגל
Ragasztó דבק
Radír מחק
Uzsonnás doboz קופסת אוכל
Iskolai tábla לוח
Asztal שולחן כתיבה
Ellenőrző füzet תעודה
Osztály כיתה
Diák תלמיד
Zászló דגל
Fény אור
Kérek egy tollat אני צריך עט
Szükségem van egy térképre אני צריך למצוא מפה
Ez az ő asztala? האם זה השולחן שלו?
Hol van az olló? איפה המספריים?
Matek מתמטיקה
Tudomány מדעים
Történelem היסטוריה
Olvasás קריאה
Írás כתיבה
Ének-Zene מוזיקה
Idegen nyelv שפה זרה
Földrajz גיאוגרפיה
Rajz אמנות
Biológia ביולוגיה
Fizika פיזיקה
Szín צבע
Fekete שחור
Kék כחול
Barna חום
Zöld ירוק
Narancssárga כתום
Lila סגול
Piros אדום
Fehér לבן
Sárga צהוב
Szürke אפור
Aranyszínű זהב
Ezüstszínű כסף
Milyen színű ez? איזה צבע זה?
Piros színű הצבע הוא אדום
Vulkán הר געש
Kanyon קניון
Erdő יער
Dzsungel ג'ונגל
Mocsár ביצה
Hegy הר
Hegyvonulat רכס הרים
Domb גבעה
Vízesés מפל מים
Folyó נהר
אגם
Sivatag מדבר
Félsziget חצי האי
Sziget אי
Strand חוף
Óceán אוקיינוס
Tenger ים
Öböl מפרץ
Tengerpart חוף
Galaxis גלקסיה
Csillag כוכב
Hold ירח
Bolygó כוכב לכת
Aszteroida אסטרואיד
Üstökös שביט
Meteor מטאור
Űr חלל
Világegyetem יקום
Teleszkóp טלסקופ
Naprendszer מערכת שמש
Nap שמש
Merkúr חמה
Vénusz נוגה
Föld כדור הארץ
Mars מאדים
Jupiter צדק
Szaturnusz שבתאי
Uránusz אורנוס
Neptunusz נפטון
Plútó פלוטו
Created by: bagnoe
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards