Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Irodalmi fogalmak

TermDefinition
Mese Csodás elemekkel átszőtt kitalált történet
tájleíró költemény azokat az érzéseket írja le, amelyek a táj szemlélése közben támadnak a költőben.
életkép a mindennapi élet egy jelenetét mutatja be.
jellemkép egy embertípust mutat be
idill derűs nyugalmat, kiegyensúlyozottságot árasztó vers
elégia borús hangulatú vers
monda a történelmi múltból merített, kitalált történet, de van valóságalapja.
balladai homály a szerző csak a lényeget emeli ki, a részleteket aaz olvasónak kell hozzágondolnia.
időmértékes verselés a rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozása
ütemhangsúlyos verselés a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása
irónia elismerést színlel, így tesz nevetségessé
episztola költői levél. verses formájú, közérdekű információkat tartalmaz.
allegória olyan megszemélyesítés vagy metafora, amely több soron, versszakon vagy akár az egész művön végighalad.
gúny kiemeli az előnytelen, rossz tulajdonságokat, így tesz nevetségessé.
alliteráció betűrím. az egymást követő szavak kezdőbetűje megegyezik.
versciklus összefüggő verseket tartalmazó versfüzér.
epizód kerek, zárt történet amely nem befolyásolja a cselekményt
konfliktus összeütközés, ahol az erőviszonyok megmutatkoznak
rím sorvégek összecsengése
refrén ritmikusan ismétlődő sor vagy sorok
szállóige irodalmi műből vett idézet, amelyet változatlan formában alkalmazunk hasonló helyzetekben.
Created by: dorkuss_07
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards