Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Angol új nős első zh

MagyarAngol
Intervenció intervention
Beavatkozni valamibe to intervene into
Adózás taxation
Adókat kivetni to levy taxes
Adókat kiszabni to impose taxes
Sík adózás flat taxation
Adó paradicsom tax haven
gazdasági növekedés economic growth
bővülés expansion
növekedési ráta growth rate
mutatók indicators
infláció inflation
átmenetek transitions
mélypont trough
összeomlás/válság bust
visszaesés contraction
elmaradt lagging
leépítések layoffs
recesszió recession
elérte a mélypontot to bottom out
felépülési időszak period of recovery
kormányzati beavatkozás government intervention
csődbe megy go bust
túléli a nehéz időket weather the storm
alkalmazkodik az új helyzethez adapt to the new situation
ár sapka price cap
szociális célok social aims
éles konkurencia fierce competition
rossz minőség inferior quality
megbízott commissioned
vámilleték customs duty
elősegíti a nemzetközi kereskedelmet facilitate international trade
preferenciális kereskedelmi megállapodások preferential trade arrangements
feladó bank remitting bank
kivált to trigger
robosztus robust
csalás tax evasion
adóelkerülés tax avoidance
korlátlan szabadkereskedelem unfettered free trade
ciklikus korrekciós politika countercyclical policy
lényeg bottom line
érintettek stakeholders
erőforrás-allokáció allocation (of resources)
üzletiesít commercialize
külső hatások externalities
infrastruktúra infrastructure
optimális optimal
eredmény outcome
akadálytalan unfettered
fizetési mérleg balace of payments
fogyasztás consumption
egyensúly equilibrium
újonnan alakult iparág infant industry
árzuhanás dumping
általános generic
támogat subsidize
védjegy trademark
bár albeit
szétválaszt decouple
elsivatagosodás desertification
akadály hindrance
ismétlődő iterative
egyenrangú on a par with
politikai akarat political will
tartózkodás reticence
időkeret timeframe
növel augment
bővít expand
szorz multiply
csökken decline
kiterjeszt extend
visszahúzódik recede
csökkent diminish
elgyengül shrivel
nagyobbodik swell
apad dwindle
dokumentumakreditív documentary credit
akkreditív levél letter of credit
visszavonhatatlan irrevocable
visszavonhatatlan akkreditívek irrevocable credits
váltó/elszámolási igény bill of exchange or draft
jóváhagy endorse
kereskedelmi számla commercial invoice
vámkezelés customs clearance
Created by: Noel2001
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards