Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Культура трипілля

QuestionAnswer
Де розташоване село Трипілля за 50 км від Києва вниз по Дніпру.
Землеробсько-скотарські племена трипільської культури на теренах України мешкали.... із другої половини ІV до кінця ІІІ тис. до н.е., в енеоліті
Опиши трипільське житло “Трипільська хата стояла на слупах, і на 1-му поверсі, мабуть, розміщувалися господарські приміщення — для худоби, зберігання якихось запасів. А для проживання відводився 2-й поверх. Саме там ми знаходимо жертовники, печі, лави, робочі місця. Жит
Заняття трипільців рільництво ремесла господарські промисли осіле скотарств обмін з сусідніми племенами риболовля та мисливство
Яке було рільництво у трипільців мотичне із застосуванням тяглової сили тварин орне
Ремесла трипільців гончарство - виробництво глиняного посуду виробництво знарядь з каменю, кості та крем'янихобробка металів прядіння й ткацтво
Різновиди кераміки у трипільців Тарний посуд Кухонна кераміка Столовий посуд для збереження зерна великі (0,8 – 1 м.), товстостінні грушоподібної або кульоподібної форми горщики і миски різного профілю чаші, глечики, вази “фруктовниці”, зерновики миски, горщики
Вбрання племен трипільців Трипільські жінки рясно декорували свій одяг розписом, вишивками, аплікаціями, носили прикраси, традиційно татуювали своє тіло, вміли робити нарядні зачіски; за допомогою техніки в'язання і плетіння виготовляли своєрідні головні убори
Світобачення трипільців Космос трипільці бачили єдиним і неподільним, і зображували його у своїх розписах тривимірним, трискладовим, триярусним:
Космос трипільців У верхній частині горщика (біля вінців посуду) горизонтальною хвилястою лінією зображували Найвище Небо, де перебувають вічний Господар Світу і Світові води Посередині - на другому ярусі розташо- вують Небесні Сили – астральний ряд: сонце, місяць
Символи духовності Земля та жінка порівнюються та уподоблюються на основі ідеї родючості Жіночі зображення символізують Матір-землю, яка дає життя Народження із зерна нових зерен уподібнено народженню дитини
Вікентій Хвойка знайшов стоянки трипільців
Особливості: трипільських племен Удосконалення систем землеробства і скотарства Становлення ремесел, функціонує престижна економіка Це перший хліб, перший метал і перші ремесла Початок використання тварин у господарстві Справжні міцні будинки та храми Початок військової с
Created by: 1513660782409120
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards