Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Matek alapfogalmak

Mat.alapfogalmak

QuestionAnswer
Halmaz A halmaz bizonyos dolgok, fogalmak, tárgyak, személyek együttese, összessége; ezek a dolgok, fogalmak a halmaz elemei.
Tört Az egyenlő részekre osztott egész egy vagy több részének neve TÖRT.
Nevező Megmutatja, hogy hány egyenlő részre osztottuk fel az egészet
Számláló Megmutatja, hogy hány részt vettünk figyelembe az egészből
Osztás Az osztás a szorzás fordított művelete. Osztást végzünk, ha tudjuk, hogy mennyi két szám szorzata, ismerjük az egyik tényezőt, és keressük a másikat.
Kör Pontok a sík egy meghatározott pontjától adott távolságra helyezkednek el
Szakasz Egy egyenes szakkasz egy egyenesen levő 2 különböző pont közötti rész, ami az egyenes minden pontját tartalmazza a két végpont között
Derékszög Kilencven fokos szög
Gömb Szabályos mértani test, melynek felszíne minden ponton azonos távolságra van a középponttól
Kocka Olyan szabályos poliéder neve, amelynek felülete 6 négyzetből áll. Éleinek száma 12, csúcsainak száma 8, lapszögei pedig 90 fokot tesznek ki.
Téglalap Olyan négyszög, amelynek egyenlőek a szögei
Természetes számok A természetes számok a 0, 1, 2, 3...
Párhuzamos egyenesek Azokat az egyeneseket, amelyeket bármennyire meghosszabbíthatunk, és nem metszik egymást, párhuzamos egyeneseknek nevezzük
Osztó Az osztó az a szám, amellyel osztunk
Osztandó Az osztandó az a szám, amelyet elosztunk valamivel
Hányados A hányados az osztás eredménye
Méter A hosszúság mérésének alapmértékegysége
Liter Az űrtartalom mérésének alapmértékegysége
Kilogramm A tömeg mérésének alapmértékegysége
Szorzás A szorzást egyenlő számok összeadásként értelmezzük.
Created by: A.B.
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards