Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Carol I și independe

Epoca Moderna

TermDefinition
Cine a fost? primul rege al României provenea dintr-o familie germană-Carol I de Hohenzollern Sigmaringen
Anii de domnie 1866-1881 domnitor 1881-1914 rege
Numirea ca domn a unui prinț străin S-a realizat această opțiune în vederea păstrării unirii Principatelor, a obținerii independenței statului și a modernizării
Faptele sale Domnia sa a reprezentat o perioadă de modernizare a țării. A adoptat o nouă Constituție a României- legea de bază a țării; S-a construit prima cale ferată din România și Gara de Nord din București.
Faptele sale S-a înființat Banca Națională a României; S-a introdus tramvaiul, iluminatul electric, telefonul și cinematograful. Cultura a înflorit. În acea perioadă au trăit și au creat marii scriitori români: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale
Obținerea indepedenței României În timpul domniei sale, țara a obținut independența deplină față de Imperiul Otoman. Între 1877-1878 a avut loc Războiul de Independență. Luptând alături de Rusia, Carol I a condus cu pricepere armata română și împreună i-au învins pe turci.
Recunoașterea independenței României În anul 1878, marile puteri au recunoscut independența României. Tot atunci, Dobrogea a revenit României.
România regat În anul 1881, România a devenit regat, iar Carol I este încoronat rege al ei. Este primul rege al României.
Regina Elisabeta Carol I a fost căsătorit cu regina Elisabeta, tot de origine germană(numele de poetă Carmen Silva).
Sfârșitul domniei S-a stins din viață în anul 1914 la castelul Peleș, fiind înmormântat la mănăstirea Curtea de Argeș împreună cu soția sa
Importanța sa în istorie A menținut unirea din timpul lui Al. I. Cuza, acceptând să conducă într-o țară străină. A fost credincios României, luptând pentru obținerea independenței și pentru modernizarea țării.
Created by: PLory
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards