Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vad hände i Sverige

Vasatiden

QuestionAnswer
Vasatiden tidsperiod då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans barn
union ett samarbete mellan länder eller organisationer
arvrike när en kung eller drottning dör tar deras barn över makten
katolicism en variant av kristendomen som katoliker följer
protestantism en variant av kristendomen som protestanter följer
adel samhällsgrupp som inte behövde betala skatt och hade flera privilegier
ståndssamhälle ett samhälle där människor är uppdelade i olika grupper
borgare samhällsgrupp som bodde i städer, till exempel läkare, köpmän och hantverkare
katekesen en bok skriven av Martin Luther som innehåller det viktigaste i kristendomen
Bibel kristendomens heliga skrift
historiska källor till exempel brev, byggnader och gamla texter som berättar om hur det var förr
nationaldag en högtidsdag som firas i ett land till minne av en speciell historisk händelse, till exempel när landet grundades
Created by: Rasmus_