Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Західна Україна

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

QuestionAnswer
Який регіон Західної України отримала Польща? Галичина
Коли Рада послів Антанти передала Галичину Другій Речі Посполитій? 1923 р.
Які політичні течії існували на Закарпатті? Русинство, москвофільство, українофільство
Хто був підсудними на "процесі 500"? Учасники Татрбунарського повстання
У чому сутність утраквістичних шкіл? Прольсько-українські школи
Де і коли утворено Організацію українських націоналістів (ОУН)? У Відні, 1929 р.
Хто був засновником ОУН? Є. Коновалець
Ідеологія ОУН? Інтегральний націоналізм Д.Донцова
Хто такі осадники? Польські колоністи на території Галичини
Якіій країні належало Закарпаття у міжвоєжнний період? Чехословаччина
Коли проголошено Карпатську Україну? 15 березня 1939 р.
Президентом Карпатської України був? Августин Волошин
Яке місто було столицею Карпатської України? Хуст
Яка держава окупувала Закарпаття у 1939 р.? Угорщина
Який регіон став "колискою польсько-українського порозуміння"? Волинь
Пацифікація - це... "Умиротворення", назва репресій режиму Ю.Пілсудського щодо українців
Коли польська влада проводила політику пацифікації? 1930 р.
Нормалізація - це... Політика врегулювання українсько-польських відносин у міжвоєнний період шляхом угоди УНДО з польським урядом
Коли проводилася політика "нормалізації" ? 1935-1938 рр.
Коли утворилося Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО)? 1925 р.
Лідером УНДО був... В.Мудрий
Коли відбулося Татарбунарське повстання? вересень 1924 р.
Хто був керівником Татарбунарського повстання? О.Клюшников
Які регіони України увійшли до складу Румунії? Буковина, Бессарабія
Соціальною базою ОУН були... Колишні вояки армії УНР, молодь, студентство
Карпатська Січ- це... Воєнізована організація, створена для охорони Закарпаття
У чому сутність ОУН? Організація, яка мала на меті утворити Українську самостійну соборну державу, діяла нелегально
У якому навчальному закладі Галичини у 20-х рр. українці становили більшість? Львіський таємний університет
Коли Карпатська Україна отримала автономію? листопад 1938 р.
У складі якої держави українські землі називалися "східні креси"? Польща
Created by: Evgena