Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

история

Априлско въстание

QuestionAnswer
Как се нарича организацията, която подготвя Априлското въстание? Гюргевски революционен комитет
Кога и къде се провеждат заседанията й? Заседанията продължават от 11.11.1875 г. до 25.12.1875 г.. Провеждат се в една къща в Гюргево, наречена ,,казармата"
Какви решения взема Гюргевския революционен комитет? Да бъде организирано въстание през пролетта на 1876 г.. За целта територията на страната е разделена на 4 революцинни окръзи
Кои са главният апостол и неговите помощници в Първи революционен окръг-Търновски? За главен апостол е определен Стефан Стамболов с помощници - Христо Караминков и Георги Измирлиев
Кои са главният апостол и неговите помощници в Сливенски ревоюционен окръг? За главен апостол е определен Иларион Драгостинов с помощници - Георги Обретенов и Стоил войвода
Кои са главният апостол и неговите помощници във Врачански ревоюционен окръг? За главен апостол е определен Стоян Заимов с помощници Никола Обретенов и Георги Апостолов
Кои са главният апостол и неговите помощници в Пловдивски ревоюционен окръг? За главен апостол е определен Панайот Волов с помощници Георги Бенковски и Захари Стоянов
Как протича подготовката в Търновски революционен окръг? Сравнително добра е подготовката в този окръг. Затрудненията идват от набавянето на оръжия
Как протича подготовката в Сливенски революционен окръг? Срещат се затруднения относно тактиката на военните действия- дали да бъде масово въстание или да се разчита на чети
Как протича подготовката във Врачански революционен окръг? Най-слаба е подготовката във Врачански окръг.
Как протича подготовката в Пловдивски революционен окръг? Най-добра подготовка
Кога е проведено събранието в Оборище? От 11 до 14 април 1876 г.
Какви решения са взети по време на събранието в Оборище? Въстанието да избухне на 1 май, но при извънредни обстоятелства може да бъде обявено и по-рано
Кога е избухва Априлското въстание? На 20 април 1876 г. в Копривщица
Как протичат въстаническите действия в Четвърти революционен окръг Постигнат е първоначален успех, но впоследствие е кърваво потушено
Какво се случва в Батак? Населението му е жестоко изклано. Загиват около 5000 души
Каква саможертва извършват част от жителите на Перущица? За да не попaднат живи в ръцете на турците Кочо Честименски, Спас Гинов, Петър Бонев убиват семействата си а после и себе си
Как се развиват военните действия в Търновски революционен окръг? Въстанието е обявено на 28 април 1876 г. Изглючителна е саможертвата на четата на поп Харитон в сраженията при Дряновския манастир
Как се развиват военните действия в Сливенски окръг? Не се стига до масово въстание заради извършените от турската полиция арести. Сформирана е чета под ръководството на Иларион Драгостинов и Стоил войвода, която е разбита по време на сраженията
Как протичат въстаническите действия във Врачански революционен окръг? Въстанието е обявено на 18 май 1876 г. До конкретни действия не се стига, защото се решава да се изчака идването на Ботевата чета
Как четниците на Христо Ботев стигат до българските земи? Принуждават екипажа на австрийския кораб ,,Радецки" да акостира на 17 май 1876 г на козлодуйския бряг
Created by: Antoniab
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards