Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

история

тест по история начало на Новото време

QuestionAnswer
Коя държава се счита за родина на Ренесанса? Италия
Какво представлява секуларизмът? Освобождаване от влиянието на църквата и религията в обществените дела
Кой е първият откривател на Новия свят? Христофор Колумб
Как се нарича мореплавателят, предприел първото околосветско пътешествие? Фернандо Магелан
Кои са били наричани конкистадори? Испански завоеватели на Новия свят, положили началото на първата колониална империя
Какво представляват индулгенциите? Документи за опрощаване на греховете, издавани срещу заплащане
Кой поставя началото на Реформацията? Мартин Лутер
Какво е Реформация? Религиозно движение в Западна и Централна Европа за промяна на католическата църква
Кой става формален глава на англиканската църква? крал Хенри VIII Тюдор
Какво е названието на френските протестанти? хугеноти
Как се нарича документът, издаден от крал Анри IV, който гарантира религиозната толерантност във Франция? ,,Нантски едикт"
Кой е водач на бунта на Нидерландите? Вилхелм Орански
От коя дъжава испанската армада търпи поражение в битката при Ламанша от 1588 г.? Англия
Коя е най-дългата война след Стогодишната? Тридесетгодишната война
Created by: Antoniab