Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lietuvos istorija 1

Lietuva iki Abiejų Tautų Respublikos

klausimaiatsakymai
Pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas rašytiniuose šaltiniuose. 1009 m.
Kur 6000 m. prieš Kr. pradėjo kurtis pirmosios baltų gyvenvietės? Palei Nemuną, Nerį, ežerus apsigyveno pirmieji lietuviai.
Apie 1250 m. lietuviai susivienija ir sukuria savo valstybę. Didysis kunigaikštis Mindaugas apsikrikštija ir tampa Lietuvos karaliumi.
Žalgirio mūšis, kuriam vadovavo Vytautas (lietuvių kariuomenei) ir Jogaila (lenkų kariuomenei). 1410 m. kryžiuočiai buvo visiškai nugalėti ir daugiau nebeatsigavo.
Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas
Lenkijos karaliene ir Lietuvos Didžiąja kunigaikštiene tapo vienintelė lietuvė moteris, Žygimanto Augusto žmona. Barbora Radvilaitė
Viduramžiais Lietuvoje kūrėsi mokyklos Mokyklos steigiamos prie vienuolynų ir bažnyčių.
Bendra Lenkijos ir Lietuvos respublika( Žečpospolita, Abiejų Tautų Respublika) Įkurta sudarius Liublino uniją (sąjungą)
Abiejų Tautų Respublikos gyvenimui trūko darnos. Trukdė "Veto" teisė (draudžiu).
Žlugus Žečpospolitai Lietuva padalijama. Didžioji Lietuvos dalis, be Užnemunės atitenka Rusijai. Valdo generalgubernatorius.
1831 m. įvyksta pirmasis pasipriešinimas Rusijai (sukilimas). Viena iš pirmojo sukilimo vadų - išsilavinusi, drąsi, mokėjusi jodinėti ir vartoti ginklą Emilija Pliaterytė.
Po antrojo sukilimo uždraudžiama lietuviška spauda. Spaudos draudimas 1864 m. - 1904 m. (40 metų).
Parašė Lietuvos istoriją Simonas Daukantas
Sukūrė Lietuvos himną Vincas Kudirka
Sukvietė pirmąjį seimą, paragino skelbti Nepriklausomybės deklaraciją. Jonas Basanavičius
Created by: Violetamokytoja