Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lietuvos istorija 1

Lietuva iki Abiejų Tautų Respublikos

klausimaiatsakymai
Pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas rašytiniuose šaltiniuose. 1009 m.
Kur 6000 m. prieš Kr. pradėjo kurtis pirmosios baltų gyvenvietės? Palei Nemuną, Nerį, ežerus apsigyveno pirmieji lietuviai.
Apie 1250 m. lietuviai susivienija ir sukuria savo valstybę. Didysis kunigaikštis Mindaugas apsikrikštija ir tampa Lietuvos karaliumi.
Žalgirio mūšis, kuriam vadovavo Vytautas (lietuvių kariuomenei) ir Jogaila (lenkų kariuomenei). 1410 m. kryžiuočiai buvo visiškai nugalėti ir daugiau nebeatsigavo.
Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas
Lenkijos karaliene ir Lietuvos Didžiąja kunigaikštiene tapo vienintelė lietuvė moteris, Žygimanto Augusto žmona. Barbora Radvilaitė
Viduramžiais Lietuvoje kūrėsi mokyklos Mokyklos steigiamos prie vienuolynų ir bažnyčių.
Bendra Lenkijos ir Lietuvos respublika( Žečpospolita, Abiejų Tautų Respublika) Įkurta sudarius Liublino uniją (sąjungą)
Abiejų Tautų Respublikos gyvenimui trūko darnos. Trukdė "Veto" teisė (draudžiu).
Žlugus Žečpospolitai Lietuva padalijama. Didžioji Lietuvos dalis, be Užnemunės atitenka Rusijai. Valdo generalgubernatorius.
1831 m. įvyksta pirmasis pasipriešinimas Rusijai (sukilimas). Viena iš pirmojo sukilimo vadų - išsilavinusi, drąsi, mokėjusi jodinėti ir vartoti ginklą Emilija Pliaterytė.
Po antrojo sukilimo uždraudžiama lietuviška spauda. Spaudos draudimas 1864 m. - 1904 m. (40 metų).
Parašė Lietuvos istoriją Simonas Daukantas
Sukūrė Lietuvos himną Vincas Kudirka
Sukvietė pirmąjį seimą, paragino skelbti Nepriklausomybės deklaraciją. Jonas Basanavičius
Created by: Violetamokytoja
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards