Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

история

състезание по повод 60-годишен юбилей на ПГИ ,,Иван Илиев"

QuestionAnswer
Кога и къде е роден Иван Илиев? 23.09.1885 г. в с. Ново село, Струмишко, днешна Македония
На колко години затвор е осъден Ив.Илиев през 1903 г.? 101 г. затвор
Защо е осъден? Като член в групата на ’’гемиджиите’’ участва в атентата на банка Отоман в Солун
Кога се заселва в Горна Джумая? В края на Първата световна война
Колко езика владее Иван Илиев? Избройте ги! 7 езика- немски, турски, френски, английски, гръцки, сръбски и руски
Какво име носи Ив. Илиев като революционер ? Иван Сливаров
Каква е дейността му в района на Петрич и Струмица? Обикаля като инструктор района на Петрич и Струмица, сплотява революционните комитети, събира пари за закупуване на оръжие
В кои университети учи Ив.Илиев и каква професия придобива? В университетите в Загреб и София, професия юрист
Кога умира Иван Илиев? На 9 срещу 10 октомври 1923 г.
При какви обстоятелства умира Ив.Илиев? Хората на Тодор Александров отиват да го арестуват в дома му. При опит да избяга през покрива, когато скача на земята го намушкват с ножове.
Кога е създадено нашето училище ? 1949 година
Какво название носи най напред нашето училище? Търговска гимназия
От кога училището се нарича ПГИ ,,Иван Илиев? От 2003 г.
Как се казва първият директор на училището? Александра Маркова
Къде се е намирала първата сграда, в която се помещавало нашето училище? в Междуучилищния център
С каква награда е удостоено училището по повод 25-годишния си юбилей? Орден „Кирил и Методий” –III степен
Избройте имена на настоящи учители – бивши възпитаници на училището Нина Стоицова, Гергана Деренцева, Емилия Шаренска, Георги Манов, Тодор Танев, Гергана Гошева,Елеонора Чолакова, КарафилаСтойкова, Йордана Стамберова
От коя година г-жа Ася Бояджиева става директор? от 2011-2012 г.
Какъв е броят на паралелките през настоящата учебна година? 22
Избройте поне два проекта по програма Еразъм +, в които е участвало училището проекти: "Европейска мобилност за успешен професионален старт", ,,Бизнес комуникации и професионална етика - верният път към успешна кариера, „Проучване и усвояване на добри европейски практики за електронна обработка на финансово-счетоводна информация"
Created by: Antoniab