Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

история

състезание по повод 60-годишен юбилей на ПГИ ,,Иван Илиев"

QuestionAnswer
Кога и къде е роден Иван Илиев? 23.09.1885 г. в с. Ново село, Струмишко, днешна Македония
На колко години затвор е осъден Ив.Илиев през 1903 г.? 101 г. затвор
Защо е осъден? Като член в групата на ’’гемиджиите’’ участва в атентата на банка Отоман в Солун
Кога се заселва в Горна Джумая? В края на Първата световна война
Колко езика владее Иван Илиев? Избройте ги! 7 езика- немски, турски, френски, английски, гръцки, сръбски и руски
Какво име носи Ив. Илиев като революционер ? Иван Сливаров
Каква е дейността му в района на Петрич и Струмица? Обикаля като инструктор района на Петрич и Струмица, сплотява революционните комитети, събира пари за закупуване на оръжие
В кои университети учи Ив.Илиев и каква професия придобива? В университетите в Загреб и София, професия юрист
Кога умира Иван Илиев? На 9 срещу 10 октомври 1923 г.
При какви обстоятелства умира Ив.Илиев? Хората на Тодор Александров отиват да го арестуват в дома му. При опит да избяга през покрива, когато скача на земята го намушкват с ножове.
Кога е създадено нашето училище ? 1949 година
Какво название носи най напред нашето училище? Търговска гимназия
От кога училището се нарича ПГИ ,,Иван Илиев? От 2003 г.
Как се казва първият директор на училището? Александра Маркова
Къде се е намирала първата сграда, в която се помещавало нашето училище? в Междуучилищния център
С каква награда е удостоено училището по повод 25-годишния си юбилей? Орден „Кирил и Методий” –III степен
Избройте имена на настоящи учители – бивши възпитаници на училището Нина Стоицова, Гергана Деренцева, Емилия Шаренска, Георги Манов, Тодор Танев, Гергана Гошева,Елеонора Чолакова, КарафилаСтойкова, Йордана Стамберова
От коя година г-жа Ася Бояджиева става директор? от 2011-2012 г.
Какъв е броят на паралелките през настоящата учебна година? 22
Избройте поне два проекта по програма Еразъм +, в които е участвало училището проекти: "Европейска мобилност за успешен професионален старт", ,,Бизнес комуникации и професионална етика - верният път към успешна кариера, „Проучване и усвояване на добри европейски практики за електронна обработка на финансово-счетоводна информация"
Created by: Antoniab
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards