Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Қазақстан тарихы 2

QuestionAnswer
1960 жылдардың ортасынан бастап 80 жылдардың ортасына дейінгі мерзімнің шартты атауы "Тоқырау жылдары"
Тоқырау жылдары КСРО-дан іргесін аулақтатып әкеткен мемлекеттің бірі: Югославия
1970 жылдардың соңына қарай экономикасында түбегейлі өзгерістер басталған мемлекет: Қытай Халық Республикасы
1979 ж. 16 маусымда жастардың Неміс автономиясын құруға наразылық шеруі болған қала: Целиноград
Семей ядролық полигонында ең алғашқы сынақ өткізілген жыл: 1949 жыл
О.Сүлейменовтың тауар айналымынан, кітапханалардан алынып тасталған кітабы: "Аз и Я"
1964-1986 жылдары Қазақстанды басқарған: Д.А.Қонаев
1965 ж.өзінің алғашқы мұнайын берген кен орны: Өзен
1979 жылы ұлтаралық қатынастарда келеңсіз құбылыстардың орын алғандығының бір көрінісі: Неміс автономиялық облысын құру туралы шешімнің қабылдануы.
1967 ж. Л.И.Брежнев КСРО-да төмендегідей қоғам орнады деп мәлімдеді: Кемелденген социализм
1975 ж. Алматыда шыққан «Аз и Я» кітабының авторы: О.Сүлейменов
1979 ж. «Неміс автономиясының» құрамына енгізілмек болған облыстар: Павлодар, Қарағанды, Көкшетау, Ақмола
1979 жылғы Целиноград қаласындағы оқиғаның себебі: Неміс автономиясын құруға қарсылық
1960 жылы қаңтарда болған пленумда республика партиясының бірінші хатшысы болып сайланған: Д.А.Қонаев
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Төралқасы республиканың жаңа Конституциясы жобасын «бүкілхалықтық талқылауға» ұсынған жыл: 1978 жыл
1960 жылдардың ішінде айналасына алғашқыда 800 студентті біріктірген ұйым: "Жас тұлпар"
1960 жылдардың ІІ жартысында салынған электр станциясы: Жамбыл
1972 жылы салынған электр станциясы: Қапшағай
1960 жылдардың ІІ жартысында мұнай өндіру мен өңдеу жұмыстарының көлемі арта бастаған түбек: Маңғыстау
Республикадағы түсті металлургияның аса ірі орталығы: Шығыс Қазақстан
1960 жылдардың ІІ жартысында салынған зауыт: Ертіс химия-металлургия зауыты
Қазақстан нағыз экологиялық апат аймағына айналған жыл: 1950 жылдардан бастап
Батыс Қазақстандағы атом полигоны : Капустин Яр
Семей полигонында 1949 жылдан 1963 жылға дейін жасалған ашық жарылыстың саны: 113
Қазақ жерінде ядролық қалдықтарды көметін орындардың саны: 300
1967 жылдың аяғына қарай жаңаша жұмыс істей бастаған өнеркәсіп орындарының саны: 193
1970 жылдары жоспарлаудың жаңа жүйесі бойынша жұмыс істеуге көшкен кәсіпорындар пайызы: 80%
1970 жылдар ішінде Қазақстанда көмірді арзан бағамен, ашық әдіспен өндірген өндіріс орны: Екібастұз
1960 жылдың ІІ жартысында Өзеннен мұнай, газ құбырлары тартылған қала: Ақтау
1984 жылы темір кенін өндірудегі жылдық өнімі: 24 млн.тонна
Created by: Shikimori
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards