Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Қазақстан тарихы

QuestionAnswer
Ел астанасы Ақмолаға көшетіндігі туралы Республика Президентінің Жарлығы жарық көрді. 1995 жыл
Семей облыстық статистикалық комитетіне мүше болған ұлы ақын. Абай
XХ.ғ-дың 70-ші жылдары фермерлік шаруашылықты дамытуға өз үлесін қосып,қағазбастылыққа шектеу қойған: И.Худенко
Қазақ жеріндегі Қола дәуірін жоспарлы зерттеу басталған жыл 1946 жыл
Тебінді жайылымға байланысты саны артқан мал. Жылқы,қой
1970 жылдары әлемнің көптеген елдеріне танымал болған "Жас Тұлпардың"ықпалымен құрылған ансамбльдер: "Дос-Мұқасан","Айгүл","Гүлдер".
ХІХ ғасырдың І жартысында Қазақстанда теңізде жүзу ісін меңгертетін мектеп ашылған қала. Атырау
Шыңғысханның балаларына бөліп берген жерлерінің атауы інжу
Түркеш қағанаты бөлінген аймақ саны 20
ХIV-XV бізге жеткен аспаптық музыка туындыларының бірі "Ескендір"
1886 жылы 2 маусымда бекітілген Ереже. "Түркістан өлкесін басқару және онда жер,салық өзгерістерін енгізу туралы"
1860 жылы Ұзынағаш шайқасының тарихи маңызы Жетісудың Қоқан құтылуына ықпал етті
VI-IX ғасырларда түріктердің қалалық мәдениеті дамыған аймақ Оңтүстік Қазақстан
1970 жылдар ішінде жүздеген мектептер жабыла бастады "Болашағы жоқ"елді мекендерде
1783-1797 жылдары С.Датұлы бастаған көтерілістің қамтыған аймағы Кіші Жүз
Сақ жерінде Кирдің өлтірілгенін жазған Геродот
"Лепсі өлкесін қоршаған таулар" атты картинаның авторы В.Верещагин
Орта ғасырдағы діни сәулет құрылысы Моншалар
2004 жылы қыркүйекте Парламент Мәжілісінің кезекті сайлауы алдында саяси партиялар туралы жаңа заң бойынша ресми тіркелген партиялар саны 12
ХVI ғасырдың бас кезінде Қазақ хандығын билеген Жәнібек ханның ұлы: Қасым хан
Темір дәуірінің қамтитын уақыты Б.з.д 8 ғасыр б.з-дың 6 ғасыры
Бабаджа қатын кесенесінің салынған мерзімі Х-XI ғғ.
"Түрік" этнонимі бірінші рет деректерде қашан кездесті 542 жыл
Сарматтарда шыныдан жасалған ыдыстарды Шығыс елдерден алғызды
1990 жылы қарашада құрылған тұңғыш "Әл-Барака-Банк Қазақстан" банкін құруға қатысқан ел: Сауд Арабиясы
"Қазақ"сөзінің этникалық мағынаға ие бола бастаған ғасыр XIV ғасыр
1990 жылы Қытай мен Қазақстан арасындағы ашылған автобус қатынасы Жаркент-Инин
Қаңлыларға жататын өлген адамды киіммен жерлеу аймағы Қауыншы мәдениеті
1867-1868 жылғы "Ережелердің"ең басты ауыртпалықтары Қазақ жері Ресей үкіметінің меншігі болып жарияланды.
Савромат жөнінде жазып кеткен Рим тарихшысы Диодор
Қытайлар қазақ шекарасына осы ханның тұсында басып кірді Абылайдың
Түркеш мемлекетінің негізін қалаған қаған Үшілік
Ішкі Орданы құру туралы жарлыққа қол қойған орыс патшасы: І Павел
1886 жылғы "Ережеге" сай уездік және болыстық тұрғындарға қатысты мәселелерді шешетін сот жиыны: Соттардың төтенше съезі
Антропологтардың анықтауынша Есік обасындағы жерленген адамның жас шамасы 17-18
ХХ ғасырдың басында өндіріс орындарындағы жұмыс мерзімінің ұзақтығы 12-14 сағат
Ы.Алтынсарин өмір сүрген жылдар 1841-1889 жылдары
Таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақтар Батыс және Орталық Қазақстан
1870 жылы 40 мың шаңырақ адай руы төлеуге тиіс салық мөлшері 160 мың сом
Петербург университетінің стипендиаты,семейлік алғашқы қазақ заңгері Ж.Ақбаев
Астананың салтанатты жағдайда тұсаукесері өтті: 1998 жылы маусымда
Сақтар құрамына кірген тайпалар Аримаспы,аргипей,исседон
Түркістан статистикалық комитеті ашылған жыл 1868 жыл
Исатай көтерілісін тездетіп басуға әсер еткен жағдай Кенесары қозғалысының Кіші Жүзді шарпуы
Кенесары көтелісіне қатысқан сұлтан,би,старшындар саны 80 нен астам
Сібір темір жолы салынды: 1894 жылы
ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы орыс-қытай экономикалық қатынасындағы белді оқиға Іле су жолының ашылуы
Created by: Shikimori