Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Қазақстан тарихы

QuestionAnswer
Ел астанасы Ақмолаға көшетіндігі туралы Республика Президентінің Жарлығы жарық көрді. 1995 жыл
Семей облыстық статистикалық комитетіне мүше болған ұлы ақын. Абай
XХ.ғ-дың 70-ші жылдары фермерлік шаруашылықты дамытуға өз үлесін қосып,қағазбастылыққа шектеу қойған: И.Худенко
Қазақ жеріндегі Қола дәуірін жоспарлы зерттеу басталған жыл 1946 жыл
Тебінді жайылымға байланысты саны артқан мал. Жылқы,қой
1970 жылдары әлемнің көптеген елдеріне танымал болған "Жас Тұлпардың"ықпалымен құрылған ансамбльдер: "Дос-Мұқасан","Айгүл","Гүлдер".
ХІХ ғасырдың І жартысында Қазақстанда теңізде жүзу ісін меңгертетін мектеп ашылған қала. Атырау
Шыңғысханның балаларына бөліп берген жерлерінің атауы інжу
Түркеш қағанаты бөлінген аймақ саны 20
ХIV-XV бізге жеткен аспаптық музыка туындыларының бірі "Ескендір"
1886 жылы 2 маусымда бекітілген Ереже. "Түркістан өлкесін басқару және онда жер,салық өзгерістерін енгізу туралы"
1860 жылы Ұзынағаш шайқасының тарихи маңызы Жетісудың Қоқан құтылуына ықпал етті
VI-IX ғасырларда түріктердің қалалық мәдениеті дамыған аймақ Оңтүстік Қазақстан
1970 жылдар ішінде жүздеген мектептер жабыла бастады "Болашағы жоқ"елді мекендерде
1783-1797 жылдары С.Датұлы бастаған көтерілістің қамтыған аймағы Кіші Жүз
Сақ жерінде Кирдің өлтірілгенін жазған Геродот
"Лепсі өлкесін қоршаған таулар" атты картинаның авторы В.Верещагин
Орта ғасырдағы діни сәулет құрылысы Моншалар
2004 жылы қыркүйекте Парламент Мәжілісінің кезекті сайлауы алдында саяси партиялар туралы жаңа заң бойынша ресми тіркелген партиялар саны 12
ХVI ғасырдың бас кезінде Қазақ хандығын билеген Жәнібек ханның ұлы: Қасым хан
Темір дәуірінің қамтитын уақыты Б.з.д 8 ғасыр б.з-дың 6 ғасыры
Бабаджа қатын кесенесінің салынған мерзімі Х-XI ғғ.
"Түрік" этнонимі бірінші рет деректерде қашан кездесті 542 жыл
Сарматтарда шыныдан жасалған ыдыстарды Шығыс елдерден алғызды
1990 жылы қарашада құрылған тұңғыш "Әл-Барака-Банк Қазақстан" банкін құруға қатысқан ел: Сауд Арабиясы
"Қазақ"сөзінің этникалық мағынаға ие бола бастаған ғасыр XIV ғасыр
1990 жылы Қытай мен Қазақстан арасындағы ашылған автобус қатынасы Жаркент-Инин
Қаңлыларға жататын өлген адамды киіммен жерлеу аймағы Қауыншы мәдениеті
1867-1868 жылғы "Ережелердің"ең басты ауыртпалықтары Қазақ жері Ресей үкіметінің меншігі болып жарияланды.
Савромат жөнінде жазып кеткен Рим тарихшысы Диодор
Қытайлар қазақ шекарасына осы ханның тұсында басып кірді Абылайдың
Түркеш мемлекетінің негізін қалаған қаған Үшілік
Ішкі Орданы құру туралы жарлыққа қол қойған орыс патшасы: І Павел
1886 жылғы "Ережеге" сай уездік және болыстық тұрғындарға қатысты мәселелерді шешетін сот жиыны: Соттардың төтенше съезі
Антропологтардың анықтауынша Есік обасындағы жерленген адамның жас шамасы 17-18
ХХ ғасырдың басында өндіріс орындарындағы жұмыс мерзімінің ұзақтығы 12-14 сағат
Ы.Алтынсарин өмір сүрген жылдар 1841-1889 жылдары
Таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақтар Батыс және Орталық Қазақстан
1870 жылы 40 мың шаңырақ адай руы төлеуге тиіс салық мөлшері 160 мың сом
Петербург университетінің стипендиаты,семейлік алғашқы қазақ заңгері Ж.Ақбаев
Астананың салтанатты жағдайда тұсаукесері өтті: 1998 жылы маусымда
Сақтар құрамына кірген тайпалар Аримаспы,аргипей,исседон
Түркістан статистикалық комитеті ашылған жыл 1868 жыл
Исатай көтерілісін тездетіп басуға әсер еткен жағдай Кенесары қозғалысының Кіші Жүзді шарпуы
Кенесары көтелісіне қатысқан сұлтан,би,старшындар саны 80 нен астам
Сібір темір жолы салынды: 1894 жылы
ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы орыс-қытай экономикалық қатынасындағы белді оқиға Іле су жолының ашылуы
Created by: Shikimori
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards