Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Foinsí Staire

Nádúr na Staire

TéarmaMíniú
Foinsí Staire Na bealaí atá ann chun eolas a fháil ar an saol a caitheadh
Foinsí Príomhá Foinsí ón am a tharla an eachtra
Foinsí Tánaisteacha Foinsí dara láimhe
Samplaí de Fhoinsí Príomhá Dialann, Cuimhní cinn/Dírbheathaisnéis, Griangraf, Cartúin, Nuachtáin, Déantáin, Daonáireamh
Samplaí de Fhoinsí Tánaisteacha Leabhair Staire, Cláracha Fáisneise ar an Teilifís
Go hoibiachtúil Go féaráilte. Gan taobhú le dream amháin nó le dream eile
Claonta Leataobhach. Gan a bheith féaráilte idir dhá thaobh
Bolscaireacht Ag cur eolas ar fáil le tacú le cúis amháin nó le taobh amháin
Dírbheathaisnéís Cuntas ar shaol duine a scríóbh an duine féin
Created by: Pól Ó Mongáin