Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kaimas tarpukariu

QuestionAnswer
Kiek procentų gyventojų Lietuvoje dirbo žemės ūkyje? 75 %
Kiek ha. žemės galėjo turėti dvarininkai po žemės reformos? 80 ha
Kada buvo paskelbtas žemės reformos įstatymas? 1922 m.
Kas pirmiausia gavo žemės? Kariai savanoriai?
Kas buvo sunaikinta, vykdant žemės reformą? Gatvinis kaimas
Kur kėlėsi ūkininkai po reformos? Į vienkiemius
Kaip vadinamas ūkininkas, kuris gavo žemės savarankiškam ūkininkavimui? Naujakurys
Kaip pasikeitė ūkininkų padėtis įvykdžius žemės reformą? Pagerėjo
Kas rodo, kad ūkininkų padėtis pagerėjo? Daugėjo ariamos ir sėjamos žemės plotai, gausesnis derlius
Kas dar be žemdirbystės sparčiai vystėsi? Gyvulininkystė
Kas sudarė 3/4 į Vakarų Europą išvežamos produkcijos? Sviestas
Ką dar užsieniečiai noriai pirkdavo? Bekonus, sūrį, kiaušinius, arklius, grūdus, miltus.
Kelintais metais vyko "Žąsų krizė"? 1934 m.
Kuo lietuviai gavo atlyginimus "žąsų krizės" laikotarpiu? Žąsimis
Kokios buvo svarbiausios lietuviškos tradicijos? Didžiosios lietuviškos šventės ir sekmadieniai
Kaip vasarą linksminosi jaunimas? Rengė gegužines
Kada Lietuvoje įgyvendintas privalomas pradinis mokslas? 1921 m.
Ko mokėsi mokiniai pradinėse klasėse? Gimtosios k., aplinkos ir tėvynės pažinimo, aritmetikos
Created by: kaspariute
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards