Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kaimas tarpukariu

QuestionAnswer
Kiek procentų gyventojų Lietuvoje dirbo žemės ūkyje? 75 %
Kiek ha. žemės galėjo turėti dvarininkai po žemės reformos? 80 ha
Kada buvo paskelbtas žemės reformos įstatymas? 1922 m.
Kas pirmiausia gavo žemės? Kariai savanoriai?
Kas buvo sunaikinta, vykdant žemės reformą? Gatvinis kaimas
Kur kėlėsi ūkininkai po reformos? Į vienkiemius
Kaip vadinamas ūkininkas, kuris gavo žemės savarankiškam ūkininkavimui? Naujakurys
Kaip pasikeitė ūkininkų padėtis įvykdžius žemės reformą? Pagerėjo
Kas rodo, kad ūkininkų padėtis pagerėjo? Daugėjo ariamos ir sėjamos žemės plotai, gausesnis derlius
Kas dar be žemdirbystės sparčiai vystėsi? Gyvulininkystė
Kas sudarė 3/4 į Vakarų Europą išvežamos produkcijos? Sviestas
Ką dar užsieniečiai noriai pirkdavo? Bekonus, sūrį, kiaušinius, arklius, grūdus, miltus.
Kelintais metais vyko "Žąsų krizė"? 1934 m.
Kuo lietuviai gavo atlyginimus "žąsų krizės" laikotarpiu? Žąsimis
Kokios buvo svarbiausios lietuviškos tradicijos? Didžiosios lietuviškos šventės ir sekmadieniai
Kaip vasarą linksminosi jaunimas? Rengė gegužines
Kada Lietuvoje įgyvendintas privalomas pradinis mokslas? 1921 m.
Ko mokėsi mokiniai pradinėse klasėse? Gimtosios k., aplinkos ir tėvynės pažinimo, aritmetikos
Created by: kaspariute