Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Senovės Graikija

QuestionAnswer
Kaip vadinama Aleksandro Makedoniečio valdoma valstybė? Imperija
Kiek laiko gyvavo Aleksandro Makedoniečio imperija? 336 - 323 m. pr. Kr.
Kodėl suiro Aleksandro Makedoniečio imperija? Po Aleksandro mirties, imperiją pasidalino karvedžiai.
Kokių architektūros stilių kolonos buvo statomos senovės Graikijoje? Jonėninis, dorėninis, korintinis.
Kokio dievo garbei buvo rengiamos teatro šventės? Dioniso
Koki teatro žanrai tuo metu atsirado? Tragedija ir komedija.
Kokios šventės buvo rengiamos Dzeuso garebei? Olimpinės žaidynės
Iš ko mes sužinome apie olimpinių žaidynių rungtis? Iš vazų piešinių.
Aleksandro Makedoniečio mokytojas. Aristotelis
Baigiamoji puotos dalis. Simposijas
Kokius žinai žymiausius Graikijos statinius? Artemidės šventykla, Halikarnaso mauzoliejus, Rodo kolosas, Dzeuso statula.
Žinomiausi Graikų filosofai. Platonas, Sokratas, Areistotelis.
Kur treniruodavosi sportininkai? Gimnasijose ir palestrose.
Kokios sporto šakos buvo populiarios? Imtynės, kumštynės, ieties ir disko metimas, vadeliojimas.
Kuo apdovanojami nugalėtojai? Lauro lapų vainikais.
Kas yra Helenizmas? Sutartinis rytinės Viduržemio jūros dalies, Priešakinės Azijos, Juodosios jūros šalių istorijos laikotarpio (323- 30 m. pr. Kr. ) pavadinimas.
Created by: kaspariute