Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

I Maailmansota

QuestionAnswer
Koska I maailmansota alkoi? Vuonna 1914.
Mistä tapahtumasta I maailmansota alkoi? Serbialainen Gavrilo Princip ampui Itävalta-Unkarin kruununperillisen Frans Ferdinandin. Itävalta-Unkari julisti sodan Serbialle.
Miksi sota laajeni maailmansodaksi? Sodan osapuolet olivat mukana sotilasliitoissa. Jos yksi maa liittyi sotaan, sen liittolaiset joutuivat yleensä myös mukaan.
Minkälaisia suurvaltojen välisiä kiistoja oli I maailmansodan taustalla? Kilpailu siirtomaista ja raaka-aineista, teollisuuskilpailu, laivastokilpailu, asevarustelu, kiistat maa-alueista Euroopassa,
Mitkä maat kuuluivat I maailmansodassa keskusvaltoihin? Esim. Saksa, Itävalta-Unkari, Bulgaria ja Turkki.
Mitkä maat kuuluivat I maailmansodassa ympärysvaltoihin? Esim. Ranska, Iso-Britannia, Venäjä ja Yhdysvallat.
Mitä tarkoittaa asemasota? I maailmansodassa oli paljon uusia aseita, joita vastaan oli vaikea puolustautua. Siksi sodassa kaivettiin juoksuhautoja, joihin sotilaat suojautuivat. Suuri osa sota-ajasta kului "asemissa" eli juoksuhaudoissa odottamassa seuraavaa hyökkäystä.
Mitä uusia aseita I maailmansodassa otettiin käyttöön? Esim. taistelukaasut, konekiväärit, sukellusveneet, konekiväärit ja lentokoneet.
Millaista oli sotilaiden elämä juoksuhaudoissa? Paljon odottelua, stressaavaa, vaarallista, huono hygienia, märkää ja kylmää, rotat, täit. ym. tuhoeläimet olivat yleisiä, ruuasta oli pulaa jne.
Mitä naiset tekivät I maailmansodan aikana? Miesten ollessa rintamalla naiset hoitivat kotirintamalla sekä omat että miesten työt. Naisia oli myös rintamalla esim. lääkintätehtävissä.
Milloin I maailmansota loppui? Aselep solmittiin 11.11.1918 klo 11.
Mikä oli sodan loppuratkaisu (ketkä voittivat ja ketkä hävisivät)? Ympärysvallat voittivat ja keskusvallat hävisivät. Saksa oli viimeisenä antautunut keskusvalta.
Millä nimellä I maailmansodan rauhansopimusta kutsutaan? Versaillesin sopimus.
Millaisia rauhanehtoja Versaillesin sopimukseen sisältyi? Saksan piti tunnustaa olevansa syyllinen sotaan Se joutui luopumaan siirtomaistaan ja sen rajoja muutettiin. Saksa sai pitää vain 100 000 miehen armeijan, eikä sillä saanut olla lentokoneita tai sukellusveneitä. Saksa määrättiin maksamaan sotakorvauksia.
Miten Euroopan kartta muuttui I maailmansodan seurauksena? Esim: Itävalta-Unkari hajotettiin useaksi valtioksi (Itävalta, Unkari, Tsekkoslovakia, Jugoslavia jne.), Saksa joutui luovuttamaan Puolalle "Puolan käytävän", Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola itsenäistyivät Venäjästä.
Created by: sannak
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards