Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

I Maailmansota

QuestionAnswer
Koska I maailmansota alkoi? Vuonna 1914.
Mistä tapahtumasta I maailmansota alkoi? Serbialainen Gavrilo Princip ampui Itävalta-Unkarin kruununperillisen Frans Ferdinandin. Itävalta-Unkari julisti sodan Serbialle.
Miksi sota laajeni maailmansodaksi? Sodan osapuolet olivat mukana sotilasliitoissa. Jos yksi maa liittyi sotaan, sen liittolaiset joutuivat yleensä myös mukaan.
Minkälaisia suurvaltojen välisiä kiistoja oli I maailmansodan taustalla? Kilpailu siirtomaista ja raaka-aineista, teollisuuskilpailu, laivastokilpailu, asevarustelu, kiistat maa-alueista Euroopassa,
Mitkä maat kuuluivat I maailmansodassa keskusvaltoihin? Esim. Saksa, Itävalta-Unkari, Bulgaria ja Turkki.
Mitkä maat kuuluivat I maailmansodassa ympärysvaltoihin? Esim. Ranska, Iso-Britannia, Venäjä ja Yhdysvallat.
Mitä tarkoittaa asemasota? I maailmansodassa oli paljon uusia aseita, joita vastaan oli vaikea puolustautua. Siksi sodassa kaivettiin juoksuhautoja, joihin sotilaat suojautuivat. Suuri osa sota-ajasta kului "asemissa" eli juoksuhaudoissa odottamassa seuraavaa hyökkäystä.
Mitä uusia aseita I maailmansodassa otettiin käyttöön? Esim. taistelukaasut, konekiväärit, sukellusveneet, konekiväärit ja lentokoneet.
Millaista oli sotilaiden elämä juoksuhaudoissa? Paljon odottelua, stressaavaa, vaarallista, huono hygienia, märkää ja kylmää, rotat, täit. ym. tuhoeläimet olivat yleisiä, ruuasta oli pulaa jne.
Mitä naiset tekivät I maailmansodan aikana? Miesten ollessa rintamalla naiset hoitivat kotirintamalla sekä omat että miesten työt. Naisia oli myös rintamalla esim. lääkintätehtävissä.
Milloin I maailmansota loppui? Aselep solmittiin 11.11.1918 klo 11.
Mikä oli sodan loppuratkaisu (ketkä voittivat ja ketkä hävisivät)? Ympärysvallat voittivat ja keskusvallat hävisivät. Saksa oli viimeisenä antautunut keskusvalta.
Millä nimellä I maailmansodan rauhansopimusta kutsutaan? Versaillesin sopimus.
Millaisia rauhanehtoja Versaillesin sopimukseen sisältyi? Saksan piti tunnustaa olevansa syyllinen sotaan Se joutui luopumaan siirtomaistaan ja sen rajoja muutettiin. Saksa sai pitää vain 100 000 miehen armeijan, eikä sillä saanut olla lentokoneita tai sukellusveneitä. Saksa määrättiin maksamaan sotakorvauksia.
Miten Euroopan kartta muuttui I maailmansodan seurauksena? Esim: Itävalta-Unkari hajotettiin useaksi valtioksi (Itävalta, Unkari, Tsekkoslovakia, Jugoslavia jne.), Saksa joutui luovuttamaan Puolalle "Puolan käytävän", Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola itsenäistyivät Venäjästä.
Created by: sannak